Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання дисципліни „історія української культури”, її місце в навчальному процесі

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  5. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  6. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  7. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для вивчення дисципліни

„Історія української культури”

 

 

для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання

 

 

 

Полтава 2012


Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Уклад. О. В. Тєвікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 36 с.

 

 

Укладач: О. В. Тєвікова, канд. іст. наук

 

Відповідальний за випуск: завкафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н. К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент

 

Рецензент: А. В. Нарадько, канд. іст. наук, доцент

 

 

  Затверджено науково-методичною радою ПолтНТУ Протокол № 9 від червня 2012 р.   © Тєвікова О. В. ПолтНТУ Редактор С.М. Дорошенко

 

70.18.04.01


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Концепція модернізації сучасної української освіти передбачає підготовку кваліфікованих, компетентних фахівців на рівні світових стандартів, соціально й професійно мобільних, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці. Як свідчить міжнародна практика, сучасний фахівець у будь-якій сфері діяльності ефективно реалізує свої професійні здібності лише за умов засвоєння ним загальнолюдських гуманітарних цінностей, що накопичило людство в процесі свого розвитку. Особливу роль у цьому відіграють дисципліни гуманітарного циклу. Однією з таких є „Історія української культури”, яка висвітлює основні етапи культурного поступу українського народу, сприяє розвитку у студентської молоді почуття патріотизму, формує національну ідею, виховує глибокі морально-етичні переконання, допомагає самостійно орієнтуватися в суспільному житті й оцінювати культурні події та явища, що відбуваються в Україні та за її межами.

Метою навчальної дисципліни є формування в студентів системи знань про культуру як специфічний і унікальний феномен людства, закономірності культурного процесу в Україні, вивчення української культури в розвитку, єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій у ній.

Завдання курсу:

– ознайомити студентів із основними періодами розвитку української культури та їх особливостями;

– розкрити проблеми культурогенезу українського народу, проаналізувати історичну специфіку української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою гуманізації сучасного українського соціокультурного простору та формування ціннісних орієнтирів;

– навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

Студенти повинні знати:

– загальні відомості культурно-історичного процесу в Україні;

– особливості духовних і матеріальних цінностей культурно-історичних епох;

– досягнення українського народу в різних галузях культури, шедеври національної культури та провідних діячів науки та культури України;

– основні культурологічні поняття, явища та процеси, що мали місце в українській культурі;

уміти:

– аналізувати культурні явища та процеси в історії України, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, проводити порівняння, формулювати висновки й узагальнення;

– усвідомлювати сутність і специфіку різних культурно-історичних епох;

– оперувати головними культурологічними поняттями та орієнтуватися в багатому світі духовної культури України;

– застосовувати набуті знання з історії української культури для збагачення власної духовної культури та підвищення культурно-освітнього рівня.

Місце в навчальному процесі. Обов’язкова навчальна дисципліна „Історія української культури” є складовою циклу гуманітарної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” і базується на знаннях із навчальних дисциплін „Історія України” та „Філософія”. Нормативний курс „Історія української культури” є базовим для вивчення вказаних гуманітарних дисциплін.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 293 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 3. Культура Київської Русі | Тема 1. Загальне поняття про культуру,її матеріальні та духовні цінності | Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи | Методичні рекомендації до семінарського заняття | ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби | ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва | ТЕМА 7. Українське національно-культурне відродження | Методичні рекомендації до семінарського заняття | Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. | Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
и других приложений| САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)