Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. А.2.1. Застосування лікарських засобів через рот.
  3. А.2.1.11. Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
  4. А.2.1.9. Внутрішньовенне струминне введення лікарських засобів.
  5. Аналіз роботи очісувального апарату
  6. Будова і принцип роботи
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

 

Розрахунки потреби у транспортно-технологічних засобах для внесення добрив включають обгрунтування та визначення робочих швидкостей руху, ефективної потужності двигуна, змінної продуктивності агрегату, витрати пального на одиницю роботи, витрати праці й коштів, необхідної кількості транспортно-технологічних засобів.

Поточність і безперервність процесів під час внесення добрив за прямоточною технологічною схемою, до якої входить ланка для транспортування та розкидання добрив по полю і навантажувачі, відображається таким рівнянням:

,

де WГЗ і WГН — продуктивність за годину відповідно агрегатів для внесення добрив і навантажувачів, т/год; nагр і пн — відповідно кількість агрегатів для внесення добрив і навантажувачів, шт.

Необхідну кількість розкидачів, враховуючи певний агротехнічний строк внесення добрив ДР, знаходять за формулою:

шт., (1)

де S - площа, на якої вносяться добрива, га (табл. 2);

WГЗ – продуктивність розкидача добрив, т/год.;

Тзм – тривалість зміни (8 год.);

kзм – коефіцієнт змінності, що показує кількість робочих змін на добу (1,5);

ДР – кількість робочих днів на внесення добрив згідно агротехнічних вимог (15 днів);

U – норма внесення добрив, т/га (табл. 2).

Для застосування формули (1) необхідно визначити продуктивність розкидача добрив (WГЗ, т/год.) за годину змінного часу, яка дорівнює

т/год., (2)

де t - коефіцієнт використання часу зміни;

vр - робоча швидкість агрегату (трактор + розкидач);

ВР – робоча ширина захвату розкидача, м (табл. 3).

Робоча швидкість агрегату повинна бути в межах агротехнічно допустимої (табл. 1) та забезпечуватися потужністю двигуна і конкретною передачею трактора (табл. 4).

 

Табл. 1 - Рекомендовані швидкості руху МТА

 

Технологічні операції Швидкості, км/год.
1. Внесення мінеральних добрив 8-20
2..Внесення органічних добрив 9-13

 

Максимальну допустиму робочу швидкість агрегату vр, яка забезпечується потужністю двигуна трактора і яка приймається для розрахунків, визначають за формулою:

км/год., (3)

де NЕН - номінальна ефективна потужність двигуна трактора, кВт (табл. 5);

x - прийнята попередньо ступінь використання ефективної потужності двигуна (x= 0,9);

NВВП - потужність, що реалізується через вал відбору потужності (ВВП), кВт;

hВВП – коефіцієнт корисної дії (ККД) механізму приводу ВВП (hВВП = 0,95);

hТР - ККД трансмісії приводу рушіїв трактора (hТР = 0.9);

hs - коефіцієнт, що враховує втрату швидкості від буксування (0,84 – для тракторів з колісною формулою 4К2 і 0,88 – для 4К4);

f - коефіцієнт опору коченню агрегату у полі (f=0,09);

і - величина підйому ділянці поля (приймаємо і = 0);

Ga - вага агрегату, що включає вагу трактора, розкидача та добрива

визначають за формулою:

GA = GTP + GM + 0,5GД=20,5+33,47++0,5+5*9,8=78,47 кН, (4)

де GTP, GM, GД - вага трактора, машини (розкидача) та добрив в бункері розкидача, кН. (табл. 3, 5)

Потужність, яка передається через вал відбору потужності для агрегату, що вносить мінеральні добрива, визначають за формулою:

NBBП =Nпит ВР=1,5*15,5=23,25; (5)

де Nпит - питомі затрати потужності на привід відцентрових розкидачів

(1,2-1,8 кВт/м).

Одночасно робоча швидкість повинна забезпечуватися конкретною (табличною)найближчою до розрахованої передачі трактора , з яким працює розкидач (табл. 4), тобто відповідати виразу:

Табличне значення кінцеве приймається як розрахункова робоча швидкість.

Коефіцієнт використання часу зміни дорівнює

(6)

де TР - час основної (чистої) роботи розкидача.

Час чистої роботи за зміну визначимо, знайшовши час чистої роботи за одну їздку. Для цього знаходимо кількість їздок розкидача за зміну:

(7)

де - сума позациклових простоїв агрегату за зміну, що включає підготовчо-заключний час, час на виконання технічного і технологічного обслуговування агрегату, час переїздів до місця роботи, час на відпочинок і власні потреби (задається нормативно SТПЦ = 0,42 год. );

- тривалість їздки (робочого циклу) розкидача, год.

Чистий час роботи за зміну (час виконання основної технологічної операції) дорівнює

год., (8)

де - час чистої роботи за одну їздку, год.;

(9)

- об'єм технологічної місткості (бункера) розкидача, м3;

dB – об`ємна вага добрива, (dB = 1т/м3).

Для поточної схеми навантаження і внесення добрив при рішенні рівності (7) визначають тривалість однієї їздки розкидача, вибравши попередньо марку навантажувача (табл. 5):

(10)

де - час очікування завантаження (0,25 ), год;

- час завантаження, год.;

- час виконання холостих поворотів на 1 їздку (0,06 год.);

- продуктивність навантажувача, т/год.;

lij - відстань від складу добрив (місця приготування) до поля (табл. 2), км;

- тривалість руху транспортного засобу:

,

— швидкість руху транспортного засобу (розкидача) відповідно з вантажем і без вантажу, (20 і 25 км/год.)

Кількість навантажувачів добрив визначають за формулою:

(11)

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 268 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зміст і послідовність виконання роботи | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою | Зміст і послідовність виконання роботи | Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна | Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції.| Техніко-економічні показники

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)