Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кісткова тканина. Хрящ.

1. На мікропрепараті хрящя вушної мушлі людини видно клітинні групи з двох-трьох хондроцитів. Чому ці групи клітин носять назву ізогенних?

A. Виконують одну функцію

B. Мають однакову форму

C. Утворюються з однієї родоначальної клітини

D. Завжди розташовані в певному місці

E. Знаходяться тільки в еластичному хрящі.

2. Відомо, що у складі хрящової тканини вміст органічних речовин, які входять до складу основної до складу хондромукоїда?

A. Білки

B. Ліпіди

C. Гепарин

D. Глікозаміноглікани

E. Протеоглікани.

3. У людини, що страждає на системне захворювання сполучної тканини, при обстеженні виявлені набряки і біль у великих суглобах (поліартрит). Яка структура хрящової тканини має найбільшу здатність до набряку?

A. Судини

B. Хондромукоїд

C. Хондринові волокна з колагену

D. Хондринові волокна з еластину

E. Ізогенні групи клітин.

4. У хворого с хондродисплазією (аномалією розвитку хряща) виявлені зміни у будові волокнистого хряща. Як у здоровій тканині повинні бути розташовані хондроцити?

A. Пошарове розташування клітин

B. Невпорядковане розташування клітин

C. Скупчення клітин біля охрястя

D. Рівномірний розподіл клітин

E. Утворюють клітинні стовпчики.

5. У хворого з новоутворенням (пухлиною) було взято біоптат . При мікроскопічному обстеженні в структурі тканини виявлені клітини, за будовою східні з хондробластами, мають тенденцію до формування клітинних стовпчиків. З якої тканини утворилась пухлина?

A. Щільна сполучна тканина

B. Пухка сполучна тканина

C. Гіаліновий хрящ

D. Волокнистий хрящ

E. Еластичний хрящ.

6. З віком у хрящовій тканині відбуваються певні зміни. Які з них не свідчать про старіння тканини?

A. Зменшується вміст клітинних елементів

B. Зростає вміст міжклітинного матриксу

C. Збільшення ступеню гідратації

D. Вапнування хряща

E. Заміщення хондромукоїду альбуміном.

7. При вивченні функцій клітин, що складають кісткову тканину, була виявлена здатність остеокластів до резорбції кісткової тканини. Який фермент руйнує шар остеоїду і забезпечує доступ остеокластів до мінерального матриксу кістки?

A. Карбоангідраза

B. Каталаза

C. Карбоксилаза

D. Колагеназа

E. Гістидиндекарбоксилаза.

8. У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Які етапи не притаманні перетинчастому остеогенезу?

A. Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

B. Остеоїдний етап

C. Утворення грубоволокнистої кістки

D. Утворення епіфізарного центру окостеніння

E. Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою.

9. До лікарні доставлений хлопчик з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки. При рентгенологічному дослідженні виявлений перелам плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

A. Діафіз

B. Епіфіз

C. Шар зовнішніх генеральних пластинок

D. Шар внутрішніх генеральних пластин

E. Окістя.

10. У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A. Стовбурові остеогенні клітини

B. Напівстовбурові клітини

C. Остеобласти

D. Остеокласти

E. Остеоцити.

11. При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено в цих умовах?

А. Гладких міоцитів

В. Хондробластів

С. Міобластів

D. Фібробластів

Е. Епідермоцитів

12. При травматичному пошкодженні гіалінового хряща спостерігається руйнування хрящових клітин центральних ділянок. Яким чином розташовані хондроцити в цій області хряща?

A. У вигляді ізогенних груп

B. Ланцюжками

C. Суцільним пластом

D. Клітинними тяжами

E. Поодинці.

13. У хворого на остеохондроз виявлено пошкодження волокнистого хряща міжхребцевих дисків. Ушкодження яких волокон зумовило порушення функції хряща?

А. Еластичних

В. Ретикулярних

С. Окситаланових

D. Елаунінових

Е. Колагенових.

14. Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?

A. У вушній мушлі

B. В трахеї

C. У місцях переходу сухожилля в гіаліновий хрящ

D. В гортані

E. У бронхах.

15. Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено еластичний хрящ. В яких морфологічних структурах у зв`язку з цим будуть спостерігатися порушення?

A. У вушній мушлі

B. У трахеї

C. У ділянці з'єднання ребер з грудиною

D. У міжхребцевих дисках

E. У великих бронхах.

16. Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено гіаліновий хрящ. В яких морфологічних структурах при цьому локалізується патологічний процес?

А. У трахеї

В. В ембріональному скелеті

С. У міжхребцевих дисках

D. У гортані

Е. У бронхах.

17. Повноцінне відновлення суглобового хряща після травми й досі залишається невирішеною проблемою травматології. Чим зумовлена обмежена регенерація гіалінового хряща, що розташований на суглобовій поверхні кісток?

A. відсутністю охрястя

B. відсутністю ізогенних груп клітин

C. Наявністю судин

D. Значним механічним навантаженням

Е. Високим вмістом неорганічних сполук.

18. При клінічному обстеженні похилої жінки виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у складі гіалінового хряща. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах похилої людини?

A. Збільшення кількості ізогенних груп

B. Збільшення кількості хрящових клітин

C. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині

D. Потовщення охрястя

E. Збільшення гідрофільності основної речовини.

19. У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

А. Клітини зовнішнього шару охрястя

В. Клітини внутрішнього шару охрястя

С. Клітини у складі ізогенних груп

D. Клітини зони молодого хряща

Е. Клітини, що надходять з кровоносних судин.

20. Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичний хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?

A. За наявністю еластичних волокон

B. За наявністю ізогенних груп клітин

C. За наявністю зони молодого хряща

D. За наявністю охрястя

E. За наявністю аморфної речовини.

21. У складі кісткової тканини виявлено клітини, які містять численні лізосоми. Яку назву мають ці клітини?

A. Мезенхімні клітини

B. Напівстовбурові остеогенні клітини

C. Остеобласти

D. Остеоцити

E. Остеокласти

22. На гістологічному препараті представлена одна з опорних тканин, в якій відсутні мікросудини обміну. Яка це тканина?

A. Щільна оформлена сполучна тканина

B. Щільна неоформлена сполучна тканина

C. Гіалінова хрящова тканина

D. Грубоволокниста кісткова тканина

E. Пластинчаста кісткова тканина.

23. На гістологічному препараті в гіаліновій хрящовій тканині людини видно значні зони кальцінації. Який найбільш ймовірний вік людини?

A. 10 років

B. 20-30 років

C. 30-35 років

D. 35-40 років

E. Більше 40 років.

24. Під час операції видалено частину хряща. Якою тканиною буде заповнюватися дефект?

A. Гіаліновою хрящовою тканиною

B. Еластичною хрящовою тканиною

C. Волокнистою сполучною тканиною

D. Грубоволокнистою кістковою тканиною

E. Пластинчастою кістковою тканиною.

25. Нативну матричну РНК, яка видалена з остеобластів миші, ввели в овоцити жаби. При цьому в овоциті почали інтенсивно синтезуватись не характерні для нього нові протеїни. Визначте, який саме білок стане головним продуктом нового синтезу.

A. Колаген

B. Еластин

C. Фібронектин

D. Ламінін

E. Пепсін.

26. Тварині введено радіоактивний тимідін. В яких структурах кісток буде виявлено найбільша кількість мічених тимідіном клітин?

А. В окісті

B. В шарі зовнішніх загальних пластинок

C. В остеонах

D. У вставних пластинках

E. В шарі внутрішніх загальних пластин

27. У новонародженого виявлено кісткову дисплазію (аномалію розвитку), що пов'язана з пошкодженням клітин кісткової тканини. Утворення яких клітин порушено?

А. Остеоцитів

В. Плазмоцитів

С. Фібробластів

D. Хондроцитів

Е. Хондробластів.

28. На гістологічному зрізі представлено один з різновидів кісткової тканини. Визначте, які структури розташовані між остеонами в трубчастій кістці?

А. Нервові закінчення

B. Шар зовнішніх загальних пластинок

C. Канали остеонів

D. Вставні пластинки

E. Шар внутрішніх загальних пластинок.

29. На препараті трубчастої кістки людини відсутня метаепіфізарна пластинка. Який найбільш вирогідний вік людини?

А. Не більше 5 років

B. 6-10 років

C. 11-15 років

D. 16-25 років

E. Більше 25 років.

30. Вагітній самці щура введено радіоактивну фосфатну сполуку. У якій з сполучних тканин ембріону, що розвивається, в найбільшій кількості буде виявлятися ця радіоактивна сполука?

А. Щільній оформленій

B. Пухкій сполучній

C. Щільній неоформленій

D. Хрящовій

E. Кістковій.

31. У новонародженого при обстеженні виявлено численні аномалії хрящової тканини внаслідок порушення утворення хондробластів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Ектодерма

В. Мезенхіма

С. Малодиференційовані клітини кісткового мозку

D. Клітини нервового гребеня

Е. Ентодерма.

32. У новонародженого при обстеженні виявлено численні аномалії хрящової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Ентодерма

В. Парієтальний листок мезодерми

С. Вісцеральний листок мезодерми

D. Мезенхіма

Е. Ектодерма.

33. В одній із тканин організму людини практично ніколи не спостерігаються запальні процеси у зв'язку з відсутністю кровоносних судин. Визначте, яка це тканина.

А. Нервова

В. Кісткова

С. М`язова

D. Хрящова

Е. Ретикулярна.

34. При дослідженні гістологічного препарату хряща, що перебуває у стані активної регенерації, виявлено численні фігури мітоза в клітинах, які розташовані групами в порожнинах міжклітинної речовини хрящової тканини. Які клітини почали мітотично ділитися в умовах регенерації?

А. Хондробласти

В. Хондрокласти

С. Ізогенні хондроцити

D. Фіброкласти

Е. Прехондробласти.

35. Після перенесеної травми у хворого спостерігається порушення пружних властивостей хрящової тканини внаслідок зменшення вмісту протеогліканів. Функція яких клітин, що виробляють протеоглікани, була порушена?

A. Прехондробластів

B. Хондробластів

C. Хондроцитів I типу

D. Хондроцитів II типу

E. Хондроцитів III типу.

36. При обстеженні хворого з травмою нижньої кінцівки виявлено пошкодження гіалінового хряща. Визначте локалізацію клітин, що забезпечать процес регенерації хряща після ушкодження.

А. Зовнішній шар охрястя

В. Внутрішній шар охрястя

С. Зона молодого хряща

D. Зона зрілого хряща

Е. Регенерація гіалінового хряща неможлива.

37. У жiнок з вiком (з настанням менопаузи) показник демiнералiзацiї кiсток змiнюється вiд 0,4% до 1,5% до маси щорiчно. Цей процес пов'язаний з:

A. Пiдвищеною дiяльнiстю остеокластiв

B. Надлишком естрогенiв

C. Дефiцитом естрогенiв

D. Дефiцитом паратирину

E. Надлишком кальцитонiну.

38. До клініки надійшов хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи будуть приймати участь в регенерації кісткової тканини?

A. Остеокласти

B. Хондроцити

C. Остеобласти

D. Остеоцити

E. Фібробласти.

39. При хондродисплазiях змiнюється структура гiалiнового хряща. Яку функцiю з означених нижче виконують хондробласти i хондроцити?

A. Руйнування мiжклiтинної речовини хряща

B. Трофiку хрящової тканини

C. Утворення мiжклiтинної речовини

D. Депонування жиру

E. Депонування глiкогену.

40. При дослідженні рентгенограми грудної клітки хворого 57 рокiв лiкар звернув увагу на локальне розсмоктування твердих тканин окремих кiсток. З пiдвищеною активнiстю яких клiтин можуть бути пов'язанi цi змiни?

A. Хондробластів

B. Хондроцитів

C. Остеокластів

D. Остеоцитів

E. Остеобластів.

41. До травматологiчного вiддiлення поступив хлопчик 10 рокiв iз травмою правого стегна. На рентгенограмi не виявлено перелому стегнової кiстки, але видно темнi промiжки на її проксимальному i дистальному кiнцях. Що це за структури?

A. Апофiз

B. Суглобовий хрящ

C. Епiфiз

D. Дiафiз

E. Метаепіфізарний хрящ.

42. У хворого 50-ти рокiв виявлена резорбцiя кiсток. З пiдвищеною активнiстю яких клiтин кiсткової тканини це пов'язано?

A. Остеоцитiв

B. Остеокластiв

C. Остеобластiв

D. Остеоцитiв та остеобластiв

E. Остеобластiв та остеокластiв.

43. При дослідженні плода після спонтанного аборту виявлено численні аномалії розвитку хрящової тканини, що пов'язані з порушенням диференціювання різних її типів. Які клітинні елементи хрящової тканини зазнали ушкодження?

А. Хондроцити I типу

В. Хондроцити II типу

С. Хондроцити III типу

D. Хондробласти

Е. Прехондробласти.

44. Внаслідок механічної травми у хворого було пошкоджено малодиференційовані клітини охрястя. Які першочергові зміни у функції охрястя та хряща загалом при цьому можна спостерігати?

А. Порушиться трофіка хряща

В. Порушиться дифузія кисню в хрящову тканину

С. Зменшиться вміст води у складі хряща

D. Порушиться ріст хряща

Е. Порушаться опорно-механічні властивості хряща.

45. Внаслідок травми було пошкоджено зовнішній шар охрястя. Яка тканина зазнала ушкодження?

A. Ретикулярна

B. Пухка волокниста сполучна

C. Щільна волокниста сполучна

D. Епітеліальна

E. Жирова


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: D. Гладкi мiоцити | А. Синусоїдні капіляри | C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. | C. Адреналiн | Е. Окситоцину. | ЦИТОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кров та лімфа.кровотворення| М'язові тканини

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.083 сек.)