Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

Читайте также:
  1. VII. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В XX ВЕКЕ
  2. Альберт Швейцер. Культура и этика.
  3. Ассортимент. Деловая культура торгового работника.
  4. АФІНИ І КУЛЬТУРА
  5. БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА
  6. ВВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ
  7. Введение. Массовая культура и массовое искусство как
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Трипільська культура та її роль у подальшому розвитку української культури.

2. Досягнення та значення скіфської культури.

3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я та вплив античної культури.

4. Формування та особливості східнослов’янської культури:

а) розвиток господарства та матеріальної культури;

б) побут і повсякденне життя східних слов’ян;

в) міфологічні та релігійні уявлення, обряди й ритуали.

 

Література:

1. Баран В. Д. Давні слов'яни / В. Д. Баран. – Том 3. Україна крізь віки. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

2. Баран В. Д. Походження українського народу / Баран В. Д., Баран Я. В. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2002. – 403 с.

3. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – [2-е вид.]. – К.: Академперіодика, 2003. – 184 с.

4. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – 589 с.

5. Історія української культури: конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Кочерга Н.К., Передерій І.Г., Мартинюк В.М., Нарадько А.В., Тєвікова О.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 170 с.

6. Попович М. В. Нарис історії культури України: навчальний посібник / М. В. Попович. – К.: АртЕк, 2001. – 728 с.

7. Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. – М.: Наука, 1981. – 608 с.

8. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова та ін. – [2-е вид.]. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.

9. Чмихов М. О. Археологія та стародавня історія України / Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. – К.: Либідь, 1992. – 375 с.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення першого питання слід розпочати з матеріалу про те, що людина на території України з’явилася 1 млн. р. тому. Необхідно зупинитися на сутності головних ознак первісної культури та докладному аналізі культури трипільців. Потрібно з’ясувати їхній спосіб життя й господарювання, особливості соціального устрою та вірування [5, с. 17 – 18].

Розгляд другого питання передбачає загальну характеристику бронзового й залізного віку (І тис. до н. е.), коли розпочалася хвиля експансії іраномовних кочових племен на українські території. Головну увагу варто приділити скіфському пануванню в українському культурному просторі. Бажано проаналізувати політичну систему, соціальний устрій, тип господарства, спосіб життя, релігійні уявлення та особливості декоративно-прикладного мистецтва скіфів [5, с. 20 – 22, 24].

Великий вплив на розвиток місцевого населення України в економічному, політичному та культурному відношенні мали грецькі держави-поліси, утворені в Північному Причорномор’ї в VІІ – V ст. до н. е. [5, с. 17 – 18].

Аналіз слов’янської культури передбачає розкриття питання про походження слов’ян, їхній соціальний устрій, тип поселень, спосіб господарювання, розвиток декоративно-прикладного мистецтва, релігійні уявлення й обрядовість [5, с. 27 – 33].

Ключові поняття: неолітична революція, культ, курган, скіфський „звіриний стиль”, поліс, автохтонність, політеїзм, язичництво.

 

Питання для самостійного вивчення та методичні рекомендації

1. Скіфська пектораль – пам’ятка образотворчого мистецтва скіфської доби.

Ця прикраса датується IV ст. до н. е. й була знайдена археологом Б. Мозолевським 1971 р. в кургані Товста могила біля м. Орджонікідзе (Дніпропетровщина). Техніка виконання та зображені мотиви відбивають складний і багатий духовний світ скіфських племен, які опанували значну частину українських територій у VII ст. до н.е. – IV ст. н.е. та залишили помітний слід в історії та культурі України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ | САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ | Тема 3. Культура Київської Русі | ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби | ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва | ТЕМА 7. Українське національно-культурне відродження | Методичні рекомендації до семінарського заняття | Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. | Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань | Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 1. Загальне поняття про культуру,її матеріальні та духовні цінності| Методичні рекомендації до семінарського заняття

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)