Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

Читайте также:
  1. I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
  2. SWOT-аналіз Запорізької області
  3. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  4. Аналіз беззбитковості
  5. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
  6. Аналіз відсоткового ризику
  7. Аналіз внутрішніх ризиків банку

Для здійснення оцінки економічної діяльності підприємства здійснюють фінансовий аналіз, який є основою для прогнозування фінансового стану підприємства на підставі інформації, яка міститься в бухгалтерській і фінансовій звітності та оперативних даних. Основною метою фінансового аналізу є об’єктивна оцінка фінансово-економічного стану та виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства.

Базою для цього є форма №1 «Баланс» і форма №2 «Звіт про фінансові результати», а також інформація, яка подається у звіті підприємства про основні показники.

Отже, для оцінки та аналізу діяльності ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 можна використати аналітичну таблицю 2.1.

 

 

Таблиця 2.1

Основні показники діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012 р.

№ п/п Показник Рік Абсолю-тне від-хилення Темп зроста-ння (зниже-ння), %
2011р. 2012р.
Випуск продукції в діючих цінах, тис. грн. 416301,00 474349,00 58048,00 13,94
Випуск продукції в порівняльних цінах, тис. грн 416557,00 474038,00 57481,00 13,80
Випуск продукції в натуральному виразі, в т.ч. в асортименті од. виміру 38365,50 38057,83 -307,67 -0,80
Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн. -32360 -7,92
Кількість промислово-виробничого персоналу, осіб 12,00 0,93
Фонд оплати праці, тис. Грн 50190,40 52916,10 2725,7 5,43
Продуктивність праці на одного працівника ПВП, тис. грн/особу (2:6) 321,66 362,69 41,03 12,76
Середньорічна оплата праці, тис. грн./особу (7:6) 38,76 40,49 1,73 4,46
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 30106,80 29568,10 -538,70 -1,79
Фондовіддача, грн/грн (2:10) 13,84 16,03 2,20 15,87
Середньорічні залишки обігових коштів, тис. Грн 32188,80 43514,90 11326,10 35,19
Коефіцієнт оборотності обігових коштів, (5:12) 12,69 8,64 -4,05 -16,37
Середньорічна вартість активів, тис.грн (валюта балансу) 61853,30 75766,20 13912,90 22,49
Власний капітал, тис. Грн 7,37
Собівартість реалізованої продукції, тис. Грн -38547 -11,32
Витрати на 1 грн реалізованої продукції (16:5), грн 0,8337 0,8029 -0,0308 -3,69  

 

 


Продовження табл. 2.1

Валовий прибуток (збиток), тис. Грн 9,11    
Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. Грн 2,45
Чистий прибуток (збиток), тис. Грн -2569 29,82
Рентабельність продукції, % (19:16·100) 0,7 1,95 1,25 2,78
Рентабельність капіталу, % (20:15·100) -11,39 7,45 18,84 9,18
Рентабельність активів, % (20:14·100) -4,15 2,38 6,53 1,69
                     

 

З таблиці 2.1 видно, що на хлібокомбінаті знизився випуск продукції в натуральному вираженні на 0,8%, але через підвищення цін хлібокомбінат отримав підвищення випуску продукції в діючих цінах на 13,94%. Власний капітал збільшився на 7,37% за рахунок збільшення прибутку від основної діяльності.Фонд оплати праці зріс 2725,7 тис.грн., це на 5,43% більше ніж у попередньому році. При цьому при збільшенні персоналу на 12 працівників, зросла продуктивність праці на 12,91%.

Собівартість реалізованої продукції зменшилася на 11,32%. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшилися на 3,69%. Прибуток від основної діяльності зріс на 2,45%, також збільшився і чистий прибуток на 29,82%, за рахунок збільшення валового прибутку та від основної діяльності.

Рентабельність продукції зросла на 2,78 % у порівнянні з 2011 роком, що є позитивним явищем для підприємства. Спостерігається збільшення рентабельності капіталу на 9,18% за рахунок збільшення власного капіталу. Рентабельність активів збільшилася у порівнянні з 2011р. на 1,69% за рахунок збільшення вартості активів.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 386 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 | Історія створення та розвитку підприємства | Структура управління підприємством | Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна характеристика технології виробництва| Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)