Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз відсоткового ризику

Читайте также:
  1. I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
  2. SWOT-аналіз Запорізької області
  3. Аналіз беззбитковості
  4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
  5. Аналіз внутрішніх ризиків банку
  6. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК

Відсотковий ризик комерційного банку— це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості отримання банком втрат через несприятливі зміни відсоткових ставок. Цей ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів з плаваючою від­сотковою ставкою.

Основним методом оцінки відсоткового ризику банку є аналіз гепа-різниці між величиною чутливих до зміни ставки від­сотка активів і пасивів банку, які необхідно переоцінити або по­гасити до певного терміну.

Чутливими до змін відсоткової ставки активами є видані кре­дити, придбані банком облігації, доходи майбутніх періодів то­що, чутливими до зміни відсоткової ставки пасивами — кошти на розрахункових і поточних рахунках, депозити й отримані міжба-нківські кредити. Нечутливі пасиви — це фонди комерційного банку (статутний, резервний та інші).

Геп можна розрахувати за формулою:Геп = ЧПА-ЧПЗ.

Геп-відношення можна розрахувати за формулою

Геп-відношення = ЧПА / ЧПЗ.

Коли банк має нульовий геп (тобто ЧПА = ЧПЗ), це означає, що активи та пасиви у його балансі погоджені за термінами. Та­ким чином, один із підходів до управління ними — це стратегія погодження термінів. Мета такої стратегії — збереження нульо­вого гепу, або геп-відношення рівного одиниці. Але стан нульо­вого гепу цілком не виключає ризику, пов'язаного зі зміною ста­вки відсотка, бо зміни відсоткових ставок за активами й пасивами не завжди вдається узгодити. Оскільки процентні ставки за кре­дитами встановлюються керівництвом банку на різні терміни, у разі стрімкого підвищення ставок за залученими коштами прибу­ток банку зменшиться. Проте коли процентні ставки за пасивами знизяться, його прибуток зросте, бо частина позичальників спла­чуватиме проценти за кредит на підставі укладених раніше угод. Крім того, постійно відбуваються структурні зміни у складі акти­вів та пасивів, які також не сприяють досягненню нульового ге­пу. Приміром, зростає кредитний портфель банку та водночас розміщуються короткотермінові депозитні сертифікати банку, або збільшується обсяг залучених міжбанківських кредитів.

Розглянемо інший приклад управління гепом: ЧПА переви­щують ЧПЗ. Таке становище можна визначити як додатний геп. Записане формулами, воно матиме такий вигляд

ЧПА-ЧПЗ >0;ЧПА/ЧПЗ>1.

Третя (цілком протилежна) ситуація, коли ЧПЗ перевищують ЧПА. Більшість залучених коштів мають короткий термін по­гашення, а велика частка кредитів у кредитному портфелі бан­ків — довгі фактичні терміни погашення внаслідок постійних процедур пролонгації та істотної частки нестандартних позик у кредитному портфелі. Банки змушені вдаватися до систематич­них пролонгацій наданих кредитів з огляду на нестабільне фі­нансове становище позичальників. Від'ємний геп визначається такими рівняннями

ЧПА-ЧПЗ <0;ЧПА/ЧПЗ<1.Коли облікова ставка НБУ зростає, від'ємний геп створює значні ліквідні та процентні ризики. Свідченням тому — кризи, в які іноді потрапляють українські банки (всі разом або окремо).

Зв'язок між зміною ставки відсотка та зміною чистого проце­нтного доходу відображає така формула

ЧПД= СП-ГЕП= (ЧА-ЧП),

де СП — зміна ставки процента,

ГЕП— різниця в обсягах активів та пасивів, чутливих до про­центної ставки, з одним терміном погашення.

Принципи управління гепом можна сформулювати так:

1. Зміна відсоткового прибутку, який отримується при зада­ному співвідношенні активів і пасивів, у результаті зміни відсот­кової ставки залежить від величини гепа.2.У випадку негативного гепа при зростанні ставки відсотка відсотковий прибуток зменшиться, а при її зниженні — зросте. Навпаки, при позитивному гепі відсотковий прибуток збільшу­ється зі зростанням ставки відсотка, а з її зниженням — зменшу­ється.3.Поняття гепа нерозривно пов'язане з термінами погашення або переоцінки пасивів та активів. Коли ці терміни суттєво різ­няться, виникає так званий ефект Стігума-Бренча, згідно з яким, якщо пасиви (активи) багатократно переоцінюються до того, як здійснюється переоцінка активів (пасивів), це визначатиме пози­цію гепа, який розраховується на момент переоцінки.4.Позиція гепа визначається характером діяльності комерцій­ного банку.

Загрузка...

Основними методами зменшення відсоткового ризику комер­ційного банку є управління гепом, імунізація портфеля (приве­дення у відповідність середньозваженої модифікованої дюрації активів та середньозваженої модифікованої дюрації пасивів бан­ку), а також похідні інструменти. Кожен із похідних інструментів використовується, щоб знизити специфічним чином відсотковий ризик, зафіксувати відсоткову ставку за запозиченнями або вкла­деннями, а також для регулювання співвідношення запозичень і вкладень за фіксованою та плаваючою відсотковими ставками у портфелі комерційного банку.

Крім того, відсотковий ризик банку можна зменшувати за до­помогою страхування, яке передбачає повну передачу відповід­ного ризику страховим компаніям.

 

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Make.cpp, name.c, age.pc, name.cpp | Методи оцінки рейтингу банків у зарубіжній практиці | Аналіз внутрішніх ризиків банку | Click this Image and see the CRT Working principle animation | Resolution And Refresh rate |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості аналізу і оцінки кредитного ризику| Аналіз інвестиційних та системних ризиків

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)