Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистичне вивчення ритмічності роботиЧитайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. Алгоритм вивчення теми
  5. Алгоритм вивчення теми
  6. Алгоритм вивчення теми
  7. Алгоритм вивчення теми

Організація ритмічної роботи підприємств є необхідною умовою підвищення ефективності виробництва і забезпечення нормальної роботи АТП. Лише за умови ритмічної роботи можливе досягнення ефективного використання виробничих потужностей, неухильного підвищення продуктивності праці, покращання якості продукції, систематичного зниження собівартості.

Поняття ритмічності роботи є комплексним, оскільки включає ритмічність випуску продукції і ритмічність її виробництва.

Ритмічний випуск продукції означає постійне виконання та перевиконання плану-графіка випуску продукції при обов’язковому дотриманні передбаченого планом асортимента продукції. Ритмічне виробництво забезпечується на основі попереднього розроблення графіка, що дає чіткий розподіл усього процесу виробництва у часі і просторі при раціональному використанні усіх елементів виробництва. При ритмічному виробництві обсяг робіт у нормо-годинах за будь-який календарний період (зміна, доба, тиждень і т.д.) повинен бути рівним плановому або його перевищувати, із збереженням співвідношення між різними видами робіт.

Порушення ритмічності виробництва викликає простій у робочому часі робітників, неповне використання обладнання, що призводить до: понадурочних робіт, зростання втрат від браку продукції, підвищення собівартості ремонту, невиконання графіка випуску автомобілів із ремонту. Для контролю за ритмічністю роботи диспетчерська служба підприємства веде журнали оперативного обліку випуску товарної продукції і обсягу виробництва у нормо-годинах. У журналі фіксують планові і фактичні дані про випуск продукції (або обсяг робіт), визначають відсотки виконання плану за прийнятий при контролі відрізок часу, відсоток виконання при ритмічній роботі.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)