Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправи та завдання

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. Вправи у положенні лежачи
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання

з англійської мови професійного

спілкування

(для студентів І курсу напряму підготовки

6.030101 „СОЦІОЛОГІЯ” – ІІ СЕМЕСТР)

 

  Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Протокол № 10 від 16. 05. 2008 р.
   

 

 

Макіївка, МЕГІ 2008

Методичні вказівки, вправи та завдання з англійської мови професійного спілкування (для студентів І курсу напряму підготовки 6.020301 „Соціологія”- ІІ семестр). Укладач І. А. Шумських. – Макіївка: МЕГІ, 2008.

Методичні вказівки вміщують навчально-методичні матеріали, необхідні для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу напряму підготовки 6.020301 „Соціологія” у ІІ семестрі.

Спрямовані щодо набуття студентами-соціологами професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах. Надається переклад найбільш важливих слів та словосполучень, різноманітні завдання, які сприятимуть кращому засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу, навичок монологічного мовлення. Крім того, наводяться мовленнєві зразки (Social English)та рекомендації, необхідні для самостійної роботи студентів

Основна мета методичних вказівок полягає в опрацюванні студентами-соціологами фахової лексики та термінології, оволодінні навичками читання текстів за фахом з метою одержання необхідної інформації, розвитку уміння усного спілкування в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

Укладач І.А. Шумських, ст. викладач

Рецензент Т.А. Шкурко, к.ф.н., доцент,

завідувач кафедри іноземних мов

 

 

Відповідальний за випуск Т.В. Сьомкіна, д.е.н., професор,

проректор з науки МЕГІ

- 3 –

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 5

Seasons and Weather

Pre-reading activity.

Read and learn the topical vocabulary.

To frame складати

A questionnaire анкета

To draft планувати

Department of sociology факультет соціології

To carry out piloting проводити пілотажні дослідження

Beginners новачки

To interview проводити опит, інтерв’ювати

A responder респондент

The majority більшість

A flash of lightning спалах блискавки

To approach наближатися

For a while на якийсь час

Pile більшість

To admire захоплюватися

Luxuriant багатий, пишний

To breeze віяти

A forecast прогноз погоди

Gillyflower левкой

Daisy маргаритка

Lily лілія

Narcissus нарцис

Primrose первоцвіт

Earthquake землетрус

 

 

-4-

Rainbow веселка

 

Weather forecast прогноз погоди

 

 

I. Read the text and translate it into Ukrainian.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Repeat the alphabet. | III. Read and memorize the everyday words and expressions. | X. Read the text and retell it. | Y. Read and translate the text. Make up the dialogue using the questions given after the text. | X. A questionnaire. What Sort of Person Are You. | XY. Read the text. Translate it into Ukrainian. Answer the questions given below. | My Flat. My Home. | Y. Read, translate and learn the following dialogues. | XIX. Answer these questions. | YII. Read and learn some kinds of indoor and outdoor activities. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
XII. Read and translate the text about hobbies. Retell it according to the questions given below.| Y. Match the words and make up word combinations.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)