Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності?

а) економічний аспект втрачає сенс за відсутності юридичного;

б) юридичний аспект без економічного - це форма без змісту;

в) економічні відносини власності є реальними лише в певній право­вій формі;

г) всі відповіді правильні.

15. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, стала його:

а) власником;

б) користувачем;

в) розпорядником;

г) господарем.

16. Які зміни в структурі відносин власності відбуваються з розвитком людської цивілізації:

а) зміни в типі привласнення і приватного;

б) виявляється тенденція до усуспільнення власності;

в) пріоритетною стає державна власність;

г) пріоритетною стає капіталістична власність.

17. Які суттєві зміни відбуваються в об'єктах власності з розвитком суспільства:

а) зростає чисельність та якісні параметри об'єктів власності;

б) зростає частка технічних засобів виробництва;

в) з'являється власність на робочу силу;

г) велику роль відіграють продукти інтелектуальної власності?

18. У чому полягає головна функція власності:

а) забезпеченні зростання економічної ефективності;

б) створенні умов збалансованого розвитку економіки;

в) забезпеченні економічних інтересів суб'єктів власності;

г) поєднанні головних факторів виробництва?

19. Якого аспекту власності не існує:

а) юридичного;

б) психологічного;

в) соціального;

г) морального.

20. До форм трудової власності не належать:

а) одноосібне господарство;

б) ремісниче господарство;

в) феодальне господарство;

г) дрібнотоварне господарство.

21. Емісія грошей - це:

а) випуск в обіг нових готівкових грошей;

б) вид кредиту;

в) інвестиція;

г) трансфертний платіж.

22. Самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її відчуження й використання відповідно до власних інтересів - це:

а) спеціалізація праці;

б) економічна відособленість товаровиробників;

в) кооперація;

г) інтеграція.

23. Мінова вартість - це:

а) його здатність задовольняти потреби людини;

б) час, який окремий виробник витрачає на виробництво товару;

в) здатність товару обмінюватись, пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;

г) кількість продукції виробленої за одиницю часу.

24. Виробляє продукт без попередньої підготовки працівника, тобто не потребує освіти та кваліфікації:

а) проста праця;

б) складна праця;

в) абстрактна праця;

г) конкретна праця.

25. До грошової системи не входять:

а) грошова одиниця країни;

б) регламентація безготівкового обігу;

в) порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований державою валютний курс;

г) регламентація бартерних операцій.

26. Золотодевізний стандарт характеризує:

а) обіг золотих монет, виконання золотом усіх функцій грошей, віль­не карбування золотих монет із фіксованим вмістом, вільний обмін паперових грошей на золото;

б) банкноти розмінювались на золото лише при поданні суми, встановленої законом;в) банкноти обмінювались на іноземну валюту, яка, у свою чергу, обмінювалася на золото;

г) розмін банкнот на золото був скасований в усіх країнах, а обмін доларів на золото здійснювався лише для урядів та центральних банків країни.

27. Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їхньої взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відпо­відно до мети суспільства, - це:

а) економічна система;

б) продуктивні сили;

в) робоча сили;

г) виробничі відносини.

28. На товарних біржах основним товаром виступають:

а) акції та інші цінні папери;

б) робоча сили;

в) вироблені товари;

г) інформація.

29. Які умови необхідні для існування ринкової економіки названі неправильно:

а) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достатніх механізмів його реалізації;

б) розвинутий та розгалужений комплекс об’єктів власності, які можуть стати об’єктом купівлі-продажу (засоби виробництва, різні цінні папери);

Загрузка...

в) монопольні тенденції;

г) наявність та доступність всебічної інформації про ринок, розвину­та маркетингова діяльність?

30. Якщо зростання виробництва здійснюється внаслідок збільшен­ня кількості використовуваних ресурсів і при цьому не змінює продуктивність праці, то це:

а) інтенсивний тип економічного зростання;

б) екстенсивний тип економічного зростання;

в) економічна криза;

г) усі відповіді неправильні.

31. Формула Г - Т - Г’ відноситься до:

а) товарного виробництва;

б) натурального виробництва;

в) менеджменту;

г) маркетингу.

32. Що не можна віднести до показників економічної ефективності і суспільного виробництва:

а) матеріаломісткість продукції;

б) продуктивність праці;

в) фондовіддачу;

г) абсолютний приріст суспільного продукту?

33. Що не можна віднести до показників соціальної ефективності суспільного виробництва:

а) рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва;

б) розмір національного доходу на душу населення;

в) рівня життя населення;

г) частки фонду споживання в національному доході?

34. Що не є ознакою натурального виробництва:

а) у виробництві переважають ручна праця, найпростіші знаряддя праці, просте відтворення;

б) наявність замкнених, однорідних господарських одиниць;

в) існування між виробниками прямих безпосередніх зв'язків;

г) відкрито-мінова форма господарювання?

35. Яке визначення найточніше відображає суть товарного виробництва:

а) виробництво продуктів для споживання іншими;

б) виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу;

в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;

г) перероблення природних предметів праці для надання їм власти­востей, які задовольняють потреби людини?

36. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарно­го виробництва:

а) створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів;

б) зростання чисельності населення;

в) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч­на відокремленість виробників;

г) поліпшення використання засобів виробництва?

37. Просте товарне виробництво - це:

а) маєток феодала;

б) господарська діяльність первісної общини;

в) рабовласницький маєток;

г) виробництво продукції самостійними ремісниками і селянами для продажу.

38. Що найбільше і безпосередньо впливає на величину вартості товару:

а) форми власності та їх еволюція;

б) суспільний поділ праці;

в) продуктивність праці;

г) форми організації праці?

39. Що не є загальною рисою для простого і розвинутого товарного виробництва:

а) ринкова форма зв'язків між виробниками;

б) приватна власність на засоби виробництва;

в) застосування найманої праці;

г) наявність конкуренції?

40. Що найповніше характеризує товар:

а) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей і призначена для продажу;

б) продукт праці, що задовольняє потреби людей і призначений для продажу;

в) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей;

г) продукт праці, що задовольняє потреби людей?

Рекомендована література

1. Костюк В. С. Економічна теорія : Навч. посібник / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - С. 34-55.

2. Основи економічної теорії : Навч. посібник / За заг. ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. - К.: Каравела, 2007. - С. 80-96.

3. Основи економічної теорії. Підручник / За заг. ред. Ніколенка Ю. В. - К. : ЦУЛ, 2003.-С. 49-73.

4. Мочерний С. В. Економічна теорія : Навч. пос. / Мочерний С. В. - К. : Видавничий центр «Академія», 2005. - С. 107-151.

5.Предборський В. А. Економічна теорія / [В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко / Під ред. Предборського В. А.]. - К.: Кондор, 2003. - С. 52-102.

 

 

МОДУЛЬ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 251 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | Теми доповідей | Тестові завдання до теми | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАВНЯТТЯ № 2 | Тестові завдання до теми | Тестові завдання до теми | Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | Теми доповідей та рефератів | Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яка з форм нетрудової власності названа неправильно?| СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.021 сек.)