Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостійна робота №8. На тему: « Державний бюджет»

Читайте также:
  1. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  3. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  4. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
  5. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
  6. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.
  7. Дипломна робота
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На тему: « Державний бюджет»

Бюджетна система - це достатньо складний механізм, що відображає специфіку країни, особливості її соціально-економічного розвитку, державного устрою, тобто ця система формується на основі сукупності соціально-економічних, правових та інших особливостей тієї чи іншої держави.

Структура бюджету країни залежить, перш за все, від державного устрою. В країнах, що мають унітарний устрій, бюджетна система має дворівневу побудову: державний і місцеві бюджети. В країнах з федеральним державним устроєм (США, Німеччина, Росія) є проміжна ланка - бюджети штатів, земель і відповідних їм адміністративних утворень.

Державний бюджет (англ. budget - сумка) - це фінансовий план видатків держави та джерел їхнього покриття (за рік).

Згідно із Законом України "Про бюджетну систему України", бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади.

Ідеологією формування бюджету національної економіки виступає визначення джерел і сум надходжень коштів до нього, державних видатків та шляхів покриття дефіциту бюджету.

Завданням державного бюджету є підтримка ринкової рівноваги і стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки.

Державний бюджет - це централізований фонд грошових ресурсів, що знаходиться в розпорядженні уряду для фінансування державного апарату, збройних сил, виконання соціально-економічних функцій. Бюджет служить також одним з найсуттєвіший важелів державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, вжиття антикризових заходів.

Бюджет сучасної держави - це складний, багатоплановий документ, який відображає всю різноманітність її (держави) функцій. Це річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни, радами всіх рівнів (обласна, міська, районна). Після завершення фінансового року повноважні представники виконавчої влади звітують про свою діяльність з мобілізації доходів і здійснення витрат згідно з прийнятим у попередньому році правовим актом про бюджет.

Державний бюджет - це завжди певний компроміс, який відображає співвідношення сил основних груп - носіїв різних соціально-економічних інтересів у країні. Це компроміс між власниками і працюючими по найму з питань оподаткування власності, доходів, заробітної плати, з приводу напрямків і розмірів бюджетних витрат. Це також і компроміс між інтересами держави в цілому і регіональними, місцевими інтересами в розподілі податків і бюджетних дотацій. Кожен такий компроміс супроводжується лобіюванням чиїхось інтересів, гострою політичною боротьбою.

Держбюджет як список державних доходів і видатків за певний період (фінансовий рік) має бути затверджений у законодавчому порядку. Через державний бюджет розподіляється близько 70% національного доходу країни. Сутність держбюджету визначається соціально-економічним ладом, природою, завдання і функціями держави. Бюджетну систему України складають державний бюджет і місцеві бюджети. Сума всіх бюджетів бюджетної системи називається зведеним бюджетом.

Між бюджетом центрального уряду і місцевими бюджетами існують достатньо складні відносини, пов'язані з розподілом джерел бюджетних доходів, фінансуванням місцевих бюджетів з боку центрального уряду шляхом перерозподілу коштів в масштабі країни тощо. Державний бюджет, таким чином, - це не тільки бюджет уряду, але і сукупність бюджетів усіх рівнів державних адміністративно-територіальних владних структур.

До бюджету тісно примикають позабюджетні фонди - грошові засоби держави, що мають цільове призначення і не включені безпосередньо в державний бюджет. Позабюджетні кошти знаходяться в розпорядженні центральних і місцевих органів влади і концентруються у спеціальних фондах, кожен з яких призначений для певних потреб.

Таким прикладом в Україні можуть служити Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд національного захисту інвалідів. Позабюджетні фонди створюються за рахунок спеціальних (цільових) податків, позик, субсидій з бюджету. Позабюджетні фонди розширюють можливість втручання уряду в економіку, обминувши бюджет, і отже, парламентський контроль. Крім того, створюється уявлення зменшення дефіцитності бюджету. Число позабюджетних фондів постійно зростає. Прикладом може бути федеральний бюджет США, в рамках якого налічується більше 800 подібних фондів.

Процес складання бюджету країни:

1. На першому етапі відбувається процес складання проекту держбюджету, Кабінет Міністрів України не пізніше ніж 15 вересня подає його на розгляд Верховній Раді України.

2. На другому етапі - розгляд і затвердження проекту бюджету на сесії Верховної Ради.

3. На третьому етапі - виконання і складання звіту про виконання (покладено на Кабінет Міністрів України). Фактично виконання бюджету починається з 1 січня і завершується 31 грудня кожного календарного року.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 123 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Ринкова економічна система та її характерні риси. | Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу. | Самостіна робота № 9 | Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я | Самостіна робота № 6 | Інфляція має монетарні і немонетарні причини. | Потреби різноманітні, змінні та безмежні. | Сутність ціни у ринковій економіці | Державне регулювання цін | Самостійна робота №8 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки.| Доходи і видатки країни

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)