Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік у виконавця

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  2. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  3. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  4. Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби
  5. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті
  6. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами.
  7. За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів?

Ув,біля виконавця давальницька сировина відображаєтьсявідбивається на забалансовомупозабалансовому рахункулічбі 022 "Матеріали, прийняті для переробки" за цінами, вказаними в договорі. Готова продукція, виготовлена зіз давальницької сировини, також відображаєтьсявідбивається на забалансовомупозабалансовому рахункулічбі 023 "Матеріальних цінності на відповідальному зберіганні" підприємства - виробника. Сума витрат з переробки сировини ув,біля виконавця відображаєтьсявідбивається на балансовому рахункулічбі 23 "Виробництво" з подальшим списанням на субрахунок 903 "Собівартість наданих послуг" у момент реалізації. Реалізація послуг відображається за дебетом субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" і кредитом субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт та послуг".

Розглянемо приклади відображення операцій з давальницькою сировиною.

Приклад 6.1. Іноземна фірма 20.08 ввезла на територію України давальницьку сировину вартістю 5000 дол. для переробки на ТОВ "Грант" з умовою сплати послуг з переробки грошовими коштами в сумі 4000 дол. Курс НБУ на 20.08- 5,3 грн. за долар. При ввезенні сировини на суму мита -400 грн. та ПДВ було видано простий вексель. Митний збір склав 50 грн. Фактична собівартість переробки становила 4300 грн. Готова продукція була відвантажена замовнику 10.09. Курс НБУ -5,0 грн. за долар. Кошти від замовника надійшли на валютний рахунок ТОВ "Грант" 20.09. Курс НБУ -5,2 грн. за долар.

Відобразити ці події в бухгалтерському й податковому обліку (табл.№ 6.1)

Таблиця 6.1

№№ пп/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
  Нараховано митний збір за митне оформлення при ввезенні давальницької сировини     50,0 --- 50,0
  Сплачено митний збір     50,0 --- ---
  Видано простий вексель на суму ПДВ та мита     5780,0 --- ---
  Оприбутковано давальницьку сировину, яка отримана для переробки (5,3 х 5000 =26500,0)   --- 26500,0 --- ---
  Відображено витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини     4300,0 --- ---
  Відображено контрактну вартість послуг з переробки (4000 х 5,0 =20000,0)     20000,0 20000,0 ---
  Списані витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини     4300,0 --- 4300,0
  Нараховано митний збір при вивезенні готової продукції     50,0 --- 50,0
  Сплачено митний збір     50,0 --- ---
  Списано вартість переробленої давальницької сировини ---   26500,0 --- ---
  Погашено простий вексель при вивезенні готової продукції     5780,0 --- ---
  Отримано грошові кошти від іноземного підприємства (4000 х 5,2 = 20800,0)     20800,0 --- ---
  Відображено курсову різницю     800,0 --- ---
  Відображені фінансові результати     20000,0 --- ---
    800,0 --- ---
    50,0 --- ---
    50,0 --- ---

5. Податковий облік операцій з давальницькою сировиною

Операції зіз давальницькою сировиною мають особливості залежно від виду операції.

· Ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником

Сплатавиплата податку на додану вартість і акцизного зборузбирання здійснюється українським підприємством-виконавцем тільки за ту частинучастку давальницької сировини, яка буде використана для проведення розрахунків за послуги з її переробки.

За давальницьку сировину, що використовуватиметься для виготовлення готової продукції, сплатавиплата податків фактично здійснюється шляхом видачі простого векселя зіз відстроченнямвідстрочкою платежу на період виконання операцій зіз давальницькою сировиною, алета не більше 90 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації.

· Вивезення готової продукції за межі України

При вивезенні готової продукції зіз давальницької сировини існують наступніслідуючі особливості сплати податків:

- застосовується нульова ставка по податку на додану вартість;

- при вивозі готової продукції в повномуцілковитому обсязіобсязі, передбаченому контрактом у встановленіустановлені терміни, оформляється вивізна вантажна митна декларація. Копія такої декларації єз'являється,являється підставоюосновою,заснуванням для погашення векселя. При цьому на лицьовій стороні векселя робитьсячиниться надписнадпис "Погашено", який підтверджується підписом начальника, а також печаткою печаткою податкової інспекції;

- при частковому вивозі готової продукції виникає необхідність в погашенні векселя в частинічастці податку на додану вартість з вартості продукції, що залишилася ув,біля виконавця;

- якщо продукція за договором реалізується на території України, підставоюосновою,заснуванням для погашення векселя єз'являється,являється ввізна вантажна митна декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її до України), копія контракту і копія акту прийому-передачі готової продукції, довідка про сплатувиплату ввізного митного збору, інших податків і зборів;

- готова продукція, виготовлена в Україні зіз давальницької сировини іноземного замовника, при вивозі не оподатковується митом, іншими податками і зборами (окрімкрім митних зборів) і не підлягає режиму ліцензування і квотування.

· Повернення нерезиденту давальницької сировини

Закон України "Про операції зіз давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" не передбачає погашення векселя у разів разі повернення нерезиденту одержаноїотриманої,набутої давальницької сировини (наприклад, якщо сировина не відповідає якості, вказаній в договорі). Тому вексель може бути погашений:

- шляхом сплати вексельних сум;

- анульований за умов переоформлення вантажної митної декларації на ввезення продукції на територію України зі зміною характерувдачі угодипопади на тимчасове ввезення давальницької сировини.

· Вивіз давальницької сировини зіз України з метою її переробки в готову продукцію.

У такому разів такому разі з операцій не стягується вивізне мито, податок на додану вартість, збори (окрімкрім зборів за митне оформлення). Така давальницька сировина вивозиться з митної території України на підставі поданого письмового зобов'язання про повернення готової продукції, а в разів разі невиконання умов договору - валютної виручки від продажу сировини не пізніше 90 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації. Контрактна вартість готової продукції, що підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не менше суми митної вартості вивезеної давальницької сировини і суми коштів, що сплачені (підлягають сплаті) за переробку (обробку, збагачення чи використання) цієї сировини.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами України в повному обсязі письмове зобов'язання погашається.

При вивезенні давальницької сировини український замовник може видати вексель на суму мита та інших податків і зборів. При цьому відстроченнявідстрочка платежу здійснюється на термін переробки сировини, алета не пізніше 90 днів з дня вантажної митної декларації. У разі ввезення в Україну готової продукції в повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Якщо готова продукція в обумовленому контрактом обсязі не ввозиться у визначений цим Законом строк або в Україну повертаються кошти від реалізації готової продукції, український замовник зобов'язаний оплатити вексель.

У разі ввезення на митну територію України у строк, обумовлений цим Законом, готової продукції не в повному обсязі вексель погашається частково - відповідно до обсягу ввезеної готової продукції.

Якщо зовнішньоекономічним контрактом передбачено, що готова продукція не повертається в Україну, мито, податки і збори справляються на момент митного оформлення давальницької сировини, яка вивозиться за межі території України.

Готова продукція, що виготовлена зіз давальницької сировини і ввозиться на митну територію України, звільняєтьсявизволяється від обкладання митом.

Слід врахувати, що згідно із Законом операції з вивозу давальницької сировини і ввезення продукції слід розглядатирозглядувати як експортно-імпортні.

Контрольні запитання:

1. Що являють собою операції з давальницькою сировиною?

2. Які особливості митного оформлення операцій з давальницькою сировиною?

3. Які особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною?

4. Які особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною?

Тести для самоконтролю:

1. Якщо зовнішньоекономічним контрактом передбачено, що готова продукція, виготовлена з давальницької сировини українського замовника не повертається в Україну, то:

а) підприємство на суму податків і зборів, що сплачуються на митниці, оформляє вексель;

б) податки та збори не сплачуються;

в) мито, податки та збори справляються на момент митного оформлення давальницької сировини, що вивозиться за межі території України;

г) інший варіант.

2. Факт передачі давальницької сировини виконавцю відображається записом:

а) дебет 23 кредит 201;

б) дебет 26 кредит 201;

в) дебет 28 кредит 201;

г) дебет 206 кредит 201.

3. Готова продукція, виготовлена в Україні зіз давальницької сировини іноземного замовника, при вивозі:

а) оподатковується ПДВ;

б) оподатковується митом, іншими податками і зборами;

в) не оподатковується митом, іншими податками і зборами (окрімкрім митних зборів);

г) інший варіант.

4. Підприємство здійснило переробку давальницької сировини, вартість давальницької сировини - 6000 дол., вартість послуг з переробки сировини - 2000 дол. Підприємство-замовник здійснило передплату послуг. Курс НБУ на дату передплати - 5,1 грн. Курс НБУ на дату відвантаження продукції з давальницької сировини - 5,3 грн. Підприємство відобразило доходи на суму:

а) 10600;

б) 46600;

в) 42000;

г) 10200.

5. Вартість давальницької сировини повинна складати:

а) не більше 20% вартості виготовленої продукції;

б) вартість не має значення;

в) не менше 10% вартості виготовленої продукції

г) не менше 20% вартості виготовленої продукції.

6. Ув,біля виконавця давальницька сировина відображається:

а) на рахунку 20;

б) на рахунку 23;

в)відбивається на забалансовомупозабалансовому рахункулічбі 022 "Матеріали, прийняті для переробки";

г) на рахунку 26.

7. Термін здійснення операції зіз давальницькою сировиною повинен бути:

а) не більше 30 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

б) не більше 180 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

в) не більше 90 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

г) не більше 60 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину.

8. При ввезенні давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України сплатавиплата ввізного мита, податків і зборів проводиться:

а) шляхом видачі простого векселя зіз терміном платежу, рівним терміну здійснення операції зіз давальницькою сировиною;

б) шляхом сплати грошових коштів;

в) не проводиться;

г) інший варіант.

9. У разі вивезення з митної території України готової продукції з давальницької сировини не в повному обсязі:

а) вексель, виданий при ввезенні давальницької сировини на сплату податків та зборів, погашається;

б) вексель, виданий при ввезенні давальницької сировини на сплату податків та зборів, погашається частково - відповідно до обсягу ввезеної готової продукції;

в) вексель погашається шляхом сплати грошових коштів;

г) інший варіант.

10. Витрати з оплати послуг інших організацій з переробки давальницької сировини ув,біля замовника відображаються:

а)відбивається: дебет лічбу 26 кредит 63;

б) дебет 23 кредит 63;

в) дебет 20 кредит 63;

г) інший варіант. із


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом | Митні процедури і порядоклад формування митної вартості | Документальне забезпечення імпортних операцій | Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності | Бухгалтерський облікурахування експортних операцій | Особливості оподаткування експортних операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною| Поняття бартерних операцій, особливості оформлення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)