Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

Читайте также:
  1. I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
  2. I.2. Структура оптимизационных задач
  3. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  4. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  5. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  6. А. Структура ВС России и система управления войсками.
  7. Аналіз оборотних активів
№ п/п Показник Абсолютні величини, тис.грн. Питома вага у загальній величині оборотних активів, (%) Відхилення
На кін. 2011р. На кін. 2012р. На кін. 2011р. На кін. 2012р. Абсолютне відх., тис.грн. Відносне відх., %
Запаси 21,36 10,74 -724 -9,11
Готова продукція 3,44 3,28 72,09
Товари 0,05 28,18
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 53,89 27,69 -1434 -7,16
Дебіторська заборгов. За розрахунками 13,31 23,75 222,52
Інша поточна дебіторська заборгованість 2,10 0,44 -480 -61,85
Поточні фін. Інвестиції 2,66
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,23 0,63 -1517 -78,08
Інші оборотні активи 0,62 2,63 668,26
Разом оборотних активів 100,00 100,00 80,75

 

Як видно з таблиці 2.4 готова продукція збільшилася на 922 тис. грн. у порівнянні з 2011 р.. Спостерігається також зниження частки дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у 2012 році порівняно із 2011 роком на 1434 тис. грн. (на 7,16%). Збільшилася дебіторська заборгованість за розрахунками на 11013 тис. грн. , це є негативним для діяльності підприємства, оскільки підприємство забезпечується коштами для діяльності і вони втрачають свою вартість з часом. Негативним є зменшення частки грошових коштів підприємства на 1517 тис. грн. (78,08%) у 2012р. у порівнянні з попереднім.

Збільшення оборотних активів на 30026 тис. грн. (80,75%) – є позитивним для Хлібокомбінату № 11 і свідчить про підвищення ефективності використання ним оборотного капіталу.

Основні засоби служать матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Стан і використання основних засобів є важливим фактором підвищення ефективності діяльності підприємства.

Обсяг та структура основних промислово-виробничих засобів визначають виробничу потужність підприємства, а в сукупності з їх динамікою – темп впровадження досягнень науково-технічного прогресу, необхідні для цього кошти.

За допомогою таблиці 2.5 проаналізуємо структуру та рух основних промислово-виробничих засобів підприємства, оскільки саме вони безпосередньо впливають на обсяги промислового виробництва.

Таблиця 2.5

Структура та рух основних засобів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

Групи основних засобів Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Амор-тизація Наявність на кінець року
Тис. грн. % до підсу-мку Тис. грн. % до підсу-мку Тис. грн. % до підсу-мку Тис. грн.. % до підсу-мку
Земельні ділянки -- -- -- -- -- -- -- -- --

 


Продовження табл. 2.5

Капітальні витрати на поліпшення земель -- -- -- -- -- -- -- -- --
Будинки, споруди та будівельні пристрої 42,86 31,77 -- -- 43,08
Машини та обладнання 44,52 50,41 72,23 44,33
Транспортні засоби 3,35 6,86 -- -- 3,54
Інструменти, прилади, інвентар 4,51 1,29 5,05 4,38
Інші основні засоби 3,59 7,34 17,67 3,52
Бібліотечні фонди -- -- -- -- -- -- -- -- --
Малоцінні необоротні матеріальні активи 1,13 2,33 4,50 1,13
Інвентарна тара 0,04 -- -- 0,55 -- 0,03
Разом основних засобів 100,00 100,00 100,00 100,00
                               

 Із таблиці 2.5 видно, що найбільшу частку в загальній вартості основних засобів становлять: машини та обладнання (44,33%), тобто активна частина основних засобів, а також будинки, споруди та будівельні пристрої (43,08%), тобто пасивна частина основних засобів.

Таким чином, підприємство прагне до оптимального забезпечення нормального функціонування активної та пасивної частини основних засобів: оптимального підвищення питомої ваги пасивної частини основних засобів підприємства для забезпечення нормального функціонування активної частини основних засобів підприємства.

Загрузка...

 

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 180 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 | Історія створення та розвитку підприємства | Структура управління підприємством | Загальна характеристика технології виробництва | Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства| Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.024 сек.)