Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт?

Читайте также:
  1. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  2. Відомості про товар, ціну товару; якість; претензії по якості
  3. Діяльність щодо організації роботи з документами називається...
  4. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  5. Економічна характеристика комерційної діяльності суб‘єкта оптового ринку
  6. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  7. Концепція сталого розвитку: еколого-економічна дилема

а) монополією;

б) олігополією;

в) монопсонією;

г) дуополією.

31. Дивіденд - це:

а) вид податку;

б) частина прибутку корпорацій;

в) вид послуг;

г) грошовий інструмент.

32. Та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва і не змінює своєї величини, - це:

а) змінний капітал;

б) прибуток;

в) постійний капітал;

г) оборотні фонди.

33. Цінова конкуренція відбувається завдяки:

а) зміни якості товару;

б) післяпродажного сервісу;

в) внаслідок зміни цін;

г) зміни законодавства.

34. Маркетинг вивчає:

а) просування товарів від виробника до споживача;

б) правила управління персоналом та виробничими процесами;

в) техніко-економічні відносини;

г) економічну систему.

35. До внутрішніх функцій фірми (організації) не відносять:

а) розподілу функцій (розподіл завдань між членами організації);

б) забезпечення доходів - організація забезпечує заробітною платою як універсальним виміром витрачених зусиль;

в) визнання та можливостей самовираження;

г) проникнення на ринок товарів та послуг і отримання через ринок прибутку.

36. Оборот капіталу - це:

а) отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу;

б) перетворення товару на гроші та навпаки;

в) повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі;

г) процес руху капіталу, коли він водночас перебуває в усіх його функціональних формах і приносить прибуток власникові.

37. Яка з дій може привести до монополізації ринку:

а) досягнення угод між двома фірмами з різних питань негосподарської діяльності;

б) отримання фірмою кредиту під низький процент;

в) придбання великою корпорацією контрольного пакету акцій іншої великої фірми тієї ж галузі;

г) реструктуризація боргу фірми державі?

38. Що не є елементом досконалої конкуренції:

а) усі виробники і споживачі можуть вільно виходити на ринок і за­лишати його;

б) присутність на ринку великої кількості незалежних виробників і покупців;

в) конкуренція не забезпечує рівних можливостей підприємцям для досягнення виробничої ефективності;

г) усі учасники ринку мають однакові можливості доступу до вироб­ничих ресурсів та інформації?

39. Що можна віднести до методів недобросовісної конкуренції:

а) засоби ведення конкурентної боротьби, що погіршують екологізацію виробництва;

б) конкурентна боротьба, не пов'язана з порушенням прийнятих на ринку правил поведінки економічних суб'єктів;

в) недостовірна інформація та реклама, що надсилається конкурен­тами покупцям;

г) порушення стандартів і цінових угод щодо якості та умов постачан­ня товарів?

40. Важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

а) наявність великої кількості фірм-виробників певного товару;

б) наявність фірм, які випускають диференційовані товари;

в) наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випуска­ють стандартизовані або диференційовані товари;г) концентрація виробництва в одного виробника.

 

Рекомендована література

1. Костюк В. С. Економічна теорія : Навч. посібник / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. -К.: Центр учбової літератури, 2009. - С. 63-81.

2. Мочерний С. В. Економічна теорія : Підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - С. 184-220.

3. Мочерний С. В. Економічна теорія : Навч. пос. / Мочерний С. В. - К. : Видавничий центр «Академія», 2005. - С. 178-215.

4. Основи економічної теорії : Навч. Посібник / За е. ед.. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. – К.: Каравела, 2007. – С. 145-156.

5. Основи економічної теорії. Підручник / За заг. ред. Ніколенка Ю. В. - К. : ЦУЛ, 2003.-С. 138-147.

6. Предборський В. А. Економічна теорія / [В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко / Під ред. Предборського В. А.]. - К. : Кондор, 2003. - С. 131-146, 186-206.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 308 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | Теми доповідей | Тестові завдання до теми | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАВНЯТТЯ № 2 | Тестові завдання до теми | Яка з форм нетрудової власності названа неправильно? | Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 | Теми доповідей та рефератів | Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання до теми| СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)