Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку?

Читайте также:
  1. Маркетинг в індустрії гостинності та його циклічність
  2. Маркетинг в індустрії гостинності та його циклічність.

а) надзвичайними природними явищами;

б) макроекономічною імпульсивністю науково-технічного оновлен­ня активної частини основних виробничих фондів;

в) непередбаченим збігом обставин макроекономічного характеру;

г) дестабілізуючою діяльністю експертів та окремих політичних сил.

13. Рівень безробіття - це:

а) загальна кількість безробітних;

б) частка незайнятого населення в складі економічно активного населення;

в) частка економічно активного населення в загальній кількості населення;

г) різниця між економічно активним населенням і кількістю безробітних.

14. Що найповніше характеризує циклічність коливання в економіці:

а) періодичні кризові спади виробництва;

б) періодичне підвищення ділової активності;

в) періодичне коливання ділової активності;

г) чергування у відтворювальному процесі циклів економічного розви­тку, які містять фази кризового спаду, депресію, пожвавлення і піднесення?

15. Часткова зайнятість - це:

а) робота протягом неповного робочого дня за власним бажанням;

б) перевищення циклічного безробіття над фрикційним;

в) наявність незайнятого у складі економічно активного населення;

г) робота протягом неповного робочого дня через неможливість зна­йти відповідну роботу на повний робочий день.

16. Закон Оукена визначає:

а) залежність між темпами інфляції та рівень безробіття;

б) ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіт­тя в країні;

в) взаємозв’язок між зміною ВВП і зміною рівня циклічного безробіття;

г) сутність зменшення ВВП залежно від перевищення природного рівня безробіття.

17. Яке безробіття існує завжди:

а) структурне, циклічне;

б) фрикційне, структурне;

в) циклічне, фрикційне;

г) конверсійне, фрикційне.

18. У якій фазі економічного циклу зростає виробництво відносно попередньо досягнутого рівня:

а) пожвавлення;

б) депресія;

в) криза;

г) піднесення?

19. Показники, які під час спаду економіки зростають, а під час зростання спадають, - це:

а) циклічні;

б) про циклічні;

в) контрциклічні;

г) ациклічні.

20. До методів боротьби з безробіттям не належать:

а) зменшення робочого дня;

б) створення державних робочих місць;

в) контроль за цінами на ринку;

г) зменшення пенсійного віку.

21. Основна мета функціонування бізнесового сектору економіки - це:

а) виконання соціальних замовлень;

б) виплата заробітної плати заробітним працівникам;

в) отримання прибутку;

г) купівля ресурсів.

22. У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію:

а) виробляють споживчі товари;

б) постачають ресурси;

в) купують ресурси;

г) отримують трансферти.

23. У процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

а) сплачують податки;

б) постачають ресурси;

в) купують ресурси;

г) купують споживчі товари.

24. У моделі народногосподарського обороту закритого типу беруть участь такі суб’єкти:а) держава та домогосподарства;

б) домогосподарства, фірми та іноземний сектор;

в) фірми, держава та іноземний сектор;

г) домогосподарства, фірми та держава.

25. До факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток фірми, не належать:

а) законодавча база;

б) клієнти;

в) персонал фірми;

г) конкуренти.

26. До внутрішніх функцій фірми (організації) не належать:

а) розподіл функцій (розподіл завдань між членами організації);

б) забезпечення доходів - організація забезпечує заробітною платою як універсальним виміром витрачених зусиль;

в) визнання та можливості самовираження;

г) проникнення на ринок товарів і послуг та отримання через ринок прибутку.

27. До загальних видів бізнесу не належать:

а) споживчий бізнес;

б) комерційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

г) страховий бізнес.

28. Суть даного бізнесу полягає в наданні консультацій щодо відкриття, ведення, закриття бізнесу, розробці бізнес-планів та рекомен­дацій щодо успішного ведення справ, розробці маркетингових програм, надання посередницьких послуг - це:

Загрузка...

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

г) консалтинговий бізнес.

29. Суть даного бізнесу полягає у створенні і комерційному використанні техніко-технологічних нововведень - це:

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

г) консалтинговий бізнес.

30. Суть даного бізнесу полягає в тому, що кожний споживач намагається спожити якнайбільшу кількість товару за якнайменшою ціною і найвищої якості - це:

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

г) консалтинговий бізнес.

31. Це вид економічної діяльності, який здійснюють люди на влас­ний ризик та розсуд з метою отримання прибутку - це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;

г) підприємницький простір.

32. Діяльність спрямована на отримання певного прибутку шляхом створення та реалізації продукції, робіт та послуг - це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;

г) підприємницький простір.

33. Територіальна цілісність, у межах якої певні фактори впливають на професійну діяльність підприємця або підприємець повинен враховувати ці фактори і будувати під них свою діяльність, - це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;

г) підприємницький простір.

34. Яка складова підприємницького простору вказана правильно:

а) економічна сфера;

б) політична сфера;

в) правова сфера;

г) соціальна сфера?

35. До внутрішніх факторів впливу на підприємницьку діяльність не належать:

а) професійна підготовка засновника;

б) розмір кредитних ставок;

в) забезпеченість капіталом;

г) рівень організації та менеджменту на фірмі.

36. Яка функція держави забезпечує економічні та інші специфічні значення:

а) законотворча;

б) створення відповідної інфраструктури;

в) загальноосвітня;

г) фінансова?

37. Які види взаємозв’язків між партнерами використовуються у випадку, якщо підприємець постачає на ринок товар, що користується обмеженим попитом, або якщо надходить індивідуальне замовлення:

а) звичайні;

б) випадкові;

в) довготермінові;

г) короткотермінові?

38. Вид партнерських взаємовідносин між заводом “Х” та дистриб’юторською фірмою “У” по реалізації виготовленої заводом продукції, якщо між ними був укладений контракт на 5 років:

а) звичайні;

б) випадкові;

в) довготермінові;

г) короткотермінові.

39. Хто не належить до суб’єктів підприємницької діяльності:

а) партнер;

б) найманий працівник;

в) ринок;

г) держава?

40. Підприємства, що засновані на власності окремої особи, яка наймає робочу силу, - це:

а) приватнокапіталістичні;

б) індивідуальні;

в) сімейні;

г) спільні.

Рекомендована література

1. Костюк В. С. Економічна теорія : Навч. посібник / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. -К.: Центр учбової літератури, 2009. - С. 63-81.

2. Мочерний С. В. Економічна теорія : Підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - С. 184-220.

3. Мочерний С. В. Економічна теорія : Навч. пос. / Мочерний С. В. - К. : Видавничий центр «Академія», 2005. - С. 178-215.

1.Основи економічної теорії : Навч. посібник / За заг. ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. - К.: Каравела, 2007. - С. 145-156.

2.Основи економічної теорії. Підручник / За заг. ред. Ніколенка Ю. В. - К. : ЦУЛ, 2003.-С. 138-147.

3. Предборський В. А. Економічна теорія / [В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко / Під ред. Предборського В. А.]. - К. : Кондор, 2003. - С. 131-146, 186-206.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 393 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теми доповідей | Тестові завдання до теми | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАВНЯТТЯ № 2 | Тестові завдання до теми | Яка з форм нетрудової власності названа неправильно? | Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 | Тестові завдання до теми | Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теми доповідей та рефератів| СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.018 сек.)