Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БІЛЕТ 9

Читайте также:
  1. БІЛЕТ 11
  2. Білет 14
  3. Білет 16
  4. Білет 17
  5. Білет 19
  6. Білет 2
  7. Білет 23

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Закон Рэспублікі Беларусь № 420-3 ад 23 ліпеня 2008 г.

23 ліпеня 2008 г. быў прыняты Закон РБ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву навукоўцаў і зацвярджае новую рэдакцыю існуючых “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Закон уступае ў дзеянне з 1 верасня 2010 г.

У прыватнасці, у правілы БМ ўнесены наступныя змены:

1) пашыраецца прынцып перадачы акання пры напісанні запазычаных слоў. Прапануецца, напрыклад, пісаць трыа, адажыа, Токіа і пад. (паводле дзеючых “Правіл” пішацца трыо, адажыо, Токіо). У словах іншамоўнага паходжання канцавыя элементы -эр, -эль прапанавана перадаваць як -ар, -аль: прынтар, камп’ютар, пэйджар і пад. (паводле дзеючых “Правіл” пішацца прынтэр, камп’ютэр, пэйджэр);

2) паводле агульнага правіла перадачы на пісьме якання ў першым пераднаціскным складзе прапанавана пісаць словы дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць (паводле дзеючых “Правіл” пішацца дзевяты, дзесяты, семнаццаць, васемнаццаць);

3) пашыраецца напісанне нескладовага ў у большасці слоў іншамоўнага паходжання, напрыклад: ва ўніверсітэце, пасля ўнікальнай аперацыі, фаўна і г.д. (паводле дзеючых “Правіл” пішацца ва універсітэце, пасля унікальнай аперацыі, фауна);

4) у адпаведнасці з сучаснай моўнай практыкай уносяцца змены ў напісанне складаных і складанаскарочаных слоў. Напрыклад, прапануецца пісаць гаркам, газпрам і г. д. (паводле дзеючых “Правіл” пішацца гарком, газпром);

5) уніфікуецца напісанне мяккага знака ў прыметніках на -ск(і), утвораных ад уласных назваў. Прапанавана пісаць чаньчунскі, цяньшанскі, як і любанскі, астраханскі (паводле дзеючых “Правіл” пішацца чаньчуньскі, цяньшаньскі);

6) упарадкавана напісанне вялікай і малой літар у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асоб па пасадах, званнях, тытулах і г. д.;

7) уведзены новы параграф “Вялікая і малая літары ў назвах асоб, звязаных з рэлігіямі, у назвах міфалагічных і казачных герояў”. З вялікай літары прапануецца пісаць асабовыя назвы божастваў (бостваў) у рэлігійных культах, а таксама ўсе словы ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя назвы: Бог, Усявышні, Святая Троіца і інш;

8) у пачатку і ў сярэдзіне слоў гукавое спалучэнне [й]+галосны перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх: Нью-Ёрк, Ёфе;

9) рэгламентавана ўжыванне ў беларускай мове дзеясловаў іншамоўнага паходжання з суфіксам -ава- (-ява-) і -ірава- (-ырава-): ліквідаваць, а неліквідзіраваць, акліматызаваць, а не аклімацізіраваць, але камандзіраваць, а не камандаваць, будзіраваць, а не будаваць і г.д.;

10) са зводу правіл выключаны раздзелы “Галосныя ў некаторых ненаціскных канчатках назоўнікаў”, “Галосныя ў некаторых канчатках прыметнікаў і займеннікаў”, “Галосныя ў ненаціскных асабовых канчатках дзеясловаў”. Палажэнні гэтых раздзелаў датычацца не правапісу, а словазмянення і знаходзяць адлюстраванне ў граматыцы беларускай мовы;

11) уведзены новы раздзел “Правапіс некаторых марфем”, у якім у сістэмным выглядзе сабраны звесткі аб правапісе прыставак, суфіксаў;

12) спрошчаны правілы пераносу слоў, што адпавядае сучасным выдавецкім тэхналогіям.Прапанаваны іншыя ўдакладненні, якія ў цэлым робяць беларускі правапіс больш паслядоўным і несупярэчлівым. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” з’яўляецца аптымальным у сучаснай моўнай сітуацыі ў краіне і будзе садзейнічаць стабілізацыі правапісных нормаў беларускай літаратурнай мовы

Мэта, задачы і методыка правядзення праўкі-скарачэння. Правка-сокращение

Она, как особый вид обработки рукописи, ставит своей задачей достичь возможности в данных условиях краткости изложения, без ущерба для содержания. Сокращение должно быть вызвано, такими недостатками, как растянутость, ненужные повторы, загромождённость однотипными фактами и мелкими подробностями. Иногда перед редактором стоит задача уложить материал в строго установленное число листов, строк, знаков, в этом случае, исходя из общих правил, редактору приходится применять и некоторые специальные приёмы. Прежде всего, это так называемая отсылка. По ходу изложения читателю рекомендуют ознакомиться с тем или другим понятием в другой специальной статье. Используются также условные сокращения.

БІЛЕТ 10 Мэта, задачы і методыка правядзення праўкі-перапрацоўкі. Правка-переделка

Правка-переделка явл. специфической формой редактир-я. Она применяется при подготовке к печати рукописей авторов, которые слабо владеют лит. языком. Правку-переделку поручают только опытному человеку. Но правка-переделка, как и др. формы исправления текста, не должна обезличивать текст, а наоборот – подмечать и развивать индивидуальное и неповторимое, что есть у автора.

Деление правки на виды по её целям в значительной степени условно. Странной выглядела бы попытка ограничить задачу правки текста каким-нибудь одним (за исключением вычитки) её видом. Процесс редактирования текста един, и профессионализм редактора проявляет себя в умелом сочетании различных приёмов правки, их разнообразии, в умении целесообразно эти приемы применять.

 

Прадмет і агульная структура рэдактарскага аналізу тэксту.

Работа ред-ра над рукописью – довольно сложный творческий процесс, который затруднительно регламентировать в определённые рамки. Она состоит из двух аспектов: редакторский анализ текста и практическая реализация его выводов.

Анализ произведения представляет собой его рассмотрение, изучение, основанное на расчленении целого на составные части, определений входящих в целое элементов, разборе отдельных сторон и свойств.

РА предст. собой рассмотрение рукописи и её всестороннюю характеристику редактором в целях совершенствования содержания и формы литературного произведения.

Анализ такого рода опирается на общие принципы литературной критики и библиографии. Хотя задачи литературной критики и редакторского анализа схожи, их цели принципиально различны. Критика представляет собой оценку и истолкование произведений литературы, а также явления действительности, в них отраженных, и выражает меру общественного признания произведения.

Предметом редакторского анализа является в первую очередь, содержание произведения, идеи, в нём развиваемые, источники и факты, на которых эти идеи и концепции возникли и сформировались, характер обобщений и выводов, к которым создатель текста пришел в итоге своей работы. Редакторский анализ рукописи в большей степени, чем обычный литературно-критический разбор заключается в рассмотрении содержания и формы произведения в единстве.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Работа літ. р-ра ў рэчышчы дзярж. ідэалогіі. Меры адказнасці р-ра за ідэалагічн. якасць тэксту | Рэдакт. аналіз зместавых і фармальных якасцяў тэксту. Факталагічныя і спецыяльна-прадметныя якасці тэксту. | Рэд. аналіз тэксту: выяўленне ступені яго інфарматыўнасці, сэнсавай знітаванасці, сінтаксічнай звязнасці, літаратурнай апрацаванасці. | Билет 12 | Білет № 13 | Білет № 15 | Билет 18 ФРАНЦЫСК СКАРЫНА – ПЕРАКЛАДЧЫК І РЭДАКТАР КНІГ БІБЛІІ | Віды фактычнага матэрыялу і крыніцы яго праверкі. Яго функцыянальнае прызначэнне. Рэдакт. ацэнка фактычнага мат-лу і яго падачы. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
БІЛЕТ 7| БІЛЕТ 11

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)