Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Техніко-економічні показники

Читайте также:
  1. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  2. Види та показники преміювання
  3. Органолептичні показники (властивості) питної води
  4. Основні показники фінансового стану підприємства за 2010 – 2012 роки
  5. Показники бідності в Україні в 1999 – 2007 рр.
  6. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  7. Показники рівня життя в деяких країнах

 

Розрахунок витрат пального. При внесенні добрив, крім безпосередньо розкидання добрив, виконуються повороти агрегату, транспортування добрив від місця навантаження до робочої загінки, переїзди агрегату до місця роботи та до місця завантажування добривами. Витрати пального залежать від ефективної потужності двигуна, яку визначають для чотирьох режимів роботи агрегату: 1)внесення добрив, 2)холостих поворотів агрегату, 3)транспортування наповненого та 4)порожнього розкидача.

1).Ефективну потужність двигуна в процесі внесення добрив визначають приймаючи до уваги, що f = 0,09 за формулою:

кВт (12)

де GA - вага агрегату визначають за формулою:

GA = GTP + GM + 0,5GД=33,47+20,5+0,5*49,5=78, кН; (13)

де GTP, GM, GД - вага трактора, машини (розкидача) та добрив в бункері розкидача, кН.

2).Ефективну потужність двигуна під час холостих поворотів агрегату розраховують за тою же формулою, приймаючи до уваги, що NВВП=0; f = 0,11,а вагу агрегату визначають за формулою (13).

кВт

GA = GTP + GM + 0,5GД=33,47+20,5+0,5*49,5=78 кН;

3).Ефективну потужність двигуна при транспортуванні добрив (з вантажем) визначають за формулою (12), приймаючи до уваги, що NВВП=0, f = 0,06, а вага заповненого добривами агрегату дорівнює:

GА = GТР + Gм + GД =33,47+20,5+49,5=103кН

кВт (14)

4).Ефективну потужність двигуна при переїздах до місця вантаження добрив розраховують за формулою (12), приймаючи до уваги, що NВВП=0; f = 0,06,а вага агрегату дорівнює:

GА = GТР + Gм = 54кН

кВт

(15)

Годинна витрата пального при різних режимах навантаження двигуна дорівнює

=27,8*0,22=6,11 кг/год., (16)

QГБВ=34*0,22=7,48 кг/год.,

QЗВ=44,9*0,22=9,87 кг/год.,

QГР=12,8*0,22=2,8 кг/год.,

де - питома витрата пального при номінальної потужності двигуна (приймаємо 0,22 кг/кВт год.);

Витрату пального на 1 тонну внесеного добрива для поточної схеми внесення добрив з врахуванням складових часу їздки (10) визначають за формулою:

кг/т (17)

де QГЗВ – годинна витрата пального на переїздах з добривом, кг;

QГБВ – годинна витрата пального на переїздах без вантажу, кг;

QГР – годинна витрата пального під час внесення добрив, кг;

QГХ – годинна витрата пального на поворотах, кг.

Вказані величини годинних витрат пального при різних чотирьох режимах навантаження двигуна визначаються за рівнянням (16).

QГПР - годинна витрата пального під час простою з працюючим двигуном - очікування агрегатом завантаження і самого завантаження, год.; визначається з таблиці 5.

Розрахунок витрат пального для навантажувача. Годинна витрата пального при різних режимах навантаження двигуна дорівнює

кг/т., (18)

 

де x - прийнята середня ступінь використання ефективної потужності двигуна для навантажувача (x= 0,3);

Загальні витрати пального

, кг/т. (19)

Затрати робочого часу на 1 тонну внесених добрив

люд.-год/т, (20)

де пр - кількість робітників, які обслуговують агрегати.

Прямі експлуатаційні витрати на 1 тонну добрив дорівнюють:

С=С1234= 17,3+33+14,8+32,9=98 грн/т, (21)

де С1 - основна і додаткова зарплата персоналу, що обслуговує агрегати, з відрахуваннями на соціальні заходи, грн/т; С2 - вартість витрачених пально-мастильних матеріалів, грн/т.; С3 - відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО трактора(ів) і навантажувача, грн/т; С4 - відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО розкидачів добрив, грн/т.

Основна і додаткова зарплата персоналу, що обслуговує агрегати, з відрахуваннями на соціальні заходи, яка віднесена до 1 т добрива:

, (22)

де С1ЗП – основна і додаткова зарплата персоналу, що обслуговує агрегати, з відрахуваннями на соціальні заходи, що визначаються коефіцієнтом Кс=0,37;

С1зпт (1+Кc)=250(1+0,37)=342,5 грн.

ЗТ –основна зарплата персоналу (250 грн. за зміну)

- маса добрива, яка внесена за зміну розкидачами;

C2 – витрати трактора на пальне:

=10*3,3=33 (23)

де Цк – ціна 1 кг пально-мастильних матеріалів (10 грн.).

- відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО трактор(ів) і навантажувача:

; (24)

Бтр- балансова вартість трактора(ів)і навантажувача;

атр- норми відрахувань на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО трактора і навантажувача, атр=21,5%;

t3- загальне річне нормативне завантаження трактора і навантажувача (1350 год.);

- відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО розкидача добрив;

; (25)

Бп – балансова вартість розкидача добрив та ПП;

tЗР - загальне річне нормативне завантаження розкидача добрив (250 год.);

ап- норма відрахувань на амортизацію, поточний і капітальний ремонт, ТО ап=21,5%.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції. | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою | Зміст і послідовність виконання роботи | Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна | Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою| Зміст і послідовність виконання роботи

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)