Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Семінар 6. Завершення здійснення соціального супроводу

Читайте также:
  1. III. Етапи здійснення соціального супроводу
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  4. ЗАВЕРШЕННЯ. ЙОГА ЗРЕЧЕННЯ
  5. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти
  6. Здійснення операцій за імпортним акредитивом
  7. Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом

Оцінка ефективності виконання завдань плану супроводу (поточна та підсумкова), оцінка змін, вивчення нових потреб, коригування плану.

Завершення соціального супроводу. Розгляд питання про доцільність додаткового кураторства клієнта і його оточення з метою профілактики рецидиву.

Практичне завдання:

1. Складіть зразок таблиці «Способи оцінки потреб клієнта»: потреби-спосіб оцінки-метод вимірювання - …

2. Визначте форми моніторингу виконання плану супроводу. Складіть форму щоденника моніторингу виконання плану для ситуацій із Семінару 4 (згідно варіантів).

3. В чому полягають завдання завершального етапу супроводу клієнта?

4. У якій формі можуть будуватись стосунки «фахівець (служба) – клієнт» після завершення супроводу? Аргументуйте приклдами.

Семінар 7. Підсумкове заняття (тест) – питання, 4 варіанти відповіді.

Питання:

1. Ведення випадку – це:

2. Серед етапів соціального супроводу клієнта немає:

3. Адміністративна модель ведення випадку передбачає:

4. Модель інтенсивного догляду клієнта передбачає:

5. Серед завдань етапу первинного обстеження клієнта немає:

6. Кінцевою метою етапу планування соціального супроводу клієнта є:

7. Серед методів первинного обстеження клієнта немає:

8. Пошук потрібних ресурсів для клієнта передбачає:

9. Брокер соціальних послуг – це фахівець, який є:

10. Моніторинг у веденні випадку означає:

11. Супервізією в індивідуальній роботі з клієнтом називають:

12. В перелік контрольної документації ведення випадку не входять:

13. Кризово-орієнтований метод індивідуальної роботи передбачає:

14. Раціональний метод індивідуальної роботи передбачає:

15. Терапія реальністю як метод індивідуальної роботи передбачає:

16. Мотиви, що не можуть допомогти у супроводі клієнта:

17. Серед умов надання соціальних послуг немає:

18. Вивчення ступеню і спрямованості впливу середовища на сім’ю, виявлення проблем – це:

19. Аналіз можливого розвитку подій, вироблення моделей соціальної поведінки - це

20. Допомога в реалізації права на творчість, організація дозвілля, проведення свят, конкурсів – це:

21. Поведінковий метод супроводу – стимулювання і закріплення ... поведінки

22. Пізнавальні методи супроводу включають процедури щодо:

23. Серед бар’єрів, що заважать супроводу клієнта, не визначають:

24. Форма діяльності людини, спрямована на осмислювання власних дій -

25. Позначте 1, 2, 3 послідовність дій соціального працівника при організації соціального супроводу:

26. Приймаючи направлення клієнта від іншої установи/особи, соціальний працівник повинен дотримуватися такого порядку (позначте 1, 2, 3, 4 послідовність дій):

27. До складових частини особової справи клієнта не входить:

28. Якщо кількість сімей, які відповідають показникам, більше, ніж може взяти під соціальний супровід центр ССМ (служба), то перевагу слід надавати тим сім'ям, які ... :29. Сім'ї, які переживають труднощі або кризу, але не відповідають показникам взяття сім'ї під соціальний супровід, та сім'ї, які переживають таку кризу, що не може бути розв'язана силами центру ССМ (служби), мають:

30. В плані-угоді, крім загальних положень, визначаються дії сторін, відповідальність, часові межі співпраці, методи проміжного та кінцевого оцінювання. Необхідною умовою плану-угоди не є:

31. Починаючи з етапу комплексного обстеження сім'ї, а також упродовж усього періоду надання підтримки, соціальний працівник заповнює

32. Інформація, яка міститься в особовій справі, зберігається конфіденційно. До неї не мають доступ:

33. ... – це сукупність знань про методи й засоби здійснення конкретних дій, сукупність прийомів та операцій, які реалізуються у визначеному порядку, певній послідовності для досягнення певних змін у соціальному становищі і самопочутті клієнта

34. Оцінка якості індивідуальної роботи з клієнтом не відбувається шляхом:

35. Сприяння захисту здоров'я та оздоровленню дитини включає:

Загрузка...

36. Психолого-педагогічна робота з родиною включає:

37. Сприяння навчанню та розвитку дитини включає:

38. Сприяння незалежності/поліпшенню матеріального становища клієнта включає:

39. Представництво інтересів та захист прав клієнта включає:

40. Сприяння відновленню контактів між батьками і дітьми, які перебувають в інтернатах включає:

41. До складних життєвих обставин не відносять -

42. ...- система соціально-медичних, психологічних та соціальних заходів, спрямованих на надання особам зі стійкими чи постійними змінами функцій організму допомоги у задоволенні їх побутових та соціальних потреб

43. ... - надання одноразової матеріальної та іншої допомоги, спрямованої на задоволення потреб, реалізацію прав та інтересів отримувачів соціальних послуг

44. конецформыначалоформыСоціальний супровід не здійснюється:

45. Для отримання соціальних послуг за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів отримувач соціальних послуг має:

46. Для отримання соціальних послуг, які надаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги за рахунок їх самофінансування, отримувач соціальних послуг має:

47. Право на соціальні послуги за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів не мають такі категорії отримувачів соціальних послуг:

48. Основним клієнтом соціального супроводу є:

49. Не має права на одержання соціальних послуг особа, яка:

50. Оцінку і моніторинг якості роботи соціальних працівників на місцевому рівні здійснює :

51. Роботу з клієнтом не завершують, якщо:

52. Якість наданих послуг не перевіряють:

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Для виконання завдань модуля самостійного модуля необхідно уважно проштудіювати вказані закони та інші нормативні документи. Визначтесь згідно з ними з термінами, що стосуються практичних завдань: види клієнтів, форми і методи роботи, умови надання допомоги, послуг, обслуговування і т.п. Аналізуючи практичні завдання, порівнюйте ситуації із нормами законодавчих актів.

Вирішуючи проблему участі фахівця у розв’язанні завдання, зважуйте на форму установи, організації, функціональні обов’язки та компетенції соціального педагога. Робить висновки, спираючись на положення відповідних нормативних документів.

Розплануйте роботу над модулем самостійної роботи так, щоб вона слідувала темам семінарських занять із схожих проблемних питань. Виконуючи роботу поетапно, вам буде легше завершити її вчасно. Одержати консультацію викладача ви можете під час відведених для цього годин згідно графіку індивідуальних занять.

Модуль самостійної роботи:

Модуль самостійної роботи:

1. Підготувати рекламний проспект соціальної служби, що пропонує індивідуальні соціальні послуги певній категорії клієнтів.

2. Розробити перспективний план роботи (прогноз) можливих видів послуг для наступних клієнтів:

- випускник інтернатного закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- молода мати-одиначка;

- засуджена до умовного строку дитина.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 416 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Факультет психології, історії та соціології | І. Пояснювальна записка | ІІ. Опис навчальної дисципліни | Методи контролю | Законодавча база | Накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств | I. Загальні положення | Соціальний супровід є формою соціальної підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу соціальних послуг. | III. Етапи здійснення соціального супроводу | IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Семінарський модуль| Заповніть згідно Вашого аналізу таблицю

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)