Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Видатки місцевих бюджетів

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Взаємні розрахунки бюджетів.
  4. Видатки Державного бюджету України
  5. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.
  6. Видаткової частини місцевих бюджетів

Пріоритети соціально-економічного розвитку, як на рівні держави так і на регіональному рівні, визначають бюджетні видатки, їх склад, структура та динаміка. Особлива роль місцевих бюджетів виявляється саме у складі та структурі їхньої видаткової частини. Бюджетні видатки дають змогу розкрити і дослідити економічну сутність місцевих бюджетів, фінансову базу органів місцевого самоврядування, які мають вирішувати завдання місцевого значення – забезпечувати населення державними послугами, сприяти всебічному і гармонійному розвитку територій.

Усі видатки місцевих бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Вперше такий поділ був встановлений у Законі України «Про бюджетну систему України», пізніше – в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» він був збережений і поширений на дохідну частину місцевих бюджетів.

 

Поточні видаткивитрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

 

Крім цього, у зазначеному законі була вперше встановлена норма щодо поділу видатків місцевих бюджетів на:

- видатки, пов’язані із виконанням власних повноважень місцевого самоврядування (направлені на вирішення місцевих проблем економічного і соціального розвитку) і

- видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади (направлені на забезпечення населення послугами на рівні, який гарантується Конституцією України).

 

Видатки розвиткувитрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

 

У Бюджетному кодексі України (2001 р.) був зроблений новий важливий крок з упорядкування бюджетних видатків, розподілу видаткових повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування. У Кодексі чітко визначено склад видатків бюджетів усіх рівнів і видів, обґрунтовано критерії розмежування видатків.

За Бюджетним кодексом України до видатків бюджетів належать видатки:

- для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші, які не можуть бути передані на виконання АРК та місцевому самоврядуванню. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України;

- які визначаються функціями держави та можуть бути передані на виконання АРК та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету;

- на реалізацію прав та обов’язків АРК та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер. Такі видатки здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету.

Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами встановлені у Бюджетному кодексі України залежно від повноти надання тієї чи іншої послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Перша група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які максимально наближені до споживачів. Здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Друга група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих законодавством для всіх громадян України. Здійснюються з бюджетів міст республіканського АРК та міст обласного значення, а також районних бюджетів.

Третя група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України. Здійснюються з бюджету АРК та обласних бюджетів.

Відповідно до нового механізму організації міжбюджетних відносин, видатки місцевих бюджетів поділяються на дві групи:

1) видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетн трансфертів – відповідають повноваженням, які органи державної влади делегують органам місцевого самоврядування;

2) видатки, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – відповідаютьвласним повноваженням місцевого самоврядування.

Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, уніфіковані й розмежовані між такими групами місцевих бюджетів:

- бюджети сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

- районні бюджети, бюджети міст республіканського (АРК) та міст обласного значення;

- бюджет АРК та обласні бюджети.

Структура видатків місцевих бюджетів протягом останніх років засвідчує їх чітко окреслену соціальну спрямованість. Тобто значну частку в структурі видатків займають витрати на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів соціально-культурної сфери. На ці цілі витрачається майже 3/4 усіх коштів місцевих бюджетів України.

Цільове використання бюджетних коштів забезпечується за допомогою групування видатків бюджетів, яке може здійснюватися за різними ознаками. У бюджетній практиці виділяють: функціональну, відомчу та програмну класифікацію бюджетних видатків. Наприклад, відповідно до функціональної класифікації структура видатків місцевих бюджетів включає: загальнодержавні функції; громадський порядок, безпеку та судову владу; економічну діяльність; охорону навколишнього природного середовища; житлово-комунальне господарство; охорону здоров’я; духовний і фізичний розвиток; освіту; соціальний захист і соціальне забезпечення; міжбюджетні трансферти.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 172 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формування науки про місцеві фінанси | Сутність, функції та роль місцевих фінансів | Система місцевих фінансів | Функції територіальної громади, її роль і правовий статус | Фінансова автономія місцевих органів влади | З питань місцевого самоврядування_ | Тести для самоперевірки | МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ | Етапи розвитку місцевих бюджетів України | Поняття самостійності місцевих бюджетів і їх суспільна роль |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доходи місцевих бюджетів| Зарубіжний досвід місцевого оподаткування

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)