Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності

Читайте также:
  1. III. Етапи здійснення соціального супроводу
  2. А.2.1.1. Катетеризація сечового міхура чоловіка гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея
  3. А.2.1.2. Катетеризація сечового міхура жінки гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея
  4. Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  5. АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  7. Безпосередні умовиводи

Іноземними інвестиціями визнаються цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отриманняздобуття прибутку або досягнення соціального ефекту.

З метою залучення і сприяння іноземним інвестиціям на території України створений рядлава,низка спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ).

Спеціальні (вільні) економічні зони - це частиначасткою території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності і порядоклад застосуваннявживання і дії законодавства України. На території СЕЗ вводятьсязапроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних і іноземних юридичних та фізичних осіб.

Іноземними інвесторами в Україні можуть бути:

- юридичні особиобличчя,лиця, створені згідно із законодавством, відмінниміншому від законодавства України;

- фізичні особи — іноземці і особиобличчя,лиця без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;

- міжнародні урядові й неурядові організації;

- інші держави;

- інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.

Найбільш поширеними видами іноземних інвестицій є:

- іноземна валюта першої групи Класифікатора;

- валюта України — при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування або в які-небудь інші об'єкти інвестування;

- рухоме і нерухоме майно і пов'язані з ним майнові права;

- ціннікоштовні папери, а також корпоративні права, вираженівиказані,висловлені в конвертованій валюті;

- грошові вимоги і права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першорядними банками і мають вартість у конвертованій валюті;

- інші права інтелектуальної власності, вартість яких в конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговимиторгівельним звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, в тому числі легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразкивзірці, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т. п.;

- права на здійснення господарської діяльності, в тому числі права на користування надрами і використання природних ресурсів, надані відповідно до законодавства або договорів.

Оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного фонду підприємства зіз іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті і в гривнах, за згодою сторін, на підставі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті в гривні здійснюється за курсом, встановленимустановленому НБУ.

Іноземні інвестиції здійснюються в такихслідуючих формах:

- участі в господарських організаціях, що створюються спільно зіз резидентами України, або придбаннянадбання часткидолі в діючих господарських організаціях;

- створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбаннянадбання у власність діючих підприємств;

- придбаннянадбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, не забороненого законами України, або придбаннянадбання акцій чи інших ціннихкоштовних паперів;

- придбаннянадбання самостійно або за участю громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землеюгрунтом і використання природних ресурсів на території України;

- господарської діяльності на підставі договорів про розподіл продукції;

- придбаннянадбання інших майнових прав;

- спільної діяльності на підставі договорів ізіз суб'єктами господарської діяльності України без створеннястворіння юридичної особи.

Допускається інвестування і в інших формах.

Юридичні особи (постійні представництва) всіх форм власності і видів економічної діяльності, які в звітному періоді або раніше одержалиотримали,набули іноземні інвестиції і мають пов'язані з цим зобов'язання перед нерезидентами, щокварталу подають органам державної статистики за своїм місцем знаходження звіт формою №10-вез «Звіт про іноземні інвестиції до України», затверджений наказом Держкомстату України від 15.10.2003 р. №343.

Слід зазначити, що на території України відносно іноземних інвестицій встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, за виняткомвинятками, передбаченими законодавством України і міжнародними договорами України. Національний режим означає, що вв,біля іноземних суб'єктів господарської діяльності обсягобсяг прав і обов'язків не менше, ніж ув,біля суб'єктів господарської діяльності України.

Відносини з оподаткування іноземних інвесторів і підприємств зіз іноземними інвестиціями регулюються податковим законодавством України.

Для зареєстрованих згідно з чинним законодавством України іноземних інвестицій встановлюються наступніслідуючі гарантії:

- інвестиції в Україні не підлягають націоналізації;

- органи державної влади і їх посадовці не мають права реквізувати іноземні інвестиції;

- іноземні інвестори мають право вимагати відшкодування збитку, заподіяногоспричиненого їм незаконними діями або бездіяльністю органів державної влади або органів місцевого самоврядуваннясамоуправління, їх посадовців (за поточними ринковими цінами або на підставі обґрунтованих оцінок, підтверджених незалежним аудитором);

- безперешкодний негайний переказпереведення,переказ за межікордон доходів іноземних інвесторів, прибутків та інших грошових коштів в іноземній валюті, одержанихотриманих,набутих на законних підставах від здійснення інвестицій за умови
сплативиплати податків і зборів;

- у разів разі припинення інвестиційної діяльності на території України іноземний інвестор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше 6 місяців післяпотім припинення даної діяльності, а також доходів по цих інвестиціях в грошовій або товарній формі, якщо інше не встановленеустановлене законом або угодою сторін;

- у разів разі зміни законодавства про режим іноземного інвестування на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії, які визначаються законодавством, що діяло на момент вкладення інвестицій.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на отриманняздобуття вказаних гарантій для іноземних інвесторів і підприємств зіз іноземними інвестиціями. Протеоднак відсутність реєстрації іноземних інвестицій не єз'являється,являється підставоюосновою,заснуванням для позбавлення іноземних інвесторів права на отриманняздобуття пільг і гарантій, які за законодавством України надаються незалежно від державної або національної приналежності. Відсутність реєстрації не може бути перешкодою для здійснення іноземним інвестором інвестиційної діяльності на території України.

Залежно від обсягуобсягу участі іноземного інвестора підприємства можна розділити на наступніслідуючі види (рис. 8.1).

 

 


Рис. 8.1 - Класифікація підприємств з іноземними інвестиціями

Основними етапами внесення іноземної інвестиції до статутного фонду підприємства єз'являються,являються:

- оформлення засновницькихустановчих документів (змін до засновницькихустановчих документів);

- фактичне здійснення іноземної інвестиції;

- державна реєстрація іноземної інвестиції.

Для створеннястворіння і реєстрації підприємства зіз іноземною інвестицією (іноземного підприємства) подаються такіслідуючі документи:

- реєстраційна карткакарточка на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- копія рішеннярозв'язання,вирішення,розв'язування засновників або уповноваженого ними органу про створеннястворіння юридичної особи (протокол зборівзібрань учасників (акціонерів) або рішеннярозв'язання,вирішення,розв'язування власника для приватного підприємства або рішеннярозв'язання,вирішення,розв'язування одного учасника (акціонера) в суспільствітоваристві зіз одним учасником (акціонером);

- два примірникапримірники засновницькихустановчих документів устав;

- документ про підтвердження реєстрації іноземної особиобличчя,лиця в країні її місцезнаходження;

- документ, що підтверджує внесення засновниками внескувкладу до статутного фонду юридичної особи;

- документ, що засвідчуєпосвідчує внесення реєстраційного зборузбирання за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Придбаннянадбання корпоративних прав іноземним інвестором може здійснюватися також на підставі договорів, що передбачають перехід права власності (купівлі-продажу, міни і т. п.). Як правило, у зв'язку з цим виникає необхідність внесення змін в засновницькіустановчі документи підприємства.

Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій наведений у табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Термін, протягом якого можна зареєструвати іноземну інвестицію Реєстрація можлива протягом всього часу використання іноземної інвестиції до моменту її повернення
Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій: — Радапорада Міністрів Автономної Республіки Крим; — обласні державні адміністрації; — Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.
Платаплата за державну реєстрацію іноземної інвестиції 20 н. м. д. р. (340 грн)
Документи, що представляютьсяуявляються для державної реєстрації 1) інформаційне повідомленнясполучення про внесення іноземної інвестиції (3 примірникипримірники) зіз відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення; 2) документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (засновницькіустановчі документи, договори про спільну інвестиційну діяльність, концесійні договори і т. п.); 3) документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (довідка з ізбанка, ГТД і т. п.); 4) документ, що свідчить про внесення заявником платиплати за реєстрацію
 
 
Термін реєстрації 3 дні з моментуіз моменту подання документів на реєстрацію


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності | Бухгалтерський облікурахування експортних операцій | Особливості оподаткування експортних операцій | Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною | Облік у виконавця | Поняття бартерних операцій, особливості оформлення | Особливості оподаткування бартерних операцій | Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклад 7.2.| Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)