Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

Читайте также:
  1. Вплив параметрів на якісні показники
  2. Етапи становлення та розвитку фінансової науки.
  3. Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11
  4. Зміст і структура фінансової системи
  5. ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ
  6. Критерії і показники рівня культури торгівельного обслуговування
  7. Основні макроекономічні показники
№ пп. Показник Формула розрахунку Нормативне значення Роки  
 
 
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1р.380/ф1р. 640 >0,5 0,3432 0,2576  
Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430+р.480+ р.620+р.630)/ф 1 р.380 <1 1,9134 2,8810  
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами ф 1 (р.260-р.620)/ф1 р.260 >0,1 -0,1352 -0,0251  
Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1 (р.260-р.620)/ф1 р.380 >0 -0,2230 -0,0699  
 
 
Коефіцієнт фінансового ризику ф1 (р480+р620)/p380 <1 1,8721 2,8460  
Коефіцієнт фінансової стійкості ф1 р380/p480+p620 >1 0,5341 0,3513  

Як видно з таблиці 3.1 підприємство є залежним, це пояснюється тим, що значення коефіцієнта платоспроможності менше нормативного значення.

Підприємство є фінансово не стійким, оскільки коефіцієнт фінансової стійкості менше нормативного значення.

Для підприємства є негативним наслідком зниження коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності.

Надходження, набуття, створення майна підприємства здійснюється за власні та позичені кошти. Співвідношення яких розкриває його фінансовий стан. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупність виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Найбільш ліквідною є готівка. Наступним за рівнем ліквідності активом короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки у разі необхідності їх швидко можна реалізувати.

Дебіторська заборгованість – теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.

Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші спочатку треба їх продати.

Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань.

Ліквідність балансу зображений в таблиці 3.2.

 

 

Таблиця 3.2

Ліквідність балансу ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Платіжний надлишок або недостача
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Найбільш ліквідні активи (А1) 1 943 1.Найбільш строкові зобов’язання (П1)   6 666 9 484 4 723 9 058
2. Активи, що швидко реалізуються (А2) 25 772 36 656 2.Коротко- строкові пасиви (П2) - 35 547 59 419 9 775 22 763
3. Активи, що повільно реалізуються (А3) 10 640 30 277 3.Довго-строкові пасиви (П3)   - - 10 640 30 277
4. Активи, що важко реалізуються (А4) 27 338 26 601 4.Постійні пасиви (П4) 23 480 25 057 -3 858 -1 544
БАЛАНС 65 693 93 960 БАЛАНС 65 693 93 960 - -

 Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.

За даними табл. 17:

- А1<П1

- А2<П2

- А3<П3

- А4>П4

Можна зробити висновок, що підприємство неліквідне, так як короткострокові зобов’язання перевищують поточні активи.

Для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання застосовуються показники ліквідності: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності та робочий капітал. Показники ліквідності зображені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 | Історія створення та розвитку підприємства | Структура управління підприємством | Загальна характеристика технології виробництва | Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства | Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.| Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)