Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Діяльність щодо організації роботи з документами називається.

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Будова і принцип роботи
  4. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

а) діловодство;

б) документознавство;

в) документалістика.

Окремий елемент документа називається...

а) формуляр;

б) реквізит;

в) фрагмент.

Аркуш з надрукованими на ньому постійними реквізитами називається...

а) зразок;

б) формуляр;

в) бланк.

Документ, в якому особа вказує на порушення своїх прав чи інтересів, називається...

а) пояснювальна записка;

б) скарга;

в) заява.

До якої групи документів входить автобіографія?

а) документи щодо особового складу;

б) особисті документи;

в) довідково-інформаційні документи.

Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...

а) жанри;

б) підстилі;

в) документ.

Сукупність реквізитів розташованих у певних місцях і певній послідовності називається...

а) бланк;

б) реквізит;

в) формуляр.

Різновиди публічних виступів - це...

а) доповідь, лекція, промова, власне виступ;

б) реферат, доповідь, ювілейна промова;

в) доповідь, нарада, телефонна розмова.

Риторика – це...

а) наука про красномовство;

б) наука про ораторів;

в) ораторські здібності.

73. Звіти поділяються на:

а) офіційні та особисті;

б) повні та звичайні;

в) статистичні (цифрові) та текстові.

Спеціальне слово на позначення вузького наукового чи технічного поняття називається...

а) термін;

б) паронім;

в) фразологізм.

75. У якому рядку усі слова пароніми:

а) демонстрант – демонстратор, напрямок – напрям, часом – помилково;

б) декваліфікація – дискваліфікація, небокруг – виднокруг, всякий – кожний;

в) континент – контингент, україніка – україністика, уява – уявлення.

У якому рядку всі слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

в) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

Наука, що вивчає теорію та практику укладання словників називається...

а) лексикологія;

б) лексикографія;

в) лексика.

Енциклопедичні словники відрізняються від лексичних тим, що...

а) пояснюють поняття, а не слово;

б) пояснюють слово як одиницю мови;

в) перекладають слово.

У якому рядку всі прислівники треба писати разом?

а) до/тепер, на/прокат, спід/лоба, на/зустріч;

б) до/останку, без/упинку, з/надвору, на/весні;

в) на/відмінно, в/зимку, в/ранці, на/двоє.

У котрому рідку усі числівники кількіні?

а) два, десятеро, сорок п’ять, сімнадцять;

б) чотириста, восьмеро, дев’ятого, двадцять два;

в) декілька, сімнадцята, троє, три сьомих.

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

а) бозна/який, хтозна/який, будь/що;

б) хтозна/з/ким, будь/у/кого, аби/який;

в) де/в/чому, ні/з/ким, аби/що;

г) казна/який, ні/що, будь/чого.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Раздел 1. Опасности среды обитания | Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени | Раздел 3. Производственная санитария и основы техники безопасности | Раздел 4. Защита в ЧС | У котрому рядку всі іменники незмінювані? | У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС? | В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виберіть правильний варіант.| У котрому рядку у всіх словах слід писати апостроф?

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)