Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості оподаткування експортних операцій

Читайте также:
  1. V Оподаткування податком на додану вартість
  2. V Оподаткування податком на прибуток
  3. Біологічні особливості поросят у перші міс
  4. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  5. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  6. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  7. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном

v Оподаткування податком на прибуток

 

Оподаткування експортних операцій податком на прибуток регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", згідно з яким доходи, одержаніотримані,набуті (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обміннимзмінному) курсом НБУ, що діяв на дату отриманняздобуття (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахунку у зв'язку із зміною обмінногозмінного курсу гривни протягом такого звітного періоду.

Таким чином, в податковому облікуурахуванні підприємства по першій ізіз подій- отриманнюздобуттю валютної виручки або нарахуванню валютної дебіторської заборгованості - відбуваєтьсяпоходить збільшення валових доходів у сумі одержаноїотриманої,набутої або нарахованої виручки від продажу. У декларації про прибуток підприємства вказана сума доходу відображаєтьсявідбивається у складі сукупних доходів від продажу.

Розглянемо приклад відображення експортних операцій в податковому та бухгалтерському обліку.

Приклад 5.3. Підприємство відвантажило продукцію вартістю 2000 дол. на експорт, курс НБУ на момент відвантаження складав 5,1 грн. за долар.

На митниці було сплачено:

- мито - 5%;

- митні збори - 0,2%

Продукція була сплачена покупцем частково в поточному кварталі в розмірі 1500 дол., частково в наступному кварталі в розмірі 500 дол. Курс НБУ на момент оплати 1500 дол. - 5, 2 грн., курс НБУ на кінець кварталу - 5,15 грн, курс НБУ на дату оплати 500 дол.-5,13 грн.

Відобразимо ці операції в бухгалтерському й податковому обліку (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
  Відвантаження продукції (2000 х 5,1=10200,0)     10200,0 10200,0 ---
  Нараховано мито (2000 х 5,1 х 5% = 510,0)       510,0 --- 510,0
  Нараховано митні збори (2000 х 5,1 х 0,2% = 20,4)     20,40 --- 20,4
  Сплачено мито     510,0 --- ---
  Сплачено митні збори     20,4 --- ---
  Часткова оплата продукції (1500 х 5,2 = 7800,0)     7800,0 --- ---
  Відображена курсова різниця на дату часткової оплати (1500х 5,2 – 1500 х 5,1 = 150,0)     150,0 --- ---
  Відображена курсова різниця на дату балансу (500 х 5,15 – 500 х 5,1 = 25,0)     25,0   --- ---
  Остаточна оплата продукції (500 х 5,13 = 2565,0)     2565,0 --- ---
  Відображена курсова різниця на дату остаточної оплати (500 х 5,13 – 500 х 5,15 = 10,0)     10,0 --- ---

v Оподаткування податком на додану вартість

 

Базою оподаткування податком на додану вартість при експорті товарів (робіт, послуг) єз'являється,являється договірна ціна. Але при цьому операції з вивозу товарів за межі митної території України єз'являються,являються об'єктом обкладення податком на додану вартість за ставкою 0%. Нульова ставка податку на додану вартість застосовується тільки при умовах фактичного факторомз'являється,являється вивозу товарів за межі митної території України.

Товари вважаютьсялічаться вивезеними за межі митної території України у випадку, якщоу разі, якщо,в случае їх вивіз засвідченийпосвідчений належним чином оформленою вантажною митною декларацією.

v Мито, митний збір, акцизний збір

Під час експорту товарів з підприємств-експортерів стягуються мито і митні збори. При цьому слід врахувати, що відповідно до чинного законодавства митне оформлення експорту деяких товарів здійснюється із застосуванням пільг. Перелік товарів та інших предметів, митне оформлення яких при вивезенні за межі митної території України проводиться із застосуванням податкових пільг відповідно до актів законодавства і документів, надання яких необхідне у разів разі використання пільгового режиму, затверджені наказом Державної митної служби України від 17.05.2000 р. № 285.

Певні особливості оподаткування існують і щодо акцизного зборузбирання. При експорті підприємствами-виробниками підакцизних товарів за іноземну валюту акцизний збірзбирання не сплачується за наявності підтвердженої митними органами вантажної митної декларації. У разів разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту підприємствами, які придбалинабули товар за цінами зіз акцизним зборомзбиранням, суми такого акцизного зборузбирання повертаються виходячи з митної вартості пропорційно до суми іноземної валюти, яка фактично поступилавчинила на рахуноклічбу підприємства, алета не більше суми акцизного зборузбирання, сплаченого до бюджету виробником або постачальником підакцизного товару.

Контрольні запитання:

1. Які операції відносяться до експортних?

2. Які податки й збори сплачуються при експорті?

3. Які документи подаються митниці для здійснення експортної поставки?

4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку експортних операцій?

5. У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту робіт, послуг?

6. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість товарів, відвантажених на експорт з наступною оплатою?

7. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку реалізація товарів на експорт на умовах попередньої оплати?

Тести для самоконтролю:

Чи є правильним наступне твердження: Вантажна митна декларація - заява, що міститьутримує відомості про товари та інші предмети й транспортні засоби і метуціль їх переміщення через митну межукордон України або про зміну митного режиму щодовідносно даних товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

а) так;

б) ні.

2. При отриманніздобутті авансу дохід від експорту доход в бухгалтерському обліку перераховується у валюту звітності:

а) із застосуванням валютного курсу на дату експортування продукції;

б) із застосуванням валютного курсу на дату отриманняздобуття авансу;

в) із застосуванням валютного курсу на кінець кварталу;

г) із застосуванням середнього курсу валют.

3. Операції по вивозу товарів за межі митної території України:

а) єз'являються,являються об'єктом обкладення податком на додану вартість за ставкою 0%;

б) єз'являються,являються об'єктом обкладення податком на додану вартість за ставкою 20%;

в) не є об'єктом оподаткування;

г) звільнені від оподаткування.

Підприємство експортувало товар вартістю 4000 дол. на умовах 50% передплати, курс НБУ на дату передплати - 5,0, на дату митного оформлення - 5,1 грн. за долар, курс НБУ на дату остаточної оплати - 5,2 грн. за долар.

Курсова різниця буде відображатися:

а) у складі доходів у розмірі 200 грн.;

б) у складі доходів у розмірі 400 грн.;

в) у складі витрат у розмірі 400 грн.;

в) не буде відображатися.

5. Собівартість експортованої продукції відображається наступним чином:

а) дебет 362 кредит 26;

б) дебет 90 кредит 26;

в)дебет 90 кредит 28;

г) дебет 362 кредит 28.

6. Підтвердженням завершення експортної операції є:

а) вантажна митна декларація;

б) акт прийому-передачі;

в)з'являється,являється печаткапечатка митниці країни-одержувача на товаросупровідних документах і довідки банку про надходженнявступ грошових коштів на рахуноклічбу підприємства.

г) інші документи.

7. Реалізація продукції зарубіжним покупцям відображається як:

а) дебет 362 кредит 70;

б) дебет 312 кредит 70;

в) дебет 362 кредит 26;

г) дебет 362 кредит 28.

8. Декларуванню підлягають:

а) всі матеріальні цінності, що переміщуються через митницю;

б) матеріальні цінності, що переміщуються через митницю, фактурна вартість яких перевищує 1000 дол.;

в) матеріальні цінності, що переміщуються через митницю, фактурна вартість яких перевищує 100 дол.;

г) матеріальні цінності, що переміщуються через митницю, фактурна вартість яких перевищує 200 дол.

9. Валові доходи, одержаніотримані,набуті (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, перераховуються в гривні за курсом НБУ:

а) на дату нарахування доходів;

б) на дату отримання валютної виручки від нерезидента;

в) на дату першої з подій - нарахування чи отримання доходів;

г) на кінець кварталу.

10. Митні платежі не включають:

а) податок на додану вартість;

б) мито;

в) акцизний збір;

г) податок з власників транспортних засобів.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунки чеками в іноземній валюті | Здійснення операцій за імпортним акредитивом | Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом | Митні процедури і порядоклад формування митної вартості | Документальне забезпечення імпортних операцій | Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бухгалтерський облікурахування експортних операцій| Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)