Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

Читайте также:
  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Важлива роль в оволодінні студентами знаннями з курсу „Історія української культури” належить самостійній роботі, яка поступово стає однією з провідних форм навчання. Самостійна робота в умовах активного впровадження у ВНЗ нових технологій навчання є засобом організації навчального й наукового пізнання студентів, формування їхньої самостійності, творчої активності та самоорганізованості. У процесі самостійної роботи не тільки реалізується основна функція навчального процесу – одержання студентом максимального обсягу знань, їх закріплення і перетворення у стійкі вміння й навички, – але й формується вміння індивідуально здобувати, оновлювати та поповнювати знання, плідно використовувати їх у пратичній діяльності.

Самостійна робота студентів передбачає ознайомлення з теоретичним матеріалом курсу, підготовку до практичних (семінарських) занять, самостійне опрацювання окремих проблем навчальної програми, проведення науково-дослідної роботи, виконання письмового модульного контролю знань та складання екзамену з дисципліни.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищій школі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій із дисципліни „Історія української культури” визначається робочою навчальною програмою та складається з восьми тем, які охоплюють історію розвитку культури України від найдавніших часів до сьогодення.

Тема 1. Загальне поняття про культуру,

Її матеріальні та духовні цінності

 

1. Походження та зміст поняття „культура”.

2. Структура культури.

3. Функції культури.

4. Основні форми культури.

5. Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика.

 

Предмет і завдання курсу. Етимологія й еволюція поняття „культура”. Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури. Функції культури. Основні культурні форми та їхня характеристика. Мистецтво та його місце в системі духовної культури. Класифікація видів мистецтва. Загальне поняття мистецького стилю та аналіз основних мистецьких стилів.

Питання для самоконтролю:

1. Хто першим вжив слово „культура” у гуманітарному розумінні?

2. Перерахуйте найважливіші складові духовної культури.

3. Назвіть мистецькі стилі епохи Середньовіччя та схарактеризуйте їх.

4. Які види мистецтва належать до образотворчого?

5. Розкрийте основні функції культури.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 1. Загальне поняття про культуру,її матеріальні та духовні цінності | Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи | Методичні рекомендації до семінарського заняття | ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби | ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва | ТЕМА 7. Українське національно-культурне відродження | Методичні рекомендації до семінарського заняття | Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. | Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань | Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ| Тема 3. Культура Київської Русі

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)