Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Взаємні розрахунки бюджетів.
  4. Видатки місцевих бюджетів
  5. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.
  6. Видаткової частини місцевих бюджетів
  7. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним чинником регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення.

Місцеві бюджети посідають винятково важливе місце в бюджетній системі країни тому, що вони забезпечують економічний та соціальний розвиток кожного регіону.

Основними складовими багатопланової ролі місцевих бюджетів є те, що вони виступають: важливим чинником економічного розвитку і фі­нансової стабільності; інструментом макроекономічного регулювання; важелем здійснення перерозподільчих процесів; фінансовою базою міс­цевого самоврядування; інструментом реалізації державної регіональ­ної політики; планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних утворень; основним важелем фінансового вирівнюван­ня; головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства, вирішення місцевих проблем; з їх допомогою ре­алізуються перспективні цілі національного розвитку і загальнодержавних програм, проводиться фінансування державних видатків; місцевим бюджетам належить важлива роль у забезпеченні конституційних га­рантій, вирішенні соціальних проблем, піднесенні рівня добробуту насе­лення.

Постійно зростають видатки місцевих бюджетів на освіту, охорону здо­ров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, утриман­ня об'єктів культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інфор­мації, земельних ресурсів, водне, лісове і рибне господарство, мислив­ство, благоустрій міст.

За допомогою місцевих бюджетів реалізуються загальнодержавні про­грами, пов'язані з розвитком галузей народного господарства, здійсню­ється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються заходи з підви­щення життєвого рівня населення, створення нових робочих місць, з реабілітації та працевлаштування інвалідів, виплачуються допомоги незаконно депортованим особам, біженцям, реабілітованим. За кошти місцевих бюджетів проводяться превентивні, оздоровчі, спортивні та культурні заходи.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 195 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. | Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. | Склад, призначення і функції місцевих фінансів. | Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. | Особливості формування доходів місцевих бюджетів | Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. | Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів. | Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. | Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принципи формування місцевих бюджетів України| Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)