Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники таксомоторних перевезень, їх узагальнення та аналізЧитайте также:
  1. Cвот-аналіз агрохолдинг Мрія
  2. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн
  3. Аналіз галузі
  4. Аналіз грошових активів підприємства
  5. Аналіз зовнішнього мікросередовища з використанням моделі Портера
  6. Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу
  7. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства

Таксомоторні підприємства здійснюють як пасажирські, так і вантажні перевезення. Первинним документом по обліку таксомоторних перевезень є подорожній лист автомобіля-таксі. Для таксі його заповнюють аналогічно як для вантажного автомобіля та автобуса.

Із шляхового листа автомобіля-таксі визначають такі абсолютні показники за кожен день роботи: автомобіле-години у наряді (АТн), автомобіле-години у простої (АТп), загальний пробіг (L), платний пробіг (lп), кількість посадок (n), прибуток (П).

Прибуток від здійснення таксомоторних перевезень складається із:

1) прибутку від платного пробігу, який визначають як добуток кількості платних кілометрів на тариф за 1 км;

2) прибутку від посадок (добуток кількості посадок на тариф за посадку);

3) прибутку за платний простій, який дорівнює різниці між сумою загального прибутку і сумами виручки від платного пробігу та посадки.

Таким чином, обсяг перевезень (у пасажирах або тоннах), розмір пасажирообороту і вантажообороту по таксомоторних підприємствах не визначається, оскільки плата за користування таксі, окрім маршрутних, здійснюється незалежно від кількості пасажирів або маси вантажу.

Абсолютні показники, отримані на основі зведення даних подорожніх листів, використовують для визначення техніко-експлуатаційних показників, які характеризують умови виконання таксомоторних перевезень. До них належать:

1. Середньодобова тривалість перебування автомобіля-таксі у наряді ().

2. Середньодобовий пробіг таксі ().

3.С ередня комерційна швидкість.

Вищеперераховані показники обчислюють так само, як і для вантажних автомобілів та автобусів (формули 3.6, 3.11, 3.17).

4. Коефіцієнт платного пробігу (b) – характеризуєчастку платного пробігу від загальної величини пробігу автомобілів-таксі:

де ålп – оплачений пробіг за звітний період, км; L – загальний пробіг, км.

5. Прибуток (виручка) на: одну автомобіле-годину роботи (П1аг), один списковий автомобіль (ПА).

а) продуктивність на одну автомобіле-годину наряда (П1аг):

П1аг = åП/ åАТн , (3.25)

де åП – загальна сума прибутку (виручки за звітний період).

б) продуктивність на один автомобіле-день роботи (П1ад):

П1ад = åП/ åАДр, (3.26)

де åАДр – загальна кількість автомобіле-днів роботи за звітний період.

в) продуктивність на один списковий автомобіль (ПА):

ПА = åП/ åА, (3.27)

де åА – середньоспискова кількість автомобілів-таксі у звітному періоді.

 

Література: [2; 3; 16].

 

Питання контролю знань студентів:

1. Що являє собою автомобільний парк?

2. Як здійснюють облік автомобілів?

3. Назвіть показники, що характеризують технічний стан автопарку?

4. Назвіть показники, що характеризують використання рухомого складу?

5. Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів?

6. Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів?

7. Показники таксомоторних перевезень, їх узагальнення та аналіз?

 

Змістовий модуль 2.

Аналіз адміністративної та господарської діяльності

автотранспортних підприємств

 

Тема 4. Статистика продукції підприємств автомобільного транспорту

 

План

1. Поняття продукції підприємств автомобільного транспорту та завдання її статистичного дослідження.

2. Статистика обліку продукції.

3. Статистичне вивчення ритмічності роботи.

4. Статистичне дослідження якості продукції і якості виробничої роботи.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 301 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)