Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ. Опис навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни
  2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  3. Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста
  4. Опис Навчальної дисципліни
  5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання  
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0101 Педагогічна освіта (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки (шифр і назва)  
Рік підготовки:  
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 7.01010601 Соціальна педагогіка, 8.01010601 Соціальна педагогіка 5-й 5-й  
Змістових модулів – 2 Семестр  
Загальна кількість годин - 72 ІХ-й ІХ-й  
   
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень:   спеціаліст   магістр 14 год. 10 год.  
Практичні, семінарські  
14 год. 10 год.  
Лабораторні  
год. год.  
Самостійна робота  
44 год. 52 год.  
Вид контролю: екзамен  

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 39% : 61%

для заочної форми навчання – 28% : 72%


IІІ. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Технологія індивідуальної соціальної роботи з клієнтами
Тема 1. Індивідуальна соціальна робота з клієнтом        
Тема 2. Професійні якості соціального працівника в ході соціального супроводу   1    
Разом за змістовим модулем 1   1    
Змістовий модуль 2. Методика здійснення соціального супроводу клієнта
Тема 3. Соціально-педагогічна модель «ведення випадку»          
Тема 4. Робочі етапи здійснення соціального супроводу в системі ЦСССДМ   2     2
Разом за змістовим модулем 2   2   2
Усього годин    

 

 


Змістовий модуль №1. Технології соціальної роботи з клієнтами

Теоретичний модуль

Тема 1. Індивідуальна соціальна робота з клієнтом

Основні відомості з історії індивідуальної роботи з клієнтом. Поняття «клієнт» в соціальній роботі.

Мета і завдання супроводу клієнта. Принципи реалізації такого супроводу. Законодавча база професійної діяльності із супроводу.

Форми і стратегії надання індивідуальної допомоги.

Типовий технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтом. Етапи такої роботи.

Тема 2. Професійні якості соціального працівника, який здійснює соціальний супровідФункції соціального працівника в ході здійснення соціального супроводу: комунікативна, захисна, організаторська, посередницька.

Прогностично-діагностичний напрям супроводу клієнта.

Види допомог, що надаються клієнту: корекційно-реабілітаційна, профілактична, соціально-психологічна, соціально-терапевтична, освітньо-виховна.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Факультет психології, історії та соціології | Семінар 6. Завершення здійснення соціального супроводу | Заповніть згідно Вашого аналізу таблицю | Методи контролю | Законодавча база | Накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств | I. Загальні положення | Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних послуг. | III. Етапи здійснення соціального супроводу | IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І. Пояснювальна записка| Семінарський модуль

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.013 сек.)