Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Читайте также:
  1. Аудит обліку вексельних операцій
  2. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
  3. Аудит обліку готової продукції та її реалізації
  4. Аудит обліку грошових коштів
  5. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку
  6. Аудит обліку експортних та імпортних операцій

Журнал-ордер № 3 Б с.-г.

по рахунках: 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»; 34 «Короткострокові векселі одержані»; 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (окрім субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 38 «Резерв сумнівних боргів»; 51 «Довгострокові векселі видані»; 62 «Короткострокові векселі видані»

 

З кредиту рахунку 18, 34, 37, 38, 51, 62 в дебет рахунків

№ запису Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№18 №34 №37 №38 №51 №62        
                         
  15 «Капітальні інвестиції»                      
  20 «Виробничі запаси»                      
  22 «МШП»                      
  23 «Виробництво»                      
                         
  28 «Товари»                      
  30 «Каса»                      
  31 «Рахунки в банках»                      
                         
  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»                      
  64 “Розрахунки за податками і платежами”                      
  68 «Розрахунки за іншими операціями»                      
                         
  91 «Загальновиробничі витрати»                      
  92 «Адміністративні витрати»                      
  93 «Витрати на збут»                      
  94 «Інші витрати операційної діяльності»                      
  Усього                      
  Відмітка                      

 

 

Відомість № 3.2 c.-г.

Аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами

 

№ запису Дата і номер документа Найменування дебітора Сальдо на початок місяця В дебет рахунка з кредиту рахунків
дата виникнен-ня заборго-ваності дебет кредит №30 №31 №70 №71     Усього
А Б В                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 

З кредиту рахунка в дебет рахунків Сальдо на кінець звітного місяця
Дата і номер документа №30 №31 №34 № 38 № 60 №64       Усього дебет кредит
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 


Відомість № 3.5 c.-г.

аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

 

За ___________________________ місяць

 

Аналітичні рахунки за місяць і підсумок з початку року Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків  
№17 №31 № 63         Усього за дебетом  
дебет кредит  
А                      
Податок з доходів фізичних осіб ЗМ                      
ЗПР                      
Податок на прибуток підприємств ЗМ                      
ЗПР                      
Розрахунки за податком на додану вартість (641) ЗМ                      
ЗПР                      
Податкові зобов’язання (643) ЗМ                      
ЗПР                      
Податковий кредит (644) ЗМ                      
ЗПР                      
Збір за геологорозві­дувальні роботи ЗМ                      
ЗПР                      
Плата за використання природних ресурсів ЗМ                      
ЗПР                      
Збір за спеціальне водо­користування для потреб сільського господарства ЗМ                      
ЗПР                      
Фіксований сільсько­господарський податок ЗМ                      
ЗПР                      
Податок з власників транспортних засобів ЗМ                      
ЗПР                      
Збір за забруднення навколишнього при­родного середовища ЗМ                      
ЗПР                      
Місцеві податки і збори ЗМ                      
ЗПР                      
Економічні санкції ЗМ                      
ЗПР                      
Інші податки і платежі ЗМ                      
ЗПР                      
  ЗМ                      
ЗПР                      
Усього ЗМ                      
ЗПР                      

 

Вкладний аркуш до відомості № 3.5 с.-г.

З кредиту 64 в дебет рахунків Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця  
№23 № 66 №91 №92 №93 №98  
дебет кредит  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сальдо на кінець місяця _____________ грн.| Защита выпускной квалификационной работы

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)