Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність ціни у ринковій економіці

Читайте также:
  1. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ
  2. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання
  3. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання
  4. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.
  5. Економічна сутність видатків місцевих бюджетів. Їх класифікація
  6. Економічна сутність місцевих бюджетів. Їх функції
  7. Завдання 1 У чому полягає сутність і умови кредитування за овердрафтом.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Ринкова ціна — це домінуюча на ринку у відповідному часо­вому відрізку ціна на товар (послуги, роботи), що виплачується за нього в процесі купівлі-продажу незалежно від індивідуальних витрат виробників на його виробництво і реалізацію. В макроекономічному плані ціна розглядається як найважливіший стратегічний критерій, що характеризує кон’юнктуру ринку, оскільки, з одного боку, вона впливає на її стан, а з іншого — є результатом її розвитку. Адже динаміка руху ціни пов’язана із змінами в якості й обсязі виробництва товару та пропозиції його на ринку, з платоспроможністю споживачів і рівнем споживання ними даного товару, обсягом товарних запасів, із загальним економічним станом підприємств тощо.

Зміна ціни відбувається під дією низки ціноутворювальних факторів. У ринковій економіці найважливішими серед них є:

1) Суспільна ціна виробництва;

2) Співвідношення попиту і пропозиції;

3) Темпи інфляції і купівельна спроможність грошей;

4) Ступінь державного адміністративного й економічного регулювання цін;

5) Стан цінової й нецінової конкуренції;

6) Ступінь монополізації вироб­ництва.

Крім названих, на рівень цін впливають й такі ціноутворювальні фактори, які діють лише на окремих етапах розвитку товарно-грошових відносин, як наприклад:

1) Умови поставок товару;

2) Взаємовідносини між продавцем і покупцем;

3) Спосіб руху продукції від виробника до споживача (нульовий рівень, коли продукція реалізується виробником через власну торговельну мережу, однорівневий — через посередника роздрібного торговця, дво­рівневий — через оптового і роздрібного торговця, трирівневий — коли продукція реалізується трьома посередниками — оптовим, дрібнооптовим і роздрібним);

4) Франкування ціни, тобто включення до її складу на певних умовах витрат на страхування і доставку товару.

На внутрішньому вітчизняному ринку прийнято розрізняти ціни «франко-станція відправлення» і «франко-стан­ція призначення». В першому випадку витрати на доставку продукції від станції відправлення до місця призначення бере на себе покупець товару, а в другому — виробник продукції чи постачальницька фірма.

На динаміку цін впливає і співвідношення валютних курсів різних країн, хоч першоосновою такого співвідношення є співвідношення купівельної спроможності національних грошей. Це пояснюється відокремленістю до відомого ступеня національних економік від зовнішньоекономічної сфери, найважливішою складовою якої є світова торгівля. Механізм впливу цього фактора проявляється в тому, що при підвищенні курсу національної валюти імпортер повинен заплатити за товар певної країни у своїй валюті більше грошей, ніж він платив раніше. В результаті знижується конкурентоспроможність товарів країни, що здійснила ревальвацію своїх грошей. Водночас країни, що девальвують національну валюту, підвищують конкурентоспроможність своїх товарів, оскільки імпортер за таких умов платитиме за них своєю валютою менше, ніж раніше. Іншими словами, якщо при ревальвації грошей, по суті, має місце підвищення цін на національні товари, при девальвації — навпаки, їх зниження.

Ціна – це категорія товарного виробництва, яка обслуговує обмінні процеси, що відбуваються в різних суспільно-економічних формаціях і виступає важелем впливу на суспільне відтворення. Зокрема, ціна обслуговує усі стадії суспільного відтворення (виробництво, розподіл, обмін і споживання), бере участь у розв'язанні різнобічних соціально-економічних проблем суспільства, виступає важливим фактором впливу на розвиток економіки. Ціна як економічна категорія використовується для реалізації фінансових відносин, стимулювання розвитку науково-технічного прогресу, формування структури споживання і товарообігу.

 

Функції ціни:

1. Облікова- в ціні враховуються витрати праці, сировини, матеріалів тощо на виготовлення товару. Ціна визначає розмір прибутку, одержуваної п / п після реалізації товару.

2. Стимулююча - вплив на виробництво і споживання товарів і послуг. Ціни повинні стимулювати виробництво продукції, так як в них закладений певний рівень прибутку.

3. Розподільча - пов'язана з коливаннями ціни під впливом рин. чинників. Відбувається розподіл і перерозподіл національного доходу між галузями економіки, регіонами, групами населення.

4. Функція балансування попиту та пропозиції. У разі відхилення ціни від її реального ринкового рівня виникають дефіцит чи надлишкова пропозиція.

5. Функція ціни як інструменту раціонального розміщення виробництва. Рівень цін у галузях економіки сприяє переливу капіталу з однієї галузі в іншу.

 

Види цін:

ØОптові ціни - ціни, за якими реалізується велика партія продукції підприємств.

ØЗакупівельні ціни - це оптові ціни, за якими відбувається реалізація сільськогосподарської продукції.

Ø Роздрібні ціни - ціни, за якими товар реалізується в мережі роздрібної торгівлі.

Ціни на будівельну продукцію бувають трьох видів:

• кошторисна ціна будівництва відображає рівень граничних витрат на будівництво певного об'єкта;

• прейскурантна ціна - середня вартість одиниці продукції об'єкта будівництва, наприклад 1 м2 площі;

• договір. ціна - ціна, кіт. встановлюється за згодою між замовником і підрядником будівництва.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Ринкова економічна система та її характерні риси. | Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу. | Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки. | Самостійна робота №8 | Доходи і видатки країни | Самостіна робота № 9 | Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я | Самостіна робота № 6 | Інфляція має монетарні і немонетарні причини. | Самостійна робота №8 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Потреби різноманітні, змінні та безмежні.| Державне регулювання цін

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)