Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Склад, призначення і функції місцевих фінансів.

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. Y. Напишіть про будь-яку молодіжну організацію вашого міста, її призначення.
  3. Бази місцевих органів влади
  4. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  5. Видатки місцевих бюджетів
  6. Видаткової частини місцевих бюджетів
  7. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Місцеві фінанси складаються з: місцевих бюджетів, внебюджтних фондів, місцевого кредиту, фінансів комунальних підприємств, фінанси підприємств недержавної форми власності спрямив на розвиток відповід те ритор, фінанси населення, фінанси страхових організацій(відшкодов збитки місц орг влади)

Місцеві фінанси передбачають дві сфери фінансових відносин: сферу фін віднос, які виникають у процесі формув та використан централізован фондів грошових коштів та сферу фін віднос, які виникають у процесі формування та використання децентралізованих фондів грошових коштів. Тому до сфери централізованих фін відносин відносим бюджетні відносини, відносини позики, відносини з формуван та використан інших централізовани фондів. Сфера децентралізованих фін відносин включає ланка відносин у житловому господарстві, відносини в комунальному господарстві, відносини втранспортному комплексі, відносини в інших галузях місцев господарства. Отже, у сфері централізованих фінансових відносин основне місце посідають відносини, які виникають у процесі формування та використання бюджетів на різних рівнях місцевого самоврядування. За їх допомогою перерозподіляється приблизно шоста частина виробленого в Укр. ВВП. за рахунок цих бюджетів фінансується приблизно 80 % видатків на соціальний захист населення та витрат соціально-культурної сфери. Основна частина бюджетних ресурсів місцевих рад сконцентрована на обласному рівні (більше 30 %), а 70 % — на рівні районів, сіл і селищ.

Децентралізована сфера місцевих фінансів являє собою сукупність грошових відносин, пов'язаних з планомірним формуванням, розподілом і використанням грошових коштів і нагромаджень підприємств і організацій комунальної форми власності. Специфіка цих економічних відносин полягає в тому, що вони насамперед проявляються між підприємствами та місцевими органами самоврядування як представниками власника цих підприємств. Слід зазначити також, що хоча фінанси підприємств комунальної форми власності функціонують на засадах законодавства України, але водночас органи місцевого самоврядування мають право перерозподіляти фонди грошових коштів, які формуються на підприємствах комунальної форми власності, не тільки всередині підприємства, а й між підприємствами.

Функції МФ: розподільча, контрольна, соціальна. Розподільча органам місцевого самоврядування надається можливість здійснювати територіальний та галузевий розподіли створеної вартості, розподіляти фонди грошових коштів між виробничою і невиробничою сферами. Дає можливість встановлювати оптимальні пропорції між різними фондами грошових коштів, які створюються на підприємствах комунальної форми власності.

Контрольна полягає в контролі органами місцевого самоврядування дотримання вартісних і натуральних пропорцій, встановлює дієвий контроль за формуванням і використанням цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. Здійснюється попередній, поточний і послідуючий контроль.

Соціальна за принципом субсидіарності, тобто розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

За принципом справедливості та неупередженості бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

 

 

9. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків.

Децентралізація передбачає зосередження фін ресурсів на рівні органів місц самовряд для фінансування ними делегованих повноважень.

Девлюція проміжна ланка між централізацією та де-, характерна для перехідного періоду, коли органи місц самовряд фін-ють та відповідають за надання певних держ послуг у межах наявного фінансування з б-ту. Як правило це стосується задоволення соц Потреб.

В Конституції законодавчо закріплено спрямування до бюдж децентралізації. Проте на практиці впродовж 2003-2009 років коефіцієнт централізації доходів бюджету (відсоткове відношення доходів центрального бюджету та доходів зведеного) знаходиться на рівні 70-80%, у 2009 – 78% (МінФін), коеф централізації за видатками 2009 – 78,9%

Переваги централізованої системи:

· Економія на масштабі – для деяких благ збільшення кількості споживачів веде до зменшення витрат виробництва в розрахунку на одного споживача(оборона, спеціалізована мед допомога)

· Можливість швидко акумулювати значні суми

· Економія на контролі (?)

· Регулювання зовнішніх ефектів – при забезпеченні благами на місцевому рівні не беруться до уваги так звані екстерналії – зовнішні ефекти, як позитивні так і негативні, що можливо забезпечити при центр. системі

· Стандартизація якості надання послуг

Переваги децентралізованої системи:

· Чим менша терит одиниця, тим більшою мірою уніфікованими є потреби в тих чи інших послугах

· Інформацію про місцеві потреби простіше збирати і аналізувати на місцевому рівні

· Стимулювання міжрегіональної конкуренції – у разі незадоволення ек та соц. умовами жжителі даної терит можуть змінити регіон діяльності. Міграція населення може створити стимули для більш ефективної політики

· Можливість регіональних та місцевих рад обирати власну політику допомагає віднайти оптимальні методики для конретного регіону.

11. Засади організації місцевих фінансів.

Місцеві фінанси як економічна категорія — система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань. Таким чином, у запропонованому визначенні можна виділити такі характерні особливості:

1) зв'язок із більш загальною і вихідною категорією — фінансами, яка, як зазначалося у попередніх розділах, є системою економічних відносин, пов' язаних з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту;

2) у процесі здійснення цих відносин відбуваються формування, розподіл і використання централізованих фінансових ресурсів, які головним чином функціонують у фондовій формі;

3) цільова підпорядкованість цієї системи відносин — це забезпечення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на них функцій і завдань.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. | Принципи формування місцевих бюджетів України | Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів | Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування | Особливості формування доходів місцевих бюджетів | Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. | Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів. | Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. | Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.| Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)