Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

Читайте также:
  1. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  2. III. Систематика
  3. V2: Женская половая система
  4. VI. Избирательная система России
  5. а) одновидова система перевезень;
  6. А. Декартова координатная система
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. При обстеженні хворого 56 років, який страждає на гіпертонічну хворобу, виявлено високий вміст в крові вазопресину. Про гіперфункцію яких ядер гіпоталамуса це свідчить?

A. Паравентрикулярних

B. Супраоптичних

C. Дорсомедіального

D. Супрахіазматичного

E. Вентромедіального.

2. Відомо, що гіпофіз є органом центральної ендокринної системи, який здійснює регуляцію функцій периферійних ендокринних та неендокринних залоз. Який з перелічених гормонів стимулює залозу, яка не є ендокринною?

A. Тиротропін

B. Кортикотропін

C. Фолітропін

D. Пролактин

E. Лютропін.

3. Ацидофільні ендокриноцити гіпофіза містять у цитоплазмі великі щільні гранули, які забарвлюються кислими барвниками. Які гормони вони продукують?

A. Фолітропін, лютропін, тиротропін

B. Кортикотропін

C. Пролактин, соматотропін

D. Меланотропін, ліпотропін

E. Окситоцин, вазопресин.

4. При вивченні структури тканини епіфіза, в ній знайдені великі клітини полігональної форми з розгалуженими відростками, закінчення яких утворюють булавоподібні розширення біля гемокапілярів. Залежно від функціонального стану вони можуть бути темними або світлими. Про які клітини йде мова?

A. Гліоцити

B. Пінеалоцити

C. Астроцити

D. Пітуіцити

E. Хондроцити.

5. До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення сну. При обстеженні виявилось порушення циркадного ритму (фотоперіодичності) роботи органів та систем організму. Функцію якого органу порушено?

A. Гіпофіз

B. Гіпоталамус

C. Епіфіз

D. Щитовидна залоза

E. Паращитовидні залози.

6. У хворого спостерігається збільшення нижньої щелепи, кистей і підошв, зниження зору. На рентгенограмі черепа - збільшення турецького сідла. Встановлено діагноз: пухлина гіпофізу. Порушення функції якої частки гіпофізу виявлено?

A. Задньої

B. Латеральної

C. Середньої

D. Медіальної

E. Передньої.

7. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд час операцiї надниркових залоз виявили великi клiтини, якi iмпрегнуються розчином двохромовокислого калiю. Який гормон синтезують цi клiтини?

A. Адреналiн

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Холецистокинiн

E. Секретин.

8. На зрiзi щитовидної залози виявляються фолiкули округлої форми, стiнка яких утворена кубiчними тироцитами, в яких добре розвинена ендоплазматична сiтка i обмежена кiлькiсть лiзосом. Яка функцiя тироцитів порушена?

A. Нагромадження тироксина

B. Синтез тиреоглобулiна

C. Синтез тироксина

D. Виведення тироксина

E. Йодування тироксина.

9. На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган представлено на препараті?

A. Слинна залоза

B. Щитовидна залоза

C. Гіпофіз

D. Яєчник

E. Сім`яник

10. При експериментальному дослідженні на мишах перерізані нервові відростки, що йдуть від гіпоталамуса до гіпофіза. Яка функція гіпофіза буде порушена?

А. Синтез АКТГ

В. Накопичення АКТГ

С. Синтез вазопресину

D. Синтез окситоцину

Е. Накопичення вазопресину та окситоцину.

11. При вивченні гістологічного препарату пухлини щитовидної залози виявлено інтенсивне розмноження тироцитів. Концентрація якої фізіологічно активної речовини, що виділяється тироцитами, буде підвищена в крові хворого?

A. Тирозину

В. Дийодтирозину

С. Кальцитоніну

D. Тиротропіну

Е. Тироксину.

12. Відомо, що задня доля гіпофіза є похідним одного з мозкових пухирів. Які структури з перелічених не входять до складу задньої частки гіпофіза?

А. Кровоносні капіляри

В. Хромофоби

С. Тільця Херінга

D. Клітини епендими (пітуїцити)

Е. Терміналі аксонів нейросекреторних клітин гіпоталамуса.

13. У жінки 56 років, яка звернулася до лікаря зі скаргами на головний біль і набряки, виявлено підвищений вміст альдостерону в крові. З гормоноутворюючою пухлиною якої частини надниркової залози може бути пов'заний цей стан?

A. Мозкової речовини

В. Суданофобної зони

С. Пучковой зони

D. Клубочкової зони

Е. Сітчастої зони.

14. У чоловіка після операції з приводу пухлини щитовидної залози, раптово почались тетанічні судоми поперечно-смугастих м'язів. Що стало причиною розвинутого стану?

A. Порушення кальцієвого обміну при зниженні функції прищитовидної залози

В. Порушення калієвого обміну при порушенні функції епіфіза

С. Порушення виділення мінералокортикоїдів наднирковими залозами

D. Порушення функції аденогіпофіза

Е. Порушення функції нейросекреторних ядер гіпоталамуса.

15. У пацієнта діагностовано пухлину, яка розвинулась із В-клітин підшлункової залози. Підвищення рівня якого гормону буде спостерігатися в крові хворого?

A. Соматостатину

В. Інсуліну

С. Глюкагону

D. Панкреатичного поліпептиду

Е. Вазоінтестинального поліпептиду.

16. У дитини 5 років спостерігається посилений діурез при нормальному рівні глюкози в крові. Недостатністю якого гормону можна пояснити цей стан?

A. Окситоцину

В. Вазопресину

С. Фолікулостимулюючого гормону

D. Лютеїнізуючого гормону

Е. Тиротропіну.

17. При вивченні гістологічного препарату тканини, яку отримали при оперативному втручанні з приводу пухлини мозкової речовини надниркової залози, виявлено численні клітини, які забарвлюються розчином двухромовокислого калію в бурий колір. Який гормон синтезують ці клітини?

A. Статеві стероїди

В. Альдостерон

С. Адреналін, норадреналін

D. Кортизон, кортикостерон

Е. Гідрокортизон.

18. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Тимус

B. Лімфатичний вузол

C. Щитовидна залоза

D. Нирки

E. Наднирники

19. На гістологічному препараті представлено паренхіматозний орган. Паренхіма складається з велокої кількості фолікулів, стінка яких утворена шаром кубічних залозистих клітин. У просвіті фолікулів накопичується колоїд. Між фолікулами знаходяться гемокапіляри і острівці міжфолікулярного епітелію. Вкажіть, якому органу належать дані морфологічні ознаки.

A. Лімфатичному вузлу

B. Наднирникам

C. Яєчнику

D. Щитовидній залозі

E. Гіпофізу.

20. На гiстологiчному зрiзi однiєї з ендокринних залоз видно фолiкули рiзних розмiрiв, стiнка яких утворена одним шаром клiтин на базальнiй мембранi, всерединi фолiкули мiстять оксифiльну гомогенну масу. Визнате, яка це залоза?

A. Задня частка гiпофiзу

B. Прищитовидна залоза

C. Надниркова залоза

D. Щитовидна залоза

E. Передня частка гiпофiзу.

21. Хворому протягом тривалого часу вводили високі дози гідрокортизону. Яка зона кори надниркових залоз при цьому атрофується?

A. Суданофобна

B. Клубочкова та сітчаста

C. Клубочкова

D. Сітчаста

E. Пучкова.

22. У хворої 50 років пiсля перенесеного iнфекцiйного захворювання головного мозку значно збiльшився дiурез. При аналiзi кровi кiлькiсть глюкози становила 4,1 ммоль/л. Лiкар вирiшив, що має мiсце недостатня функцiя ендокринної системи. Якого гормону найвiрогiднiше недостатньо?

A. Глюкагону

B. Інсулiну

C. Альдостерону

D. Вазопресину

E. Кортизону.

23. У жiнки, що годує немовля, знизилось видiлення молока. Секреторний процес в лактоцитах при цьому не порушений. З недостатнiстю якого гормону це пов'язано?

A. Пролактину, лактотропіну

B. Прогестерону

C. Фолiкулостимулюючого гормону

D. Естрогенів, прогестерону

E. Окситоцину.

24. В ендокринологічне відділення поступив хлопчик 8 років з ранніми вторинними статевими ознаками (розвинуті м`язи, волосяний покрив на обличчі та лобку). Функція якої залози порушена?

A. Шишковидної залози

B. Середньої частки гіпофізу

C. Вилочкової залози

D. Щитовидної залози

E. Задньої частки гіпофізу.

25. Чоловiк 32 рокiв знаходиться в станi стресу через виробничий конфлiкт. Який з наведених нижче гормонiв бере участь у запуску стресової реакцiї органiзму?

A. Тирокальцитонiн

B. Вазопресин

C. Адреналiн

D. Тестостерон

E. Паратгормон.

26. При аутоімунному ушкодженні деяких гіпоталамічних структур порушується ендокринна регуляція багатьох функцій. Визначте, що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамуса?

A. Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)

B. Окситоцин, статини

C. Рилiзинг-фактори

D. Антидiуретичний гормон, окситоцин

E. Усе перелічене.

27. До ендокринолога звернувся хворий зi скаргами на частий пульс та дрижання кiнчикiв пальцiв. Беручи до уваги результати лабораторних дослiджень i об'єктивні данi, встановлено дiагноз - Базедова хвороба. При гiперфункцiї якої з названих ендокринних залоз виникає ця хвороба?

A. Прищитовидних нижнiх

B. Надниркових

C. Прищитовидних верхніх

D. Гiпофiза

E. Щитовидної.

28. На гістологічному препараті представлено орган ендокринної системи, який складається з трьох часток: передньої, середньої, задньої. Паренхіма передньої частки утворена епітеліальними трабекулами, які оточені синусоїдними капілярами з фенестрованим ендотелієм. У складі трабекул виявляються хромофільні (базофільні та ацидофільні) та хромофобні клітини. Визначте орган, який має дані морфологічні ознаки.

A. Наднирник

B. Яєчник

C. Гіпофіз

D. Епіфіз

E. Щитовидна залоза.

29. У рожениці спостерігається слабкість пологової діяльності. Клітини яких ядер гіпоталамуса переважно виробляють окситоцин, який викликає скорочення міоцитів матки?

A. Супраоптичних

В. Паравентрикулярних

С. Супрахіазматичних

D. Дорсомедіальних

Е. Вентромедіальних.

30. До лікаря звернувся чоловік 45 років зі скаргами на збільшення розмірів кистей, підошв, надбровних дуг, скул, носа. Було поставлено діагноз - акромегалія. Посилення функції яких клітин гіпофіза спостерігається у пацієнта?

A. Адренокортикотропоцитів

B. Мамотропоцитів

C. Соматотропоцитів

D. Тиреотропоцитів

E. Гонадотропоцитів.

31. Парафолікулярні ендокриноцити щитовидної залози в своїй цитоплазмі містять велику кількість гранул. Які ці гранули гранули за здатністю сприймати різноманітні барвники?

А. Ацидофільні гранули

В. Базофільні гранули

С. Нейтрофільні гранули

D. Аргірофільні гранули

Е. Поліхроматофільні гранули.

32. Під час пологів у жінки спостерігалось слабке скорочення міоцитів матки. Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

A. Фоліліберину

В. Пролактоліберину

С. Соматоліберину

D. Вазопресину

Е. Окситоцину.

33. В експерименті у лабораторної тварини видалено ендокринну залозу, внаслідок чого виникли судоми поперечно-смугастих та гладких м’язів (тетанія). В результаті через деякий час розвився ларингоспазм і тварина загинула. Виключення функції якої залози призвело до розвитку даного патологічного стану?

A. Надниркової

B. Щитовидної

C. Епіфізу

D. Прищитовидних

E. Гіпофізу.

34. При рентгенологiчному дослiдженнi кiсток основи черепа виявлено збiльшення порожнини турецького сiдла, витончення переднiх нахилених вiдросткiв, руйнування рiзних дiлянок турецького сiдла. Пухлинне збільшення якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кiстки?

A. Гiпофiзу

B. Вилочкової залози

C. Щитовидної залози

D. Надниркових залоз

E. Епiфiзу.

35. У пропорційно складеної дитини настало зменшення швидкості росту. З недостатністю секреції якого гормону гіпофіза може бути пов`язано це відставання?

А. Соматотропіну

В. Пролактину

С. Фолікулостимулюючого гормону

D. Лютеїнізуючого гормону

E. Ліпотропіну.

36. У хворого порушено функцію гонадотропоцитів. В яких органах хворого будуть в першу чергу розвиватися патологічні зміни?

А. В яєчках

В. В простаті

С. В уретрі

D. В молочних залозах

E. В придатках яєчка.

37. У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клітин,які знаходяться в супраоптичному і паравентрикулярному ядрах гіпоталамуса. Які гормони перестануть поступати в капилярну мережу нейрогіпофиза?

А. Окситоцин і вазопресин

В. Соматоліберин і соматостатин

С. Фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий гормони

D. Тироліберин і тиротропін

E. Альдостерон і андрогени.

38. При хворобі Адісона спостерігається гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.

39. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд час операцiї надниркових залоз виявили великi клiтини, якi iмпрегнуються розчином двохромовокислого калiю. Який гормон синтезують ці клiтини?

A. Адреналiн

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Холецистокинiн

E. Секретин.

40. При хворобі Адісона спостерігається гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани| ТРАВНА СИСТЕМА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.082 сек.)