Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ринкова економічна система та її характерні риси.

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. I. Информационная система управления.
  3. II. Соотношение — вначале самопроизвольное, затем систематическое — между положительным мышлением и всеобщим здравым смыслом
  4. II. Строение атома и систематика химических элементов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
  5. IV. Система мотиваций культуролога при включении в экспертные процедуры
  6. А вот скомпрометированная иммунная система этого сделать не в состоянии. С помощью ТФ это легко исправить.
  7. Автоматизированная система управления
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Самостіна робота№3

на тему: «Типи економічних систем»

Суть та основні елементи економічної системи. Критерії приналежності до економічної системи.

Економічна діяльність суспільства певним чином організована. Спосіб цієї організації називають економічною системою.

Економічна система - сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих у ньому відносин власності і організаційних форм господарської діяльності.

Сучасна економічна теорія визначає два критерії приналежності до певного типу економічної системи:

1. Форма власності на засоби виробництва;

2. Спосіб координації дій економічних суб’єктів.

За цими критеріями виділяються такі типи економних систем: традиційна економіка; ринкова економіка вільної конкуренції; командна економічна система; змішана економічна система; перехідна економічна система.

Традиційна економічна система.

Традиційною називають економіку найменш розвинутих країн, до яких за класифікацією ООН, наприклад, відносять Бенін, Бангладеш, Гаїті, Гамбію, Малі, Танзанію, Сомалі, Чад, Судан, Ефіопію.

Їх економіка має такі характеристики:

1. Базується на відсталій технології і переважно ручній праці. Вони не пройшли стадію індустріалізації;

2. Багатоукладність економіки (наявність натурально-общинних, дрібнотоварних форм організації виробництва);

3. Швидко зростає населення, високий рівень безробіття, основна сфера зайнятості – сільське господарстві

4. Значний вплив на економіку здійснює іноземний капітал;

5. В експорті переважає сировина та сільськогосподарська продукція (за це їх називають „банановими республіками”);

6. Існує кастовість, ділення людей на соціальні прошарки;

7. Держава відіграє активну роль у регулюванні економічних відносин, але при цьому існують корупція і хабарництво, несправедлива система оподаткування, недостатній розвиток освіти і соціальних послуг;

8. Важливу роль відіграють релігійні і культурні цінності, традиції та звичаї.

Вважається, що три чверті населення світу проживають у економічно відсталих країнах. Причини існування такої відсталості можуть бути об’єктивні на суб’єктивні. Вони визначаються історією розвитку та національними традиціями, географічним розташуванням, наявністю економічних ресурсів, соціально-політичними стосунками всередині країни, наявністю колоніального минулого, специфікою взаємовідносин з іншими країнами.

Ринкова економічна система та її характерні риси.

 

Ринкова економіка вільної конкуренції існувала у XVII-XIX ст. у розвинутих на той час країнах і до сьогоднішнього дня її механізм вважається однією із загальнолюдських цінностей, оскільки міг забезпечити максимальну економічну ефективність та раціональне використання ресурсів на основі дії об’єктивних економічних законів. Її характерні риси:

1. Панування приватної власності. В умовах чистого капіталізму матеріальні ресурси складають власність приватних (фізичних) осіб чи фірм (юридичних осіб), а не держави (уряду). Приватна власність дозволяє окремим особам чи підприємствам за своїм розсудом володіти, користатися і розпоряджатися ресурсами. Приватна власність може виступати як індивідуальна, що належить окремій особі, так і колективна, чи акціонерна - належить групі осіб. У той же час навіть при чистому капіталізмі визнається неминучість існування державної власності на деякі ресурси, це так звані «природні монополії», чи інфраструктура (пошта, залізничний транспорт, підприємства комунального обслуговування).

2. Свобода вибору означає:

§ власники матеріальних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати ресурси за своїм розсудом;

§ наймані робітники вправі зайнятися будь-яким видом діяльності, на який вони здатні;

§ споживачі можуть купувати товари і послуги в такому наборі, який вони вважають найбільш придатним для задоволення своїх потреб.

3. Свобода підприємницької діяльності означає, що при чистому капіталізмі приватні підприємства можуть купувати економічні ресурси, виробляти і продавати товар чи послугу на вибір самої фірми. Ніякі штучні перешкоди або обмеження, які встановлює уряд, не заважають підприємцям приймати рішення.

4. Переважання особистих інтересів. В умовах ринкової економіки кожна економічна одиниця (індивід чи фірма) прагне робити те, що вигідно йому самому. От чому підприємці ставлять своєю метою максимізацію прибутків чи мінімізацію збитків..

5. Конкуренція - економічне суперництво між різними фірмами й галузями за вигідні умови виробництва та продажу вироблених товарів та послуг. Конкуренція є основною регулюючою силою в ринковій економіці. Саме конкуренція примушує виробників продукувати ті товари які бажають споживачі, знижувати їх вартість, впроваджувати нові технології, оновлювати виробництво, розширювати асортимент.

6. Відкритість економіки визначається політикою лібералізму - відсутністю будь-яких обмежень щодо ввезення та вивезення факторів виробництва та виробленої продукцію.

7. Обмежена роль уряду. Ринкова економіка є саморегулюючою, всі рішення приймаються без примусу, під дією ринкових механізмів: попиту, пропозиції, ціни тощо. Роль уряду повинна обмежуватися захистом приватної власності і встановленням належної правової структури, що полегшує функціонування вільних ринків, де панує приватний капітал.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки. | Самостійна робота №8 | Доходи і видатки країни | Самостіна робота № 9 | Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я | Самостіна робота № 6 | Інфляція має монетарні і немонетарні причини. | Потреби різноманітні, змінні та безмежні. | Сутність ціни у ринковій економіці | Державне регулювання цін |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Висновки до розділу| Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.037 сек.)