Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. А.2.1. Застосування лікарських засобів через рот.
  3. А.2.1.11. Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
  4. А.2.1.9. Внутрішньовенне струминне введення лікарських засобів.
  5. Аналіз роботи очісувального апарату
  6. Будова і принцип роботи
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

Цей підрозділ є продовженням попереднього і містить розрахунки потреби у транспортно-технологічних засобах для внесення добрив за перевантажувальною технологічною схемою, обгрунтування та визначення робочих швидкостей руху, ефективної потужності двигуна, змінної продуктивності агрегату, витрати пального на одиницю роботи, витрати праці й коштів, необхідної кількості транспортно-технологічних засобів. Нумерація формул і таблиць цього підрозділу є продовженням попереднього.

Розрахунокдля перевантажувальної схеми внесення добрив виконується аналогічно з прямоточною з урахуванням наступних особливостей. Поточність і безперервність під час внесення добрив за технологічною схемою з перевантаженням, до якої входять ланка для розкидання добрив по полю, навантажувачі добрив і ланка перевантажувально-транспортних засобів, відображається такими рівностями:

(26)

де WГЗ, WПН, WПТЗ і WГН — продуктивність агрегатів за годину відповідно для внесення добрив, навантажувальних пристроїв перевантажувачів, перевантажувально-транспортних засобів та навантажувачів, т/год; nагр , nПН, пПТЗ, пГН — відповідно кількість агрегатів для внесення добрив, навантажувальних пристроїв перевантажувачів, перевантажувально-транспортних засобів та навантажувачів, шт.

Тривалість однієї їздки розкидача, який завантажується на краю поля, визначають як

(27)

де - час очікування і завантаження розкидача добрив із застосуванням перевантажувача, наприклад причепа-перевантажувача (ПП) ПБН-10 або ПБН-16 та ПБН-20;

Далі за формулами (7,8,6) визначається коефіцієнт використання часу зміни для розкидача, його продуктивність за формулою (2) та кількість розкидачів за формулою (1).

Необхідну кількість перевантажувачів для забезпечення завантаження розкидачів знаходять за формулою:

шт., (28)

де WПН – продуктивність перевантажувального пристрою (вивантажувального шнека для причепа-перевантажувача), т/год. (табл. 3)

Одночасно перевантажувачі працюють як ТЗ - перевозять добрива від складу до поля. Необхідну кількість перевантажувачів як транспортних засобів знаходять з урахуванням тривалості однієї їздки перевантажувача:

(29)

де - час очікування і завантаження перевантажувача добрив із застосуванням, наприклад екскаваторного навантажувача ПЕА-1 (табл. 5);

- час руху з вантажем;

- час очікування і завантаження розкидача добрив перевантажувачем добрив – його шнековим пристроєм (табл. 3);

- час руху без вантажу.

 

Продуктивність перевантажувача як ТЗ визначиться

(30)

де m – кількість бункерів розкидача добрив, які вміщуються в перевантажувач:

- вантажопідйомність перевантажувача, т. (табл. 3);

Кількість перевантажувачів для перевезення добрив знаходиться з умови безперервності як

(31)

З порівняння кількості та вибираємо більше значення, при якому забезпечується як транспортування так і навантаження добрив.

Кількість навантажувачів добрив визначають з рівняння (26) за формулою:

. (32)

 

Техніко-економічні показники. Розрахунок витрат пального. Для розрахунків витрати пального при внесенні добрив визначають ефективну потужність на наступні операції:

- безпосередньо на роботу розкидача добрив;

- транспортування добрив перевантажувачем від місця навантаження до робочої загінки, перевантаження в розкидач(і), повернення до місця завантажування добривами;

- завантаження добрив у перевантажувач.

Ефективну потужність двигуна трактора під час роботи розкидача добрив визначають за формулою (12) для двох режимів роботи агрегату: 1)внесення добрив; 2)холостих поворотів агрегату.

Ефективну потужність двигуна трактора притранспортуванні добрив перевантажувачем від місця навантаження до робочої загінки приймаючи до уваги, що і =0, f = 0,06, визначають як:

кВт, (33)

де GАП – вага перевантажувального агрегату, що включає

GАП = GТР + GП + GД=33,47+20+49,5=102,97,кН.,

GП - вага перевантажувача (табл. 3).

 

Ефективну потужність двигуна при переїздах трактора з перевантажувачем без добрив до місця їх вантаження розраховують за формулою (33), приймаючи до уваги, що f = 0,06,а вага перевантажувального агрегату дорівнює:

кВт

GАП = GТР + GП = 53,57кН.

 

Відповідно ефективної потужності двигуна трактора за зазначеними режимами роботи визначається годинна витрата пального на 1 тонну внесеного добрива.

QГХ=251*0,22=55,2 кг/год.,

QГР=11,9*0,22=2,6 кг/год.,

1).Витрату пального агрегатом для внесення добрив визначають з урахуванням складових часу його їздки за (16) за формулою:

, кг/т (34)

де QГР – годинна витрата пального під час внесення добрив, кг;

QГХ – годинна витрата пального на поворотах, кг.

Вказані величини годинних витрат пального при різних режимах навантаження двигуна визначаються за рівнянням (16).

QГПР - годинна витрата пального під час простою з працюючим двигуном - очікування агрегатом завантаження і самого завантаження, год.; визначається з таблиці 5.

2). Витрати пального на перевезення добрив причепом-перевантажувачем ПБН-10 з трактором МТЗ-80 визначаються з урахуванням складових часу їздки (29) за формулою:

, кг/т. (35)

де QГЗВ – годинна витрата пального на переїздах з добривом, кг/год.;

QГБВ – годинна витрата пального на переїздах без вантажу, кг/год.;

Вказані величини годинних витрат пального при різних режимах навантаження двигуна визначаються за рівнянням (16).

3). Витрати пального на навантаження добрив у перевантажувач Q3 визначаються за формулою (18).

кг/т.,

Загальні витрати пального на 1 тонну внесеного добрива:

= 0,52+0,35+0,25=1,12кг/т. (36)

Затрати робочого часу на 1 тонну внесених добрив визначаються за формулою (20).

Прямі експлуатаційні витрати на 1 тонну добрив дорівнюють:

С=С1234= 8,56+20,4+30,616+11,29=70,8 грн, грн.//т, (37)

де С1 - основна і додаткова зарплата персоналу, що обслуговує агрегати, з відрахуваннями на соціальні заходи, грн/т; С2 - вартість витрачених пально-мастильних матеріалів, грн/т.; С3 - відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО трактора(ів) і навантажувача, грн/т; С4 - відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО розкидачів добрив та ПП, грн/т.

Основна і додаткова зарплата персоналу, що обслуговує агрегати, з відрахуваннями на соціальні заходи С1, яка віднесена до 1 т добрива визначаються за формулою (22).

Витрати трактора на пальне C2 визначаються за формулою (23).

- відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО трактора(ів) і навантажувача визначаються за формулою (24).

- відрахування на амортизацію, капітальний та поточний ремонт і ТО розкидача добрив та ПП.

(38)

Бп – балансова вартість розкидача добрив та перевантажувача (ПП);

tЗП - загальне річне нормативне завантаження розкидача добрив та ПП (360 год.);

ап- норма відрахувань на амортизацію, поточний і капітальний ремонт, ТО ап=21,5%.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції. | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою | Техніко-економічні показники | Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна | Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміст і послідовність виконання роботи| Зміст і послідовність виконання роботи

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)