Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистика обліку продукціїЧитайте также:
  1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  2. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
  3. Аудит обліку вексельних операцій
  4. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
  5. Аудит обліку готової продукції та її реалізації
  6. Аудит обліку грошових коштів
  7. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку

Облік продукції здійснюють у натуральному, трудовому, умовному та вартісному вираженні. Облік продукції у натуральному виразі – це облік кількості кожного виду виробів, які випускаються, облік робіт промислового характеру і напівфабрикатів у фізичних одиницях.

При обліку продукції у трудовому виразі обсяг виробленої продукції визначають у нормативних людино-годинах, тобто це кількість праці, яка необхідна для виготовлення даної продукції згідно діючих норм. Для цього кількість одиниць продукції кожного виду у натуральному виразі множать на нормативну трудоємність одиниці, потім добутки сумують. Отриманий показник правильніше називати показником обсягу виробничої роботи, а не обсягу продукції.

Сутність метода умовних вимірників полягає у тому, що кількість різноманітних видів продукції за допомогою коефіцієнтів переводу виражають в умовних одиницях. Коефіцієнти переводу визначають на основі співвідношення трудоємності різних видів продукції.

Узагальнюючими показниками, які характеризують обсяг усієї виробничої продукції підприємства є вартісні показники: валовий оборот, валова продукція, товарна продукція, нормативна чиста продукція.

Валовий оборот (ВО) являє собою обсяг сукупної продукції у вартісному виразі усіх промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від подальшого призначення і використання. При розрахунку валового обороту допускають повторний облік, оскільки вартість продукції одного цеху, при потраплянні на доробку у інший цех, буде знову включена у вартість продукції і цього цеху. З огляду на це валовий оборот не може слугувати показником обсягу продукції підприємства, його в основному використовують при внутрішньозаводському плануванні.

Валова продукція (ВП) являє собою кінцевий результат промислово-виробничої діяльності підприємства за звітний період, тобто характеризує загальний обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні. У валову продукцію включають вартість продукції, призначеної до відпуску на сторону і для виробничого споживання на самому підприємстві у наступні звітні періоди. При цьому відпуском на сторону вважають відпуск продукції за межі основної виробничої діяльності (іншим підприємствам), своєму капітальному будівництву та своїм непромисловим підрозділам. Існує така послідовність обчислення ВП: готові вироби, напівфабрикати і роботи промислового характеру враховують за видами у натуральному виразі, потім за допомогою оптових цін їх переводять у вартісне вираження.

Товарна продукція (ТП) – продукція, яка підготовлена до відпуску за межі основної діяльності підприємства. На відміну від валової продукції у склад товарної продукції не входить продукція, створена для задоволення власних потреб підприємства. Якщо продукція виготовлена із матеріалу замовника, то вартість цього матеріалу у ТП не включають. Досить часто величини ВП та ТП співпадають.

Реалізована продукція (РП) – це така продукція, яка у даному періоді повністю оплачена споживачем, тобто коли кошти поступили на розрахунковий рахунок підприємства. РП вираховують у діючих оптових цінах.

Нормативна чиста продукція (НЧП) – це обсяг виробництва, що визначається за стабільними нормативами чистої продукції, які відображають суспільно необхідні затрати живої праці. Її перевага полягає у тому, що на її розмірі не відображаються зміни організаційної структури підприємства і вартості матеріалу, закупівельних напівфабрикатів, що створює більш об’єктивні умови для оцінки і порівняння роботи підприємства. Тому показник НЧП застосовують для визначення фізичного обсягу виробництва, продуктивності праці, фондовіддачі.

Загальний обсяг нормативної чистої продукції розраховують QНЧП:

QНЧП =Sq× Н, (4.1)

де q – випуск кожного елементу продукції у натуральних одиницях;
Н – норматив чистої продукції по кожному елементу.

Норматив чистої продукції включає основну і додаткову заробітну плату усього промислово-виробничого персоналу у розрахунку на одиницю продукції і нормативний прибуток. Тобто основою нормативів слугують затрати живої праці, розраховані по прогресивним нормам трудоємності.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)