Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТРАВНА СИСТЕМА

Читайте также:
  1. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  2. III. Систематика
  3. V2: Женская половая система
  4. VI. Избирательная система России
  5. а) одновидова система перевезень;
  6. А. Декартова координатная система
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов

1. В епітеліальній пластинці голодної кишки на препараті, який забарвлено гематоксиліном-еозином, виділяються клітини у вигляді світлих пухирців. Визначте, що це за клітини.

А. Ендокринні клітини

В. Облямовані епітеліоцити

С. Келихоподібні екзокриноцити

D. Епітеліоцити без облямівки

E. Екзокриноцити з ацидофільними гранулами

2. При вивченні ротової порожнини доведено, що вона вкрита багатошаровим незроговілим епітелієм, за виключенням деяких ділянок. Визначте ту частину ротової порожнини, яка має зроговілий епітелій:

A. Внутрішня поверхня щок

B. Ясна

C. М’яке піднебіння

D. Внутрішня поверхня губ

E. Нижня поверхня язика.

3. При інструментальному дослідженні стравоходу хворої виявлено дифузне ушкодження його слизової оболонки внаслідок опіку оцтовою есенцією. Які клітинні структури покривного епітелію стануть джерелом репаративної регенерації?

A. Остисті клітини

B. Ендокринні клітини

C. Плоскі клітини

D. Стовбурові клітини

E. Війчасті клітини.

4. У хворого на хронічний гастрит під час зовнішнього огляду виявлено явище "обкладеного язика", обумовлене повільним відторгненням зроговілих клітин епітелія:

A. Сосочків, оточених валом

B. Грибоподібних сосочків

C. Ниткоподібних сосочків

D. Жолобуватих сосочків

E. Листоподібних сосочків.

5. У людей, що схильнi до надмiрного споживання солодкого, постiйно знаходяться в станi напруги певнi клiтини пiдшлункової залози. Визначте, якi саме?

A. В-клiтини

B. А-клiтини

C. Д-клiтини

D. РР-клiтини

E. Ацинозно-iнсулярні

6. На межі ротової порожнини та носоглотки розміщені скупчення лімфоїдних елементів - мигдалики, які формують лімфоепітеліальне кільце Пирогова-Вальдейєра. Яку особливість рельєфу слизової оболонки можна побачити у ділянках локалізації мигдаликів?

A. Утворює поля та ямки

B. Утворює циркулярні складки

C. Утворює крипти

D. Утворює щілиноподібні складки

E. Утворює поздовжні складки.

7. Хворий 45 рокiв госпiталiзований зi скаргами на бiль в шлунку. Гастроскопiя виявила наявнiсть невеликих за розмiром виразок в областi дна шлунку. Порушення функцiї яких клiтин стiнки шлунку стало причиною пошкодження слизової оболонки?

A. Ендокриноцитiв, шо виробляють соматостатин

B. Ендокриноцитів, що виробляють гастрин

C. Клiтин покривного епiтелiю, що виробляють слизовий секрет

D. Ендокриноцитiв, що виробляють серотонiн

E. Головних екзокриноцитiв, шо виробляють пепсиноген

8. Слизова оболонка травної трубки складається з епітеліальної пластинки, власної пластинки та м’язової пластинки. Який відділ травного каналу не має у складі слизової оболонки міоцитів?

A. Стравохід

B. Шлунок

C. Ротова порожнина

D. Товста кишка

E. Тонка кишка.

9. Стоматолог при лiкуваннi зубiв вводить в простір мiж щокою i альвеолярним вiдростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивiдний отвiр протоки якої залози вiн закриває?

A. Щитовидної

B. Пiд'язикової

C. Всiх вищезгаданих

D. Привушної

E. Пiднижньощелепної.

10. До лікарні звернувся чоловік 60 років зі скаргами на пухлиноподібне утворення на шкірній частині верхньої губи. З анамнезу відомо, що хворий курить протягом 40 років. При гістологічному обстеженні діагностовано злоякісне новоутворення. Похідним якого епітелію є ця пухлина?

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий кубічний

C. Перехідний

D. Багатошаровий незроговілий

E. Багатошаровий зроговілий.

11. У хворого 39 рокiв, який пройшов курс променевої терапiї з приводу пухлини печiнки, утворилась виразка тонкої кишки внаслiдок пригнiчення мiтотичної активностi клiтин, за рахунок яких вiдбувається поновлення покровного епiтелiю тонкої кишки. Назвiть їх.

A. Клiтини крипт без облямівки

B. Екзокриноцити з ацидофiльною зернистiстю

C. Ендокриннi клiтини

D. Стовбчастi епiтелiоцити

E. Келихоподiбнi екзокриноцити.

12. У підслизовій основі губи локалізовані кінцеві секреторні відділи малих губних слинних залоз. Які вони є за будовою?

A. Прості альвеолярні

B. Складні альвеолярні розгалужені

C. Складні альвеолярні нерозгалужені

D. Складні трубчасті розгалужені

E. Складні альвеолярно-трубчасті.

13. На внутрiшнiй поверхнi препарату розрiзаного трубчастого органу видно повздовжнi складки. Яка частина травного каналу спостерігається на препаратi?

A. Клубова кишка

B. Пряма кишка

C. Ободова кишка

D. Дванадцятипала кишка

E. Стравохiд.

14. У підслизовій основі губи локалізовані кінцеві секреторні відділи малих губних слинних залоз. Який секрет вони продукують?

A. Білковий

B. Слизовий

C. Слизово-білковий

D. Жировий

E. Вірної відповіді нема.

15. Лікар-інфекціоніст виявив у хворого синдром гострого ентероколіту з порушенням процесів травлення та всмоктування продуктів розщеплення. При ушкодженні яких клітин кишкового епітелію спостерігаються такі порушення?

A. Стовпчастих клітин з облямівкою

B. Келихоподібних клітин

C. Апікально зернистих клітин

D. Ендокринних клітин

E. Стовпчастих клітин без облямівки.

16. Верхня та бічні поверхні язика вкриті слизовою оболонкою, яка нерухомо зрощена з м’язовою основою язика. Епітелій і власна пластинка слизової оболонки утворюють тут вирости з характерною будовою, які мають назву сосочків. Які сосочки присутні у складі слизової оболонки язика грудних малюків?

A. Ниткоподібні

B. Конічні

C. Листоподібні

D. Грибоподібні

E. Жолобуваті.

17. У онкологiчного хворого пiсля променевої терапiї морфологiчно виявлено значне порушення процесу регенерацiї епiтелiального шару слизової оболонки тонкої кишки. Недостатня функція яких клiтин при цьому проявляється?

A. Екзокриноцити з ацидофiльною зернистiстю (Панета)

B. Стовпчастi епiтелiоцити без облямiвки в криптах

C. Келихоподiбнi екзокриноцити

D. Ендокриннi клiтини

E. Стовпчастi облямованi епiтелiоцити.

18. У хворого 48 років після променевої терапії раку шлунка розвилася злоякісна анемія внаслідок ушкодження клітин, які виробляють антианемічний фактор. Які з клітин залоз шлунка уражені при цьому?

A. Шийкові мукоцити

B. Ендокриноцити

C. Головні екзокриноцити

D. Додаткові мукоцити

E. Парієтальні клітини.

19. Відомо, що тіло язика утворене пучками посмугованих м’язових волокон. Скільки пучків м’язових волокон його утворюють?

A. Два

B. Три

C. Чотири

D. П’ять

E. Шість.

20. На гiстологiчному зрiзi дна шлунка у складi залоз видно порiвняно великi клiтини з ацидофiльною цитоплазмою, електронномiкроскопiчно в цих клiтинах є наявною складна система внутрiшньоклiтинних канальцiв. Що продукують цi клiтини?

A. Слиз

B. Соляну кислоту

C. Серотонiн

D. Гастрин

E. Пепсиноген.

21. При морфологiчному аналiзi бiопсiйного матерiалу слизової оболонки стравоходу виявлено процес зроговiння епiтелiю. Який з означених нижче типiв епiтелiїв буде виявлено поряд з ураженою ділянкою слизової?

A. Одношаровий багаторядний вiйчастий

B. Одношаровий призматичний

C. Багатошаровий плоский зроговiлий

D. Одношаровий плоский

E. Багатошаровий плоский незроговiлий

22. Смакові бруньки утворюють периферійний відділ смакового аналізатора. В яких сосочках язика розміщується переважна більшість (близько 50%) смакових бруньок?

A. Ниткоподібних

B. Конічних

C. Листоподібних

D. Грибоподібних

E. Жолобуватих.

23. Відомо, що глотка сполучає ротову порожнину зі стравоходом. В ній перехрещуються повітроносний та травний шляхи. Який епітелій вкриває гортанний відділ глотки?

A. Одношаровий кубічний

B. Багаторядний війчастий

C. Перехідний

D. Багатошаровий незроговілий

E. Багатошаровий зроговілий.

24. На зрiзi пiдщелепної слинної залози розрiзняються численнi ацинуси, якi складаються з 10-15 клiтин конiчної форми. На апiкальнiй поверхнi цi клiтини мають мiкроворсинки, а в цитоплазмi - добре розвинену зернисту ендоплазматичну сiтку. Цi клiтини належать до:

A. Мiоепiтелiоцитiв

B. Сероцитiв

C. Келихоподiбних клiтин

D. Ендокриноцитiв

E. Мукоцитiв.

25. Відомо, що глотка сполучає ротову порожнину зі стравоходом. В ній перехрещуються повітроносний та травний шляхи. Який епітелій вкриває носовий відділ глотки?

A. Одношаровий кубічний

B. Багаторядний війчастий

C. Перехідний

D. Багатошаровий незроговілий

E. Багатошаровий зроговілий.

26. Захворювання шлунка можуть супроводжуватися зниженням чи підвищенням вмісту соляної кислоти в шлунковому соку. З порушенням функціональної активності яких клітин це пов`язано?

А. Ендокриноцитів.

B. Головних екзокриноцитів

C. Шийкових мукоцитів

D. Додаткових мукоцитів

Е. Парієтальних клітин.

27. На гістологічному препараті представлено орган травного тракту, стінка якого складається з 4 оболонок: слизової, підслизової, м`язової та серозної. Слизова оболонка має складки і ямки. Визначте, який орган має даний рельєф.

A. Дванадцятипала кишка

B. Шлунок

C. Червоподібнийй відросток

D. Тонка кишка

E. Стравохід.

28. У результаті розриву зірчастої вени сталося пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин може відбутися його регенерація?

A. Шийкових мукоцитів

B. Парієтальних екзокриноцитів

C. Головних екзокриноцитів

D. Додаткових мукоцитів

E. Ендокриноцитів.

29. На гістологічному препараті представлено залозу. У часточках визначаються ацинуси, секреторні клітини яких мають дві зони: базальну - гомогенну базофільну та апікальну - зимогенну оксифільну. Який орган має дані ключові морфологічні ознаки?

A. Підшлункова залоза

B. Підщелепна слинна залоза

C. Привушна слинна залоза

D. Печінка

E. Під`язикова слинна залоза.

30. На гістологічному препараті в складі слизової оболонки шлунка видно великі клітини округлої форми,цитоплазма їх оксифільна. На електронограмі в них виявляється багато мітохондрій і внутрішньоклітинних канальців. Яку назву мають ці клітини?

А. Головні екзокриноцити

В. Парієтальні екзокриноцити

C. Шийкові мукоцити

D. Додаткові мукоцити

E. Ендокриноцити.

31. На гістологічному препараті представлено слизову оболонку органу. На поверхні ворсинок в епітеліальному пласті визначаються призматичні облямовані та келихоподібні клітини. До складу якого органу входять дані клітини?

A. Товстої кишки

B. Голодної кишки

C. Сечівника

D. Шлунка

E. Бронха.

32. На гістологічному препараті голодної кишки визначаються ворсинки, вкриті тканиною, яка складається тільки з клітин, що утворюють пласт, який розташований на базальній мембрані. Тканина не містить кровоносних судин. Яка тканина вкриває поверхню ворсинки?

A. Щільна неоформлена сполучна тканина

B. Пухка волокниста сполучна тканина

C. Гладка м`язова тканина

D. Епітеліальна тканина

E. Ретикулярна тканина.

33. В порожнині шлунка різко підвищено вміст слизу, що ускладнює перетравлення їжі. З порушенням функціональної активності яких клітин слизової шлунка це пов`язано?

A. Поверхневих епітеліоцитів

B. Головних екзокриноцитів

C. Парієтальних (обкладочних) екзокриноцитів

D. Екзокриноцитів з ацидофільними гранулами

E. Ендокриноцитів

34. На гістологічному препараті представлено орган, у власній пластинці слизової оболонки якого знаходяться прості трубчасті залози, що складаються в основному з головних та парієтальних, а також слизових, шийкових ендокринних клітин. Визначте вид залоз.

A. Кардіальні залози стравоходу

B. Кардіальні залози шлунка

C. Пілоричні залози шлунка

D. Власні залози шлунка

E. Власні залози стравоходу.

35. Екзаменаційні препарати приготовлені з дна і пілоричної частини шлунка. За якими діагностичними критеріями дно шлунка можна відрізнити від пілоричної частини?

А. За епітеліальною вистилкою

В. За зовнішньою оболонкою

С. За будовою залоз

D. За будовою підслизової основи

E. За наявністю солітарних лімфатичних фолікулів

36. У стінці шлунково-кишкового тракту розташовані нервові зплетення. Нейроцити одного зі зплетень контролюють роботу м`язових клітин. У якому шарі стінки травної трубки воно розташоване?

A. У підслизовій основі

B. У м`язовій оболонці

C. У серозній оболонці

D. В епітеліальній пластинці

E. У м`зовій пластинці.

37. На гістологічному препараті представлено зріз стінки органа травної трубки, рельєф слизової якого представлений ямками. Поверхня ямок вкрита епітелієм, в якому всі клітини лежать на базальній мембрані, мають призматичну форму, апікальна частина клітин заповнена краплями мукоїдного секрету. Визначте, який орган має даний епітелій.

A. Шлунок

B. Голодна кишка

C. Червоподібний відросток

D. Стравохід

E. Товста кишка.

38. У жінки 56 років при проведенні рН-метрії шлункового соку виявлена тотальна гіперацидність (підвищення кислотності). З порушенням функції яких клітин епітелію шлунка це пов`язано?

A. Головних екзокриноцитів

В. Шийкових мукоцитів

С. Додаткових мукоцитів

D. Парієтальних екзокриноцитів

Е. Ендокриноцитів

39. При захворюваннях шлунка пошкоджується епітеліальна пластинка слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий кубічний

С. Одношаровий кубічний мікроворсинчастий

D. Одношаровий призматичний залозистий

E. Багатошаровий кубічний.

40. У хворого у зв`язку з підвищенним вмістом слизу у шлунку утруднений процес перетравлення їжі. З порушенням функціональної активності яких клітин це може бути пов`язано?

A. Парієтальних екзокриноцитів власних залоз

В. Камбіальних клітин епітелію слизової оболонки

С. Ендокриноцитів власних залоз шлунка

D. Головних екзокриноцитів власних залоз шлунка

Е. Епітеліоцитів слизової оболонки шлунка

41. При захворюваннях шлунка пошкоджується епітеліальна пластинка слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий кубічний

С. Одношаровий кубічний мікроворсинчастий

D. Одношаровий призматичний залозистий

E. Багатошаровий кубічний.

42. Препарати приготовлені з верхньої та нижньої третини стравоходу. За якою ознакою їх можна відрізнити?

А. За епітелієм і зовнішньою оболонкою

В. За будовою м`язової оболонки і епітелію

С. За будовою м`язової оболонки

D. За епітелієм і складом залоз

E. За епітелієм і будовою м`язової пластинки слизової.

43. В результаті травми пошкоджено епітелій слизової оболонки шлунка. За рахунок яких клітин буде здійснюватися його регенерація?

A. Парієтальних екзокриноцитів

В. Шийкових мукоцитів

С. Ендокриноцитів

D. Головних екзокриноцитів власних залоз

Е. Клітин Панета.

44. У хворого з порушенням транспортної функції стравоходу при обстеженні виявлено гіпертрофію (збільшення в об'ємі) м'язової пластинки слизової оболонки на всьому протязі. Які властивості має м'язова пластинка слизової стравоходу в нормі?

A. Потоншується у напрямку до шлунка

B. Має однакову товщину на всьому протязі

C. Утворю декілька сфінктерів

D. Потовщується у напрямку до шлунку

E. Формує косопоздовжні стрічки.

45. У хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) виявлено порушення травлення та всмоктування білків в тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості в кишковому соці дипептидаз. Порушенням функції яких клітин, що мають ацидофільні гранули та синтезують дипептидази, викликане це явище?

А. Стовпчастих з облямівкою

В. Стовпчастих без облямівки

С. Келихоподібних

D. Клітин Панета

E. Ендокриноцитів.

46. Однією з причин виразкового пошкодження слизової оболонки стравоходу є порушення функції залоз. Функція яких залоз порушується?

A. Власних та фундальних

B. Власних та кардіальних

C. Пілоричних та кардіальних

D. Пілоричних та власних

E. Власних та пілоричних.

47. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку епітелію слизової оболонки тонкої кишки. З порушенням розвитку яких ембріональних джерел це пов'язано?

А. Ектодерми

В. Латеральної мезодерми

С. Дорзальної мезодерми

D. Ентодерми

E. Мезенхіми.

48. При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?

A. Епітеліоцити з облямівкою стовпчасті

B. Келихоподібні клітини

C. Ендокриноцити

D. Клітини з ацидофільними гранулами

E. Малодиференційовані клітини.

49. При деяких захворюваннях ясен спостерігається порушення цілостності слизової оболонки, яка вистеляє ясна. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

A. Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

B. Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

C. Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка

D. Власна та м'язова пластинки відсутні

E. Вміщує багато дрібних слинних залоз.

50. Ворсинки тонкої кишки зовні вкриті епітелієм, у складі якого розрізняють три види клітин. Які з них приймають участь у процесах пристінкового травлення?

A. Облямовані епітеліоцити

B. Епітеліоцити без облямівки

C. Ендокриноцити

D. Келихоподібні екзокриноцити

E. Екзокриноцити з ацидофільною зернисті

51. У хворого 60 років діагностована доброякісна епітеліальна пухлина тонкої кишки. З якого епітелію розвинулась пухлина?

A. Одношарового плоского

В. Одношарового призматичного

С. Багатошарового плоского незроговілого

D. Багатошарового зроговілого

Е. Одношарового кубічного.

52. При обстеженні хворого виявлено гіпоглікемію (зменшення кількості глюкози в крові) після перенесеного гострого панкреатиту (запалення підшлункової залози). Рівень інсуліна в крові в межах норми. Пошкодженням яких клітин панкреатичних острівців можна пояснити це явище?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

53. Відомо, що найчастіше запалення червоподібного відростка (апендицит) має місце після перенесених вірусних інфекцій. Які морфологічні особливості будови стінки червоподібного відростка сприяють цьому?

A. Вміщує в епітелії слизової велику кількість келихоподібних клітин

B. Вміщує багато скупчень лімфоїдної тканини

C. Має сильно розвинену м'язову оболонку

D. Відсутня м'язова пластинка слизової оболонки

E. Має добре розвинуті ворсинки.

54. На препараті підшлункової залози в колі зору знаходиться група клітин, оточених численними широкими капілярами. Частина цих клітин має базофільну цитоплазму. Що це за клітини?

А. А-клітини

В. В-клітини

C. Ациноцити

D. Центроациноцити

E. Ендотеліоцити.

55. При деяких хронічних захворюваннях кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи епітеліоцитів переважають в епітелії кишковихворсинок у нормі?

A. Стовпчасті з облямівкою епітеліоцити

B. Келихоподібні клітини

C. Клітини Панета

D. Ендокриноцити

E. Стовпчасті без облямівки епітеліоцити.

56. При деяких захворюваннях підшлункової залози спостерігається порушення ендокринної функції, пов'язане з синтезом глюкагона. Функція яких клітин при цьому страждає?

А. А-клітин

В. В-клітин

С. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

57. У результаті тривалого лікування антибіотиками у хворого порушено процес травлення клітковини в товстій кишці. З чим це пов`язано?

А. З порушенням секреції келихоподібних екзокриноцитів

B. З загибеллю ворсинок

C. З порушенням перистальтики

D. З атрофією підслизового нервового сплетіння

Е. З загибеллю мікрофлори.

58. Причина виникнення деяких захворювань твердого піднебіння пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують ці особливості?

A. Вкрита перехідним епітелієм, відсутня підслизова основа

B. Вкрита одношаровим призматичним війчастим епітелієм

C. Добре розвинута м'язова пластинка, відсутня підслизова основа

D. Щільно зрощена з окістям, власна пластинка утворює сосочки

E. Вкрита перехідним епітелієм, відсутня м'язова пластинка.

59. У чоловіка 62 років діагностована доброякісна епітеліальна пухлина слизової оболонки сигмовидної кишки. З якого епітелію виникло вказане новоутворення?

A. Одношарового призматичного

В. Багатошарового незроговілого

С. Багатошарового зроговілого

D. Одношарового багаторядного війчастого

Е. Одношарового плоского.

60. При гострих панкреатитах (запалення підшлункової залози) насамперед спостерігається пошкодження екзокринної частини підшлункової залози. До якого морфологічного типу залоз відносять екзокринну частину підшлункової залози?

A. Проста альвеолярна

B. Проста трубчаста

C. Складна альвеолярна

D. Складна трубчаста

E. Складна альвеолярно-трубчаста.

61. При ендоскопічному обстеженні хворого з хронічним колітом (запалення товстої кишки) спостерігається редукція специфічних структур рельєфу товстої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки товстої кишки у нормі?

A. Поля, складки, ямки

B. Півмісяцеві складки, крипти

C. Ворсинки та крипти

D. Косо-спіральні складки

E. Півмісяцеві складки, поля, ворсинки.

62 В експерименті для вивчення функції та можливостей регенерації екзокринної частини підшлункової залози пошкоджують структурно-функціональні одиниці цієї частини. Які структури треба пошкодити для дослідження процесів регенерації?

A. Панкреатичну часточку

B. Панкреатичний ацинус

C. Вставні вивідні протоки

D. Панкреатичний острівець

E. Міжчасткові вивідні протоки.

63 При деяких захворюваннях печінки активізується функція клітин Купфера. Визначте, де в печінці локалізовані ці клітини?

А. У стінці центральної вени

В. У стінці холангіол

С. У стінці міжчасточкової вени

D. У стінці сінусоїдного гемокапіляру

E. У сполучнотканинних септах між часточ

64. Причина виникнення деяких захворювань язика пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують особливості будови верхньої поверхні тіла язика?

A. Слизова гладка, щільно зрощена з м'язовою основою язика

B. Слизова гладка, пухко зрощена з м'язовою основою язика

C. Слизова утворює складки, вміщує лімфатичні вузлики

D. Слизова щільно зрощена з м'язовою основою язика, утворює сосочки

E. Слизова гладка, вміщує лімфатичні вузлики

65 При хронічних захворюваннях печінки внаслідок розростання сполучної тканини в паренхимі органу, гепатоцити втрачають полярність. Які поверхні розрізняють у гепатоциті в нормальних умовах?

A. Зовнішню, внутрішню, бокову

B. Біліарну, васкулярну, апікальну

C. Біліарну, васкулярну

D. Біліарну, васкулярну та проміжну зону

E. Васкулярну, десмосомальну.

66. При первинному обстеженні хворого з поліурією та глюкозурією (наявність цукру в сечі, добова кількість якої перевищує 3 л) виявлено недостатню продукцію гормона інсуліна. Які клітини острівця Лангерганса, що продукують цей гормон, виявляють недостатню секреторну активність?

А. А-клітини

В. В-клітини

С. D-клітини

D. D1-клітини

E. РР-клітини.

67. При експериментальному дослідженні печінки під впливом канцерогенних речовин спостергігається порушення структури морфо-функціональних одиниць печінки. Яке утворення за класичними уявленнями є структурно-функціональною одиницею печінки?

A. Альвеола

B. Печінкова часточка

C. Портальна часточка

D. Печінковий ацинус

E. Печінкова балка.

68. Причина виникнення деяких захворювань язика пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують особливості будови нижньої поверхні тіла язика?

A. Слизова гладка, щільно зрощена з м'язовою основою язика

B. Слизова гладка, пухко зрощена з м'язовою основою язика

C. Слизова утворює складки, вміщує лімфатичні вузлики

D. Слизова щільно зрощена з м'язовою основою язика, утворює сосочки

E. Слизова гладка, вміщує лімфатичні вузлики.

69. Однією з причин жовчнокам'яної хвороби є порушення резорбтивної функції епітелію слизової оболонки жовчного міхура. Який епітелій пошкоджується при цьому захворюванні?

A. Одношаровий призматичний залозистий

B. Одношаровий призматичний облямований

C. Багатошаровий призматичний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий.

70. При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція епителія. До якого морфологічного типу відноситься епітелій тонкої кишки?

А. Одношарового кубічного

В. Одношарового призматичного війчастого

С. Одношарового призматичного з облямівкою

D. Багатошарового плоского

E. Багатошарового кубічного

71. У цитоплазмі гепатоцитів на препараті виявляеться незвичайно велика кількість глибок глікогену. З недостатністю функціонування яких клітин острівців Лангерганса це пов`язано?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

72. При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового травлення. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

А. Стовпчастих з облямівкою

В. Стовпчастих без облямівки та клітин Панета

С. Келихоподібних та ендокриноцитів

D. Клітин Панета

E. Ендокриноцитів та клітин Панета.

73. При обстеженні хворого виявлено сповільнення зсідання крові. Яка функція печінки, ймовірно, при цьому порушена?

A. Білковоутворююча

B. Глікогенутворююча

C. Утворення жовчі

D. Накопичення вітамінів

E. Дезінтоксикаційна.

74. При обстеженні хворого з гострою патологією шлунково-кишкового тракту виявлено запалення червоподібного відростка з ушкодженням епітелія, який його вистеляє. Вкажіть морфологічний тип пошкодженого епітелія.

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий призматичний

С. Одношаровий багаторядний війчастий

D. Одношаровий кубічний

E. Багатошаровий плоский.

75. У крові хворого виявлено зниження вмісту протромбіну. Про порушення якої функції печінки це свідчить?

A. Білковоутворюючої

B. Глікогенутворюючої

C. Утворення жовчі

D. Накопичення вітамінів

E. Детоксикаційної.

76. При виразковій хворобі дванадцятипалої кишки порушується функція дуоденальних залоз. До якого морфологічного типу екзокринних залоз відносяться вказані залози?

А. До складних розгалужених трубчастих

В. До простих нерозгалужених трубчастих

С. До простих нерозгалужених альвеолярних

D. До простих розгалужених альвеолярних

E. До простих розгалужених трубчастих.

77. У кровоносне русло експериментальної тварини введено туш. Через певний проміжок часу фарба з течією крові потрапила в печінку. Які клітини будуть реагувати на потрапляння туші в печінку?

А. Фібробласти

B. Гепатоцити

С. Ретикулоендотеліоцити

D. Клітини Іто

E. Гладкі міоцити кровоносних судин.

78. Однією з причин аномалії розвитку тонкої кишки є порушення терміну диференціювання ембріональних тканин. На якому этапі пренатального онтогенезу формуються ворсинки та крипти в тонкій кишці?

A. На 1-му тижні

B. На 2-му тижні

C. На 8-10-му тижні

D. На 3-му місяці

E. На 6-му місяці.

79. При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спосьерігається відсутність специфічних структур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки в нормі?

A. Поля, складки, ямки

B. Циркулярні складки, ворсинки та крипти

C. Гаустри, ворсинки, крипти

D. Косо-спіральні складки

E. Поля, ворсинки

80. При деяких захворюваннях печінки спостерігається порушення циркуляції крові та жовчі внаслідок пошкодження структур, які входять до печінкових тріад. Які утворення входять до печінкових тріад?

A. Печінкова балка, синусоїдні та жовчні капіляри

B. Навколочасточкова артерія, вена та лімфатична судина

C. Міжчасточкові артерії, вени та лімфатичні судини

D. Міжчасточкові артерії, вени та жовчні протоки

E. Навколочасточкові артерії, вени та жовчні протоки.

81. Однією з причин виразкового пошкодження слизової оболонки стравоходу є порушення функції залоз. Функція яких залоз порушується?

A. Власних та фундальних

B. Власних та кардіальних

C. Пілоричних та кардіальних

D. Пілоричних та власних

E. Власних та пілоричних.

82. При хронічних захворюваннях печінки внаслідок розростання сполучної тканини в паренхимі органу, гепатоцити втрачають полярність. Які поверхні розрізняють у гепатоциті в нормальних умовах?

A. Зовнішню, внутрішню, бокову

B. Біліарну, васкулярну, апікальну

C. Біліарну, васкулярну

D. Біліарну, васкулярну та проміжну зону

E. Васкулярну, десмосомальну.

83. Під час обстеження хворого зі стриктурою (звуженням) стравоходу виявлено пухлину епітеліального походження. Який епітелій є джерелом цієї пухлини?

A. Одношаровий призматичний

B. Одношаровий плоский

C. Одношаровий багаторядний війчастий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий.

84. При хронічних захворюваннях печінки компоненти жовчі потрапляють в кров внаслідок пошкодження стінок жовчних капілярів. Які структури утворюють стінки жовчних капілярів?

A. Клітини Купфера

B. Ендотеліоцити

C. Гепатоцити

D. Перисинусоїдні ліпоцити

E. Фібробласти.

85. За допомогою актиноміцину D блокована система синтезу білка у клітинах слинних залоз. Які клітини припинять при цьому виділяти свій секрет?

A. Сероцити

B. Мукоцити

C. Клітини посмугованих вивідних проток

D. Клітини вставних вивідних проток

E. Міоепітеліальні клітини.

86. При деяких захворюваннях органів ротової порожнини пошкоджується епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає при цих захворюваннях?

A. Багатошаровий призматичний

B. Одношаровий призматичний

C. Багатошаровий плоский

D. Одношаровий війчастий

E. Багатошаровий кубічний

87. При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку епітелію слизової оболонки товстої кишки. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?

A. Ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Ентодерма

D. Мезодерма

E. Мезенхіма.

88 При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м'якого піднебіння та язичка. Який епітелій, що вистеляє ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?

А. Багаторядний призматичний

В. Багатошаровий плоский

С. Одношаровий плоский

D. Одношаровий призматичний

E. Одношаровий багаторядний війчастий.

89. У чоловіка 30 років діагностована хвороба Гіршпрунга - ідіопатичне розширення і подовження товстого кишечника. Порушення якого джерела розвитку стало причиною цього захворювання?

A. Гангліозної пластинки

В. Нервової трубки

С. Ентодерми, мезенхіми

D. Мезодерми

Е. Ектодерми, мезенхіми.

90. При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку епітелію слизової оболонки стравоходу. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?

А. Прехордальна пластинка

B. Несегментована мезодерма

C. Парієтальний листок мезодерми

D. Вісцеральний листок мезодерми

Е. Гангліонарна пластинка.

91. При травматичному пошкодженні верхньої щелепи виявлено порушення цілісності м'яких тканин органу, що має шкірну, проміжну та залозисту зони. Який орган зазнав ушкодження?

А. Язик

В. Губа

С. Щока

D. Тверде піднебіння

E. М'яке піднебіння.

92. У чоловіка 52 років виявлено високу концентрацію панкреатичного поліпептиду в крові. За рахунок активності яких клітин підшлункової залози відбувається це підвищення?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

93. При обстеженні хворого виявлена аномалія розвитку епітелію слизової оболонки травної трубки. Пошкодженням яких ембріогнальних джерел обумовлена ця аномалія?

A. Ектодерма

B. Ентодерми

C. Мезенхіми та ектодерми

D. Мезодерми та ентодерми

E. Ектодерми та ентодерми.

94. Тварині введено алоксан, який вибірково пошкоджує В-клітини острівців підшлункової залози. Яка функція підшлункової залози порушиться?

А. Вироблення інсуліну

В. Вироблення глюкагону

C. Вироблення соматостатину

D. Вироблення панкреатичного поліпептиду

E. Вироблення вазоінтестинального поліпептиду.

95. У чоловіка 56 років при лабораторному дослідженні виявлено високу концентрацію глюкагону в крові. Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

96. У жінки 48 років виявлено високу концентрацію інсуліну в крові. Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

97. У чоловіка 34 років виявлено високу концентрацію соматостатину в крові.Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити?

A. А-клітин

B. В-клітин

C. D-клітин

D. D1-клітин

E. РР-клітин.

98. Внаслідок аномалії розвитку у новонародженого виявлено порушення формування великих слинних залоз. Порушенням яких ембріональних джерел викликана ця аномалія?

А. Ектодерми

В. Латеральної мезодерми

С. Дорзальної мезодерми

D. Ентодерми

E. Мезенхіми.

99. В експерименті для вивчення функції та можливостей регенерації екзокринної частини підшлункової залози пошкоджують структурно-функціональні одиниці цієї частини. Які структури

треба пошкодити для дослідження процесів регенерації?

A. Панкреатичну часточку

B. Панкреатичний ацинус

C. Вставні вивідні протоки

D. Панкреатичний острівець

E. Міжчасткові вивідні протоки.

100. При деяких вірусних захворюваннях пошкоджуються елементарні одиниці ендокринної частини підшлункової залози. Деструктивні зміни в яких саме структурах можна виявити при мікроскопічному вивченні біопсійного матеріалу?

A. В панкреатичній часточці

B. В панкреатичному ацинусі

C. Правильної відповіді немає

D. В панкреатичному острівці

E. В міжчастковому вивідному протоці.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 166 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА| ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.256 сек.)