Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Читайте также:
  1. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  2. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  3. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  4. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  5. Джерела вивчення культури Київської русі.
  6. Джерела формування доходів місцевих бюджетів

 

Одним із впливових культурологічних на­прямів є географічний детермінізм, який набув особливої популярності в XIX ст. (Т. Р. Мальтус, Л. Гумільов). Основна ідея даного напряму полягає в тому, що географічні чинники — кліматичні умови, особливості ланд­шафту — обумовлюють специфіку культури. Проектування ідей географічного детермінізму на вітчизняні терени призве­ло до формування таласократичної теорії української культу­ри (1.3. Цехмістра).

Навіть не поділяючи пангеографізму окремих дослідників — адже не можна всі особливості культури виводити винятково з географічних чинників — слід погодитися з їх особливим значенням на етапі - формування культури: чим нижчим є рі­вень технічної могутності культури, тим більшою є ЇЇ залеж­ність від природних (зокрема, географічних) факторів. Тож для реконструювання історії української культури доцільно розглянути особливості природно-кліматичних умов.

Земля України — унікальне місце на євро­пейському континенті. Ще за доби неоліту (IV-III тис. до н. е.) внаслідок з'єднання Чорного моря (яке до цього було озером) із Середземним і пов'язаного з цим зниження загального рівня вод суттєво інтенсифікува­лися процеси формування гумусу. У результаті сформувався плідний грунт, аналогів якому немає ніде у світі. Землі Над­дністрянщини та Наддніпрянщини — єдине місце у світі, де чорноземна смуга сягає 500 км завширшки (тож не дивно, що одна з найдавніших землеробських культур — трипільська — виникає саме тут у III тис. до н. е.).

Унікальність природи полягає в рідкісному сполученні різноманітних елементів ландшафту: моря, озера й ріки, сте­пи і ліси, рівнини та гори. Клімат України сприятливий для землеробства, тваринництва, культивування садів і виноград­ників, різноманітних овочевих і фруктових плантацій, розве­дення птахів і риби, збирання ягід та унікальних сортів ліку­вальних трав.

Важливим чинником становлення вітчизняної культури є м'який, помірний, сприятливий для проживання клімат, що сприяє успішному формуванню не тільки матеріальної, а й духовної культури — зокрема, розвиткові голосу, співу­чості, формуванню мелодійної української мови. Саме такий клімат вплинув на дві найспівучіші нації світу — українську та італійську.

Основні аспекти впливу географічних чинни­ків на формування етносу:

- геокультурні чинники, що розкривають вплив території проживання етносу на методи та способи життєдіяльності, особ­ливості господарювання тощо. Землі України склада­ють три геокультурні смуги: лісова (Полісся, Карпати),
- лісостепова (Середнє Подніпров'я, Волинь, Східна Га­личина) та степова (південна Україна), що визначають домінуючі типи господарчої діяльності — мисливство, промисел, хліборобство;

- геополітичні чинники, які демонструють специфіку фор­мування етнокультури через політичні та економічні зв'язки з іншими культурами, що стають можливими че­рез географічне розташування земель етносу. Територія
України займає серединне положення між Центральною Європою та Азією, що зробило її місцем зустрічі різних культур. Тут здавна пролягали транзитні торговельні шляхи з Малої Азії та країн Сходу до Південної та За­хідної Європи;

- геопсихічні чинники, що надають можливість зрозумі­ти особливості етнопсихології у зв'язку з природними умовами проживання етносу (М. Мосс). Так, мешкан­ці степової зони, що завжди перебували під загрозою вторгнення кочовиків, сформували жорстку вдачу. Ізо­льовані райони Карпат і Полісся сформували окремішність світосприйняття своїх мешканців. Серединне положення української землі вплинуло на відкритість українців до інших культур, високу здатність до асимі­ляції культурних зразків зовнішнього походження.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1108 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Семейная обрядность. | Национальные культурные организации и движения в условиях реакционной правительственной политики. | Особенности литературного процесса. | Искусство | Национальные культурные организации и движения в условиях реакционной правительственной политики. | VII. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В XX ВЕКЕ | Культура Украины в начале XX столетия. | Основные тенденции культурного развития в 20-30-е гг. | Развитие украинской культуры в 40-80-е гг. | Культура современной Украины: достижения, проблемы, перспективы. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 5. ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.| ОСНОВНІ ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРОҐЕНЕЗИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.06 сек.)