Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.

Читайте также:
  1. Y. Напишіть стисло про виникнення національної валюти.
  2. Бази місцевих органів влади
  3. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  4. Видатки місцевих бюджетів
  5. Видаткової частини місцевих бюджетів
  6. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
  7. Визначте групи видатків місцевих бюджетів.

Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості.

Наука про місцеві фінанси - окрема, самостійна галузь фінансової науки. Процес ЇЇ формування відбувався у двох основних напрямах.

По-перше, історично склалося так, що спочатку виникла наука про державні фінанси, а потім від неї відокремилося самостійне вчення про місцеві фінанси. Таким чином, поняття місцеві фінанси виникло на противагу поняттю державні фінанси.

По-друге, вчення про місцеві фінанси як наука виникло також в процесі розширення розуміння предмета фінансової науки, коли фінансове господарство общин та інших територіальних колективів, яке до цього вважалося приватним, було включено до складу публічного фінансового господарства. Отже, поняття місцеві фінанси розширило поняття публічні фінанси і стало їхньою невід'ємною, але відносно самостійною складовою.

Публічні фінанси – це 1) процеси, пов'язані із нагромадженням публічних грошових засобів та їх розподілом, а також інституційні рамки, в яких ці процеси відбуваються: державний бюджет, бюджети органів самоврядування, цільові фонди та позабюджетна економіка; 2) наукова дисципліна, яка досліджує проблеми, пов'язані із нагромадженням і розподілом публічних грошових засобів та формуванням інституційних рамок процесу.

Місцеві фінанси –це економічні відносини сприводу розподілу та перерозподілу частини ВВП (іноді НБ) вироб. Як на рівні держави так і на місцевому рівні, і призначеного для фін. Забезпечення соц.-культур потреб населення відповідної адміністрат –територ одиниці.

Історично склалося так, що спочатку виникли державні фінанси, а потім від них відокремилися в самостійну економічну категорію місцеві фінанси. У зв'язку з цим місцеві фінанси, як і державні, є також складовою базису суспільства, оскільки являють собою певну частину виробничих відносин і розвиваються відповідно до дії об'єктивних законів розвитку суспільства. При цьому в кожній суспільно-економічній формації, де функціонують місцеві фінанси, вони підпорядковуються цілям та завданням держави і захищають інтереси територіальних громад.

Особливостями місцев фін. є: місцеві органи влади самостійно прийм. рішення про склад і викон бюдж. і несуть відповід. перед населен; надають пільги преференцій, под. канікули по сплаті місц податків та зборів.; контроль наповнення місц.бюдж.; володіють майном, підприємств і несуть відповід за їх рац. використання.

 

Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.

Місцеві фінанси –це економічні відносини сприводу розподілу та перерозподілу частини ВВП (іноді НБ) вироб. Як на рівні держави так і на місцевому рівні, і призначеного для фін. Забезпечення соц.-культур потреб населення відповідної адміністрат –територ одиниці.

Характер місцевих фінансів як системи економічного базису залежить від структури власності на засоби виробництва та рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. У свою чергу, зміна економічного базису досить швидко приводить до зміни всієї надбудови, і в першу чергу це проявляється в перебудові міцевих органів управління, бо змінюється їх економічна, політична та ідеологічна діяльність у суспільстві, що передбачає зміну характеру фінансових відносин між державою та місцевими органами влади і управління та іншими юридичними і фізичними особами, які функціонують у межах певної адміністративно-територіальної одиниці.

До історичних передумов винекнення відносимо:

1)Виникнення держави, 2)розвиток товаро-грошових відносин, 3)адміністративно-територ поділ держави, 4)власна фінансова база.

До економічних передумов відносимо: 1)розвиток продуктивних сил, який відбувається відповідно до дії законів діалектики та законів розвитку суспільства, 2) виникнення комунальної форми власності, для становлення та подальшого розвитку якої потрібні відповідні фонди грошових коштів, 3)розвиток демократичних засад будівництва держави, що зумовлює формування керівних органів місцевого управління на виборній основі, виконання наказів виборців та створення необхідних умов для соціально-економічного розвитку регіону =>4)вимагає формування та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів.

Місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, пов'язаних з розподілом та перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Склад, призначення і функції місцевих фінансів. | Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. | Принципи формування місцевих бюджетів України | Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів | Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування | Особливості формування доходів місцевих бюджетів | Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. | Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів. | Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СКАЗАНИЯ И ИСТОРИИ| Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)