Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Опис Навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. ІІ. Опис навчальної дисципліни
  2. ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни
  3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  4. Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста
  5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Міністерство освіти і науки україни

Київський університет туризму,

Економіки і права

 

 

Кафедра філософії і соціальних наук

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Робоча програма

для студентів спеціальностей: 6.140103 «Туризм»,

6.140101 «Готельне господарство», 6.030401 «Правознавство», 6.03050901 «Облік і аудит», 6.030403 «Міжнародні економічні відносини», 6.03060101 «Менеджмент організацій»

Денної та заочної форм навчання

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

КИЇВ-2011


Історія української культури:Робоча програма./Укладач: Соболєв В.В. - К.: КУТЕП, 2011. - 37 с.

  Розробник:   Соболєв В. В., кандидат історичних наук, викладач Київського університету туризму, економіки і права  
Рецензенти: Базалук О.О. доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціальних наук Київського університету туризму, економіки і права; Кручек О.А. кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Київського університету туризму, економіки і права  

 


Зміст

Вступ. 4

Опис навчальної дисципліни. 5

Мета і завдання навчальної дисципліни. 5

Тематичний план дисципліни. 7

Зміст навчальної дисципліни. 8

Змістовий модуль 1. 8

Змістовий модуль 2. 10

Зміст семінарських занять. 14

Самостійна робота. 17

Завдання для індивідуальної роботи студентів. 17

Тематика письмових контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. 19

Питання до ПМК та екзамену. 21

Система оцінювання знань студентів з дисципліни. 26

Список рекомендованої літератури. 27


Вступ

 

Дисципліна «Історія української культури» в системі гуманітарних і суспільних наук вищих навчальних закладів відіграє важливу роль; адже завдяки її вивченню студенти отримують цілісне уявлення про культурно-історичні процеси, що відбувалися впродовж століть на українських землях, а також про особливості культури українського етносу. У сучасному інформаційному, урбанізованому суспільстві людина неминуче втрачає зв’язок із традиційним етнічним середовищем, тому сьогодні набуває актуальності вивчення особливостей культури свого власного народу.

Під час вивчення дисципліни українська культура розглядається в контексті розвитку світової цивілізації в цілому і європейського культурного простору зокрема.

Курс Історії української культури є частиною гуманітарної підготовки висококваліфікованого фахівця, є також засобом формування гуманістичних ціннісних орієнтирів, без яких не можливо уявити прогресивний розвиток українського суспільства.

 


 

Опис Навчальної дисципліни

Змістовно-модульна структура дисципліни Галузь знань Напрям підготовки Освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS - 3 Модулів - 2 Змістових модулів - 2 Шифр та назва галузі знань: 0201 «Культура»   Код та назва напряму підготовки: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельне господарство», 6.030401«Правознавство», 6.03060101«Менеджмент організацій», 6.03050901«Облік і аудит», 6.030403«Міжнародні економічні відносини»   Основна Рік підготовки - 1 Семестр - 2 Лекції - 18 Семінари - 18 Самостійна робота - 14 Індивідуальна робота –12  
Тижневих годин - 2 Аудиторних - 36 Самостійна робота - 14 Загальна кількість годин - 72 Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. Термін навчання - 4 роки Види контролю - е, ПМК, МК, КР, РО, СЗ, УО.

е - екзамен, ПМК –підсумковий модульний контроль, МК - модульний контроль, КР - контрольна робота, РО - реферативне опитування, СЗ - семінарське заняття, УО - усне опитування. 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ТЕМАТИКА ПИСЬМОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ | ПИТАННЯ ДО ПМК ТА ЕКЗАМЕНУ | Додаткова |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛІТЕРАТУРА| Для денної форми навчання

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)