Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ефективності використання основних засобів

Основні категорії економічного аналізу | Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу | Типологія економічного аналізу | Показники, що характеризують обсяг виробничої програми | Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції | Аналіз якості продукції | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  3. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  4. авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?
  5. Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___
  6. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
  7. Аналіз виробничої функції у довгостроковому періоді.Ізокванта.Карта ізоквант

Загальними показниками ефективності використання основних засобів є фондовіддача - виробництво продукції на одну гривню основних засобів (відношення обсягу продукції у грошовому вираженні, виробленої підприємством, цехом або дільницею. ОП) до середньо­річної вартості основних виробничих засобів (Ф). Розраховують показник фондовіддачі (ФВ) за формулою [27,40, 57]:


 

Фондомісткість - показник, обернений до фондовіддачі: він показує,, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню. Щоб охарактеризувати використання окремих частин

основних засобів, величину Ф у формулі відповідно змінюють (наприклад, на вартість активної частини основних засобів) [14, 57,61].

Часткові показники застосовують для характеристики використанні окремих видів машин, обладнання, виробничої площі (серійний випуск продукції в натуральному вираженні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м2 виробничої площі тощо).

Результат виробничої діяльності підприємства можна визначити за допомогою різних показників. Вибір чисельника показника фондовіддачі залежить від конкретно поставленої мети, [27,40,57].

Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або у натуральних (тонни, метри, штуки тощо) вимірниках.

Натуральні вимірники фондовіддачі мають обмежене використання і їх розраховують, на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один вид продукції; трудові вимірники застосовують в цехах і на дільницях, де випускають декілька видів продукції. Якщо в розрахунку фондовіддачі обсяг виробництва продукції виразити через добуток чисельності працівників Т і продуктивності їхньої праці П, а вартість основних засобів - через добуток чисельності Т і фондоозброєності праці за однозмінної роботи Фз, то матимемо відношення [27]:


 

Отже, фондовіддача основних засобів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропорційно - від її фондоозброєності.

Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її фондоозброєності.

Під час аналізу вивчають динаміку показників виконання плану, здійснюють міжгос­подарські порівняння. Показник фондовіддачі визначають для всіх основних засобів вироб­ничого призначення та для активної їх частини (машини і обладнання) [27,40, 57].

Вихідні дані для розрахунку фондовіддачі приводять до порівнянного вигляду. Обсяг продукції коригують на зміну гуртових цін і структурних! зрушень, а вартість основних засо­бів - на їхню переоцінку.

Якщо план підприємства містить планово-розрахункові параметри кількісних і якісних характеристик використання основних виробничих засобів (зокрема розрахунки фонду верстато - годин експлуатації і простоювань на профілактичних оглядах, поточних, серійних і капітальних ремонтах, коефіцієнта змінності роботи), то виконується факторний аналіз” сто­совно дотримання цих планових параметрів і їхнього впливу на остаточний результат - фондовіддачу основних виробничих засобів [27,40,68].

Фондовіддача є одним із основних факторів, які визначають обсяг продукції під­приємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, своєю чергою, впливають на неї. Треба враховувати, що показник фондовіддачі складний, на нього впливає безліч факторів, значна частина їх між собою пов'язана (наприклад, трудомісткість продукції і виробіток продукції за одиницю часу роботи устаткування, додержання нормативних термінів пе­ребування устаткування в ремонтах і на техобслуговуванні, коефіцієнт змінності роботи устаткуванні) [14,50,61,68].

На фондовіддачу основних виробничих засобів впливають такі фактори першого порядку: зміна частки активної частини засобів у загальній їх сумі і зміна фондовіддачі активної час­тини засобів.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів| Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)