Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань

Читайте также:
  1. A. Различаем правила и стратегии.
  2. AT СТАЦИОНАРНАЯ И AT ОПЕРАТИВНАЯ. ПОЗЫ AT. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ AT
  3. III. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ.
  4. LI. Правила действий воздушного судна-перехватчика и воздушного судна-нарушителя
  5. V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
  6. VI. Общие требования и правила полетов
  7. VI. ПРАВИЛА ПРИЗЕМЛЕНИЯ. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Підсумковий контроль із дисципліни „Історія української культури” включає всі теми курсу, винесені на лекції, семінарські заняття та на самостійне опрацювання й проводиться у формі семестрового екзамену. Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр та набрав у результаті поточної роботи необхідні 31 – 50 балів, що відповідає результату FX за шкалою ECTS.

Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання у вигляді трьох запитань до ілюстрації. Максимальна сума балів, яку може набрати студент на екзамені, становить 50 балів.

При оцінюванні знань студента враховується:

§ логічність, послідовність та ґрунтовність у розкритті проблеми;

§ здатність до переконливої аргументації власної позиції та роз’яснення;

§ уміння оперувати конкретними прикладами на основі наявних знань;

§ уміння робити порівняння й узагальнення, проводити систематизацію матеріалу, формулювати висновки.

Критерії оцінювання:

§ Оцінка „відмінно” – А (91 – 100) ставиться у разі виконання всіх перелічених вище вимог.

§ Оцінка „дуже добре” – В (81 – 90) виставляється у випадку, коли завдання в цілому виконано з використанням головних вимог, але студентом допущені несуттєві помилки в назвах, незначних фактах, прізвищах тощо.

§ Оцінка „добре” – С (71 – 80) може бути виставлена у випадку, коли студент у цілому виконує завдання з використанням головних вимог, але допускає фактичні неточності, плутається в датах, назвах і прізвищах.

§ Оцінка „задовільно” – Д (61 – 70) виставляється в разі неповного висвітлення питань, недостатнього знання фактичного матеріалу, допущенні істотних помилок при висвітленні питань білету.

§ Оцінка „достатньо” – Е (51 – 60) виставляється у випадку, коли студент демонструє недостатнє знання фактичного матеріалу, не вміє оперувати конкретними прикладами та не може надати необхідних роз’яснень щодо питань.

§ Оцінка „незадовільно” – FХ (31 – 50) виставляється у випадку, коли студент допускає грубі помилки у фактичному матеріалі, не може аргументовано висловити власну позицію та надати необхідні роз’яснення й загалом не виконує зазначені вище вимоги. Отримавши цю оцінку, студент має право на два перескладання іспиту: викладачеві та комісії. У випадку успішного перескладання підсумкового контролю студентом, він отримує мінімальну задовільну оцінку (51 – 60 балів – результат Е за шкалою ECTS).

Питання для підготовки до екзамену (теоретична частина)

1. Суть поняття „культура”: структура, еволюція, провідні підходи у трактуванні.

2. Загальна характеристика функцій культури.

3. Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі.

4. Загальна характеристика елітарної, масової та народної культури.

5. Трипільська культура та її роль у подальшому розвитку української культури.

6. Досягнення та значення скіфської культури.

7. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури.

8. Формування та особливості східнослов’янської культури.

9. Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі.

10. Розвиток освіти Київської Русі. Основні види навчальних закладів, що з’явилися після прийняття християнства.

11. Писемна література часів Київської Русі: основні види і жанри.

12. Розвиток давньоруської архітектури: видові, функціональні та стильові особливості.

13. Провідні види та жанри образотворчого мистецтва Київської Русі (фрески, мозаїки, іконопис, книжкова мініатюра, рельєфна скульптура).

14. Особливості музичного мистецтва Київської Русі.

15. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст. Роль Галицько-Волинської Русі в розвитку української культури.

16. Особливості розвитку освіти та літератури в Галицько-Волинському князівстві.

17. Розвиток архітектури та живопису в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.

18. Художні ремесла та музика в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.

19. Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ | САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ | Тема 3. Культура Київської Русі | Тема 1. Загальне поняття про культуру,її матеріальні та духовні цінності | Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи | Методичні рекомендації до семінарського заняття | ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби | ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва | ТЕМА 7. Українське національно-культурне відродження | Методичні рекомендації до семінарського заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.| Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.038 сек.)