Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання до теми. 1. До глобальних проблем не належать:

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

1. До глобальних проблем не належать:

а) екологічні проблеми;

б) проблеми війни та миру;

в) проблеми формування світового ринку автомобілів;

г) проблеми зростання населення.

2. Що таке світове господарство:

а) процес між незалежними країнами;

б) сукупність національних господарств та економічних зв'язків між ними;

в) сукупність економічних зв'язків між національними державами;

г) економічна система певної країни?

3. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя:

а) науково-технічний прогрес;

б) більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур;

в) поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн;

г) високі темпи зростання виробництва наукомісткої продукції?

4. Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового гос­подарства:

а) міжнародний поділ праці;

б) регулювання валютних курсів;

в) зовнішньоекономічна політика;

г) створення міжнародних економічних союзів?

5. Що найповніше характеризує сутність світового господарства:

а) сукупність усіх національно-державних, господарських організмів;

б) система міжнародних господарських зв'язків різних країн світу;

в) спеціалізація окремих країн на виробництві певної продукції;

г) кооперування виробництва різної продукції між окремими країнами?

6. Що не с складовою частиною світового господарства:

а) світова торгівля товарами та послугами;

б) міжнародні спортивні відносини;

) міжнародні валютно-кредитні відносини;

г) міжнародний рух капіталів і робочої сили?

7. Що не належить до міжнародного поділу праці:

а) спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції;

б) створення багатьох проміжних продуктів і напівфабрикатів у різ­них країнах;

в) зосередження окремих стадій єдиного виробничого процесу в різ­них країнах;

г) міграція працездатного населення з однієї країни до іншої в пошу­ках роботи?

8. Які підприємства не є транснаціональними корпораціями:

а) компанії, які мають відділення, філії, дочірні підприємства у бага­тьох країнах світу;

б) підприємства, продукція яких реалізується на світовому ринку;

в) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у десятках країн світу;

г) компанії із зарубіжними активами, які здійснюють основну части­ну своїх виробничо-господарських операцій у кількох країнах світу?

9. Що не належить до міжнародної економічної інтеграції:

а) виробничо-технологічне взаємопристосування та взаємо­проникнення національних господарств різних країн;

б) погодження кількома країнами економічної політики щодо спільних науково-технічних і виробничо-господарських інтересів;

в) функціонування світової системи вивчення та прогнозування погодних, інших атмосферних явищ і землетрусів;

г) спільне використання ресурсів, об'єднання капіталів різних країн?10. Що не є характерним для сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі:

а) відчутне зростання обсягів товарообігу та лібералізація торгівлі;

б) стагнація;

в) швидке зростання торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення;

г) більш активна участь у світовій торгівлі економічно відсталих країн?

11. Який з факторів може погіршити для іноземних інвесторів інвестиційний клімат у країні:

а) нестабільність внутрішнього господарського законодавства;

б) введення довгострокових податкових пільг;

в) спрощення умов репатріації власності в країні;

г) зменшення частки державної власності в країні?

12. Що є нелегальною формою вивезення капіталу:

а) портфельні та прямі інвестиції;

б) приховування виручки від експорту товарів у іноземних банках;

в) грошові та товарні позики;

г) короткострокові та довгострокові позики?

13. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним:

а) працевлаштування на більш вигідних умовах;

б) утворення та возз'єднання сім'ї;

Загрузка...

в) міркування політичного та релігійного характеру;

г) міркування етнічного та культурного характеру?

14. Які заходи щодо інтеграції України у світове господарство є менш проблемними і більш перспективними:

а) активна участь у жорсткій конкуренції на світовому ринку;

б) вихід на світовий ринок із сировиною та сільськогосподарською продукцією;

в) створення і пропонування споживачам виробів більш високої якос­ті з новими споживчими властивостями;

г) опанування нових виробничих сфер, що потребують застосування високого інтелектуального потенціалу та глибоких теоретичних розробок?

15. Що належить до глобальних проблем людства:

а) зрошення певних ланів Північного Криму;

б) газифікація ряду населених пунктів у кількох областях України;

в) подолання наслідків землетрусів;

г) проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всієї цивілізації, які можна вирішити лише спільними зусиллями?

16. Що не належить до глобальних економічних проблем:

а) стоншення озонового шару в атмосфері Землі;

б) нерівномірність економічного розвитку різних країн;

в) потепління світового клімату, “парниковий ефект”;

г) зникнення цілих видів рослин і тварин?

17. Яка з перелічених екологічних проблем є локальною:

а) забруднення Світового океану;

б) кислотні опади;

в) забруднення в окремих місцевостях ґрунту отрутохімікатами;

г) вичерпування мінеральних ресурсів?

18. Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру:

а) зростання населення на планеті та безробіття;

б) забруднення атмосфери;

) нестача продовольства та поширення зубожіння;

г) інфляція?

19. Що не входить до сфери співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства:

а) ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн;

б) сприяння країнам, що розвиваються, щодо вирішення нагальних проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

в) установлення уніфікованих правил загального природокористування;

г) співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії?

20. Що не є формою співробітництва у вирішенні глобальних проблем:

а) здійснення спільних проектів і програм;

б) передача технологій, надання кредитів;

в) світова реформа системи ціноутворення на природні ресурси;

г) зосередження уваги держави виключно на власних внутрішніх проблемах?

Рекомендована література

1. Костюк В. С. Економічна теорія : Навч. посібник / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - Є. 120-38.

2. Мочерний Є. В. Економічна теорія : Підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - С. 583-628.

3. Мочерний С. В. Економічна теорія : Навч. пос. / Мочерний С. В. - К. : Видавничий центр «Академія», 2005. - С. 545-622.

4. Основи економічної теорії : Навч. посібник / За заг. ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. - К.: Каравела, 2007. - С. 404-416,435-442.

5. Основи економічної теорії. Підручник / За заг. ред. Ніколенка Ю. В. - К. : ПУЛ, 2003. -С. 473-523.

6. Предборський В. А. Економічна теорія / [В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко / Під ред. Предборського В. А.]. - К.: Кондор, 2003. - С. 449-476.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 283 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тестові завдання до теми | Яка з форм нетрудової власності названа неправильно? | Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 | Тестові завдання до теми | Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | Теми доповідей та рефератів | Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання до теми| МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)