Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Застраховыватьзастраховувати; з. жизньзастраховувати життя

Читайте также:
  1. E Отакий і рости сину цікавий до всього життя треба знати.
  2. Життя у казармі вонючій та вонюча їжа. Хліб той — чорніший землі, з
  3. Життя українців за кордоном.
  4. Звичаїв, до раз заведеного тихого життя. Та ба! Тим запеклим душам
  5. Кожна людина одночасно володіє низкою статусів, частину яких отримує від батьків, а частину набуває сам в процесі життя (соціальних практик) в суспільстві.
  6. Національно-культурні процеси і духовне життя в Україні XIV - XVI ст.

заступать заступати; з. на дежурство заступати на чергування

затрагивать зачіпати; з. чьи-либо интересы зачіпати чиї-небудь інтереси

затраты (расходы) витрати, -трат

затраченный витрачений, затрачений

затрачивать затрачати, затрачувати

затребовать зажадати, затребувати; (вызвать) викликати; адво­кат -ал свидетелей адвокат викликав свідків

затруднение труднощі, -щів; экономические -ия економічні труд­нощі; выйти из -ия вийти зі скрути

зачёт 1. (действие) зарахування, с; 2. залік, -у

зачисление зарахування, зачислення

зачислять зараховувати

защита захист, -у, ч.; з. прав потребителей, окружающей среды захист прав споживачів, довкілля

защитник захисник, -а; общественный з. громадський захисник

защищать захищати

заявитель заявник, -а

заявление заява, -и, ж.; совместное з. спільна заява; подать з. подати заяву; з. об отпуске заява про відпустку

звание звання; почётнее з. почесне звання; присвоить з. присвоїти звання

здравоохранение охорона здоров'я

землевладелец землевласник, -а

землепользование землекористування

знак знак, і -у; водяной, денежный, дорожный, запрещающий, опознавательный, предупреждающий, указательный, фир­менный з. водяний, грошовий, дорожній, заборонний, розпізна­вальний, попереджувальний, вказівний, фірмовий знак; з. каче­ства знак якості; в з. согласия на (в) знак згоди; -и препинания розділові знаки; -и различия знаки розрізнення

знамя прапор, -а, ч.

значение значення, вага, -и, ж.; иметь большое з. мати велике значен­ня (велику вагу); не придавать -ия (чему) не надавати значення (чому)

значительный 1.значний, чималий, неабиякий; -ые успехи значні, чималі, неабиякі успіхи; 2. (влиятельный) значний, визначний, ви­датний, поважний

И

игра гра, -и; ігри (род. ігор); деловые, компьютерные и. ділові, комп'ютерні ігри

иждивенец утриманець, -нця; быть на иждивении бути на утри­манні

избегать уникати

избиратель виборець, -рця; -ний виборчий; всеобщее -ое право загальне виборче право

избирать обирати, вибирати; и. депутата обирати (вибирати) де­путата

избранный обраний, вибраний; и. круг людей вибране коло людей

избыток надлишок, -шку, надмір, -у

известие звістка, -и, ж., вість, -ті, ж.; последние -ия останні вісті

известность: ставить в и. доводити до відома

известный 1. відомий, знаний; 2. (определенный) певний, деякий

извещать сповіщати, повідомляти

извещение повідомлення, сповіщення; платёжное и. платіжне по­відомлення; получить и. отримати повідомлення

изготовитель виготовлювач, -а

изготовление виготовлення, виготування

изготовлять виготовляти

издавать видавати; и. газету видавати газету; и. законы, распо­ряжения видавати закони, розпорядження

издание видання; периодическое, подписное и. періодичне, пе­редплатне видання

издатель видавець, -вця; -ский видавничий; -ство видавництво

изделие виріб, -робу, ч.; булочные, глиняные, жестяные, кустар­ные, скобяные, фабричные и. булочні, глиняні (череп'яні), жер­стяні (бляшані), кустарні, залізні, фабричні вироби

издержки витрати, -ат; и. обращения, производства витрати обі­гу, виробництва

излагать викладати

излишек 1. (остаток) лишок, -шку; 2. (чрезмерное количество) надлишок, -шку, надмір, -у

изложение 1. виклад, -у, ч.; и. доклада виклад доповіді; 2. переказ, -у, ч.

изменение зміна, -и, ж.; -ия в законе зміни в законі

изменённый змінений

изменять змінювати, зміняти

измерение вимірювання, вимір, -у

измерять вимірювати, виміряти

изобилие 1.достаток, -тку, ч., наддостаток, -тку; 2. (богатство) ба­гатство

изобретатель винахідник, -а; -ство винахідництво

изобретать винаходити

изобретение винахід, -ходу, ч.

израсходование витрата, -и, ж., витрачення

израсходовать витратити

изъятие вилучення; и. из обращения купюр вилучення з обігу купюр

изыскивать вишукувати

имение маєток, -тку, ч.

иметь мати; и. своей целью мати на меті; ничего не и. против нічого не мати проти; имеется возможность є можливість

имеющийся наявний; по -мся сведениям за наявними відомостями

имущественный майновий

имущество майно, -а; безраздельное, личное и. неподільне, особисте майно

имя ім'я (род. імені, ім'я)

инвестирование інвестування

индекс індекс, -у; и. доходов, заработной платы, розничных цен індекс доходів, заробітної плати, роздрібних цін; -ация індексація; -ация доходов індексація доходів

инициатива ініціатива, -и; законодательная и. законодавча ініціатива

иностранный іноземний, закордонний

инструктивный інструктивний; -вное письмо інструктивний лист

инструктировать інструктувати

инструкция інструкція, -і; согласно инструкции згідно з інструк­цією

инфляционный інфляційний

иск позов, -у; возбуждать и. порушувати (подавати) позов

исключать виключати

исключение 1. (действие) виключення; 2. (отступление от нор­мы) виняток, -тку, ч.; без -я без винятку

исковой позовний; исковое заявление позовна заява

искоренение викоренення, викорінювання

искусство 1. мистецтво, -а; 2. майстерність, -ності, ж.

исполком виконком, -у

исполнение виконання; возвратиться к -ию своих обязан­ностей повернутися до виконання своїх обов'язків; к -ию до ви­конання

исполнитель виконавець, -вця; судебный и. судовиконавець

исполнять виконувати; временно исполнять обязанности тим­часово виконувати обов'язки

исполняющий який (що) виконує, виконувач; и. обязанности виконувач обов'язків

испытание випробування; предварительное и. попереднє випробу­вання; подвергать -ию випробовувати

испытатель випробувач, -а

испытывать випробовувати, випробувати

исследование 1. дослідження; 2. дослід, -у, ч.

исследователь дослідник, -а; -екая работа дослідна робота

исследовать досліджувати

источник джерело, -а, с.; и. доходов джерело прибутків

истрачивать витрачати

исходный вихідний

исходящий 1.який (що) виходить; 2. вихідний; и. номер вихідний номер

нечисленне обчислення

исчислять обчислювати

итог підсумок, -мку; подводить -и підбивати підсумки

К

казначей скарбник, -а; -ский скарбницький

казначейство державна скарбниця

калькуляция калькуляція, -ї; сметная к. кошторисна калькуляція

кампания кампанія; избирательная к. виборча кампанія

капиталовложения капіталовкладення, -ень

карточка картка, -и; почтовая к. поштова картка, листівка; визит­ная, продовольственная к. візитна, продовольча картка; к. потре­бителя картка споживача; карточная система карткова система

касаться торкатися, зачіпати, стосуватися; к. вопроса торкатися (зачіпати) питання; меня это не касается мене це не стосується, мене це не обходить

касса каса, -и; расчётная к. розрахункова каса; к. взаимопомо­щи каса взаємодопомоги

кассационный касаційний; -ая жалоба касаційна скарга

качественный якісний; -енные показатели якісні показники

качество якість, -кості, ж.; продукция высокого качества продук­ція високої якості

квалификационный кваліфікаційний; -ная комиссия кваліфіка­ційна комісія

квалификация кваліфікація, -ї; производственная к. виробнича кваліфікація; повышать -цию підвищувати кваліфікацію

квалифицированный кваліфікований

квартиронаниматель квартиронаймач, -а

квитанция квитанція, -ї

кислород кисень, -сню

клеймить таврувати, плямувати; к. позором ганьбити

книга книга, -и, жалобная к. книга скарг; к. записей актов гражданского состояния книга записів актів громадянського стану

книжка книжка, -и; сберегательная, трудовая, чековая к. ощад­на, трудова, чекова книжка

книжний книжковий; к. магазин книгарня, книжкова крамниця, книжковий магазин

кодекс кодекс, -у; административный, гражданский, процес­суальный, уголовно-процессуальный к. адміністративний, цивільний, процесуальний, кримінально-процесуальний кодекс; к. законов о труде кодекс законів про працю

количественный кількісний; к. рост кількісне зростання

количество кількість, -кості, ж.

коллектив колектив, -у

коллективный колективний; к. договор колективний договір

колхоз колгосп, -у

командировать відряджати, відрядити


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення | Правопис часток | Написання частки не з різними частинами мови | КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ | Варіант 9 | Варіант 13 | Благосостояние добробут, -у, ч. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Груз вантаж, -у| Командировкавідрядження, с.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.033 сек.)