Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Види фінансових ресурсів
  3. Види фінансових ресурсів
  4. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті
  5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  6. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.

 

При інвестуванні коштів в підприємства, розташовані за кордономз'являються,являються (придбання купівля акцій, корпоративних прав та інше), необхідно відобразитивідбити в балансі фінансові інвестиції.

Залежно від термінів, протягом яких підприємство має в своєму розпорядженні фінансові інвестиції, вони підрозділяються на:

- довгострокові інвестиції - інвестиції, які має в своєму розпорядженні підприємство протягом періоду, що перевищує один рік, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, тобтоцебто неліквідні активи (п.17 П(С) БО 2 "Баланс");

- короткостроковікороткотермінові фінансові інвестиції - інвестиції, які має в своєму розпорядженні підприємство протягом періоду, що не перевищує один рік, і які можуть бути згодом вільно реалізовані у будь-який момент (п.33 П(С) БО 2 "Баланс").

Фінансові інвестиції в статутний капітал підприємств залежно від ступеняміри впливу інвестора на об'єкт інвестування підрозділяються на дві групи:

1) фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства або спільну діяльність, що враховуються за методом участі в капіталі;

2) фінансові інвестиції в підприємства, які не можна віднести до асоційованих, дочірніх або суміснихспільним, що враховуються за собівартістю або справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції за своєю природою можуть відноситися як до монетарних, так і до немонетарних статей. Протеоднак для облікуурахування фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України передбачені особливі правила, згідно з якими курсові різниці, що виникають відносно фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України, відображаютьсявідбиваються у складі іншого додаткового капіталу. Від'ємна заперечна сума курсової різниці віднімається відіз суми іншого додаткового капіталу, залишокостача приводитьсяпризводиться,наводиться ізіз знаком «–». Тобтоцебто при перерахунку фінансових інвестицій роблятьсячиняться проводки:

- дебет 14 "Фінансові інвестиції" Кредит 425 "Інший додатковий капітал";

- дебет 425 "Інший додатковий капітал" Кредит 14 "Фінансові інвестиції".

Таким чином, у бухгалтерському облікуурахуванні при зміні валютного курсу на дату балансу і на дату погашення вартість фінансових інвестицій слід перераховувати.

При ліквідації підприємства-нерезидента або продажі акцій сума, накопичена на рахунку 425 "Інший додатковий капітал",лічбі відноситься відповідно до складу доходів або витрат від неопераційної курсової різниці наступними проводками:

- дебет 425 "Інший додатковий капітал" кредит 744 "Дохіддоход від неопераційної курсової різниці";

- д-т 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці" кредит 425 "Інший додатковий капітал".

У податковому облікуурахуванні фінансова інвестиція - це господарська операція, що передбачає придбаннянадбання корпоративних прав, ціннихкоштовних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Вартість фінансових інвестицій у податковому обліку не перераховується, оскільки фінансова інвестиція за своїм визначенням не єз'являється,являється заборгованістю в іноземній валюті чи іноземною валютою. При цьому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбаченожодних спеціальних правил, які б дозволяли перераховувати вартість фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств–нерезидентів у зв'язку із зміною валютного курсу.

У випадку, якщоу разі, якщо,в случае підприємство володіє часткоюдолею у статутному капіталі підприємства-нерезидента і одержуєотримує,набуває від нього дивіденди, в цілях оподаткування одержанихотриманих,набутих дивідендів слід керуватися пп.4.1.4 п. 4.1 ст.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", згідно з яким вказані суми включаються до складу валових доходів. При цьому суми податку, сплачені в інших країнах зіз пасивного прибутку у вигляді дивідендів, згідно з п.19.3 ст.19 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не підлягають зарахуванню в зменшення податкових зобов'язань за податком на прибуток. При цьому слід відмітити, що Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" зумовлено зарахування сплачених за митною межеюкордоном України сум податку на прибуток за умови письмового підтвердження податкового органу іншої держави і наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування, ратифікованого Верховною Радою України. Слід також врахувати, що коли міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановленіустановлені правила, відмінніінші від передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовуються норми міжнародного договору.

Слід зазначити, щослід відзначити, що,следует отметить курс НБУ протягом періоду з моментуіз моменту нарахування дивідендів до моменту фактичної виплати дивідендів може мінятися. У бухгалтерському облікуурахуванні дебіторська заборгованість за дивідендами перераховується лише в тому випадку, якщоу тому випадку, якщо,в том случае заборгованість відноситься до монетарних статей (погашення дивідендів повинне здійснитися у вигляді грошових коштів.) Якщо ж погашення дивідендів повинне здійснитися шляхом надання товарно-матеріальних цінностей або інших активів, курсова різниця в бухгалтерському облікуурахуванні не нараховується.

У податковому облікуурахуванні така заборгованість перерахунку не підлягає.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Бухгалтерський облікурахування експортних операцій | Особливості оподаткування експортних операцій | Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною | Облік у виконавця | Поняття бартерних операцій, особливості оформлення | Особливості оподаткування бартерних операцій | Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. | Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Повернення іноземних інвестицій інвестору| Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)