Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна

Читайте также:
  1. Біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці згустку, постановці сирного зерна та формуванні сирної маси
  2. Виробничо-торгівельна структура підприємств готельно-ресторанного комплексу, що обслуговують туристів.
  3. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ
  4. Документи особового складу
  5. Зерна Крови
  6. Зерна неудач в детских головах, посеянные нами.
  7. Зразковий комплексу спеціальних вправ при сколіозах

 

При розрахунку складу ЗТКза технологічною схемою з перенавантаженням зерна кількість транспортних засобів (ТЗ) визначають на основі рівності сумарної годинної продуктивності ЗК і ТЗ, що входять в ЗТК і забезпечують поточність і безперервність процесупід час збирання урожаю. Ця рівність відображається так:

, (1)

де , WП, WАП — продуктивність за годину технологічного часу відповідно ЗК, ПП і АТЗ, т/год;

m К , nП , пАП — відповідно кількість ЗК, ПП і АТЗ, шт.

Для умов роботи ЗК під час застосування ПП продуктивність ЗК за годину змінного часу визначається як

, т/год. (2)

де - продуктивність ЗК за годину робочого (основного) часу, яка знаходиться за даними технічної характеристики ЗК;

- коефіцієнт використання часу зміни, який визначається як:

(3)

де - - коефіцієнт циклового часу зміни коефіцієнт, який визначає частку часу від тривалості часу зміни на циклові операції. В залежності від надійності ЗК та організації роботи його величина змінюється в межах = 0,73 – 0,90. Для комбайнів вітчизняного виробництва і країн СНД приймається менше значення, для ЗК виробництва США, Німеччини – більше;

- коефіцієнт використання циклового часу зміни:

(4)

де tX – тривалість холостих ходів на поворотах, яка припадає на 1 цикл роботи комбайна год., (tX = 0,06 год.).

tБ —час заповнення бункера комбайна:

год.; (5)

ωК — об'єм бункера комбайна, м3;

dв — об'ємна маса зерна (0,75), т/м3;

Продуктивність ЗК за годину технологічного часу

. (6)

Кількість комбайнів, що необхідні для збирання урожаю з площі S, га при урожайності зерна U, т/га, знаходиться за формулою:

од. (7)

де СEILING – функція, яка повертає найближче більшає ціле значення;

КЗМ – коефіцієнт змінності (1,5), який показує кількість змін (ТЗМ=8 год), що працює комбайн за добу;

ДР – кількість робочих днів для збирання зерна за агровимогами (12 днів).

Вибір марки ПП виконується за показником його вантажопідйомності (табл. 4) виходячи з умови кратності вантажопідйомності бункера ПП і бункера ЗК:

, (8)

де - кількість бункерів зерна ЗК, що вміщуються в бункер ПП при наявності умови

;

- номінальна вантажопідйомність бункера обраного ПП;

- номінальна вантажопідйомність бункера ЗК:

.

Друга умова вибору марки ПП: місткість бункера обраного ПП повинна бути кратною місткості бункера комбайна:

. (8-а)

Виходячи з виразів (8, 8-а) вибираємо відповідну за вантажопідйомністю марку ПП і рекомендований для нього трактор (табл. 4).

Статичний коефіцієнт вантажопідйомності ПП дорівнює

(9)

Кількість ППдля роботи ЗТК:

 

, (10)

де КРП – коефіцієнт, що враховує додатковий час на маневрування ПП при розвантаженні, приймаємо КРП =1,5;

WШП – продуктивність шнекового вивантажувального пристрою ПП, т/год.

Вибір марок АТЗ за вантажопідйомністю виконується таким чином, що ПП при взаємодії з одним або групою АТЗ, повністю розвантажиться і не буде очікувати додатковий АТЗ.

т. (11)

– номінальна вантажопідйомність одного або групи АТЗ, в кузов(и) яких вивантажується все зерно, що міститься в ПП;

Число АТЗ (одиниць) або груп АТЗ для перевезення зерна, кожний(а) з яких за вантажопідйомністю дорівнює або перевищує вантажопідйомність ПП, знаходиться з рівняння:

од.

— тривалість перебування автомобіля в пункті розвантаження, яка залежить від рівня механізації і організації робіт;

lij – відстань перевезення зерна з поля (пункту і) в пункт розвантаження (пункт j);

тривалість завантаження АТЗ зерном від комбайнів: ;

, км/год. — середня технічна швидкість автомобіля на шляху від поля на тік, яку визначають за формулою:

(13)

де – технічна швидкість руху транспортного засобу відповідно з вантажем і без вантажу, км/год.

 

Продуктивність АТЗ:

(14)

Кількість їздок (циклів) ПП за зміну визначається як

(15)

Кількість зібраного і перевезеного за 1 зміну зерна:

(16)

Виробіток 1 автомобіля за зміну

(17)

 

Зміст і послідовність виконання роботи. В одержаному індивідуальному завданні для виконання роботи (таблиці 2, 3 з попередньої роботи) вказані технічна характеристика комбайна та агротехнічні умови роботи збирально-транспортного комплексу. На підставі викладеного раніше та використовуючи відповідні формули, розрахувати:

· продуктивність комбайна за годину змінного і технологічного часу;

· необхідну кількість комбайнів;

· вибрати раціональну марку ПП, застосував дані таблиці 4 з урахуванням необхідності одержання значення коефіцієнта близького до 1;

· визначити необхідну кількість ПП для забезпечення безперебійної роботи збиральних комбайнів;

· вибрати раціональну марку автомобіля, застосував дані таблиці 3 з урахуванням необхідності одержання значення коефіцієнта близького до 1;

· визначити необхідну кількість АТЗ для забезпечення безперебійної роботи збиральних комбайнів;

· визначити кількість їздок одного АТЗ за зміну, його годинну продуктивність та виробіток за зміну;

 

Таблиця 4.- Варіанти вибору марки ПП та потужності трактора для перевезення зерна від комбайнів

 

№ п/п Марка ПП Номінальна вантаж- ність ПП qП, т Місткість бункера ПП , м3 Продуктивність вивантажувального шнека, WШП, т/год Рекомендована потужність трактора, кВт Баланс. вартість ПП. тис. грн Баланс. вартість трактора. тис. грн
  ПБН-16            
  ПБН-20            
  ПБН-30 20,4          
  РР-20 (Metal)            
  Кінзе 850            
  Кінзе 1050            

 

 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

2.1. Факторне дослідження продуктивності автомобілів та собівартості перевезень (простій цикл перевезень)

Факторне дослідження продуктивності автомобілів перевезень виконується за допомогою аналізу впливу техніко-економічних показників (ТЕП) на продуктивність АТЗ.

Мета досліджень - виявлення шляхів підвищення ефективності робіт рухомого складу за рахунок втрат (через великі простої, недостатнє використання вантажності автомобіля) та невикористаних резервів (підвищення швидкості руху, середній пробіг з вантажем, використання вантажності тощо), на основі якого АТП впроваджує певні заходи. Показником, який відображає ефективність використання рухомого складу, є виробіток за певний період часу (період збирання урожаю) або продуктивність.

Для розрахунків використовуються дані, які отримані по групі автомобілів, що застосовані для перевезення зерна від комбайнів:

- середня вантажність автомобіля, т.

- середній коефіцієнт використання парку автомобілів, який характеризує частку автопарку, що перебуває в експлуатації (на лінії), відносно робочого часу:

- середній пробіг автомобіля з вантажем за їздку, км;

- середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля;

- середній час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, год.;

- середня технічна швидкість автомобіля, км/год.;

- середній коефіцієнт використання пробігу;

- середній час перебування в наряді, год.; год;

- кількість календарних днів у контрольному періоді, дні. діб.

А - середньооблікова кількість автомобілів в групі.

Вплив зміни окремих техніко-експлуатаційних показників на продуктивність транспортних засобів для простого циклу перевезення визначається в наступній послідовності.

1. Надати числові значення одержаних показників для свого варіанту (значення q, , ,lв.ї, та ін.)

2. Проставити плануємі значення вищеназваних показників:

3. Зміна показників в процентах:

4. Розрахувати відносну зміну продуктивності автомобіля при зміні техніко-експлуатаційних показників на 1% за формулами, які характеризують залежність продуктивності рухомого складу від різних техніко-економічних показників (ТЕП).

Об’єм перевезень за період :

, т., (1)

Вантажообіг за період :

, т.км, (2)

де , т/год. - годинна продуктивність автомобіля середньої вантажності

Значення P і W прямо пропорційні до таких показників, як: Тобто, зміна цих показників на 1% призводить до зміни P і W також на 1%.

; (4)

Відносна зміна продуктивності від інших показників: , , , визначається як:

; (5) (6)

; (7) (8)

5. Визначити зміну продуктивності АТЗ при зміні ТЕП і-го типу:

в тоннах: ;

де Р знаходиться з (1); АРх знаходиться з (5 - 8);

в тонно-кілометрах: ,

 

6. Визначити сумарну зміну продуктивності АТЗ:

1.) в тоннах:

2.) в тонно-кілометрах:

Результати занести в таблицю 1.

 

Таблиця 1. - Результати розрахунків

Показники , од. , т , км ,год. , км/год. ,год. ,дні
1. Планові                    
2. Фактичні                    
3. Зміна ,%                    
4. Відносна зміна , % Відносна зміна , %                    
5. Оцінка впливу на продуктивність АТЗ:                    
                   
 
 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 565 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції. | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою | Техніко-економічні показники | Зміст і послідовність виконання роботи | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміст і послідовність виконання роботи| Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)