Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст і послідовність виконання роботи

Читайте также:
  1. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  2. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

Завдання. Виконати розрахунки потреби у транспортно-технологічних засобах для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою на прикладі використання агрегатів МТЗ-80+МВУ-5 та МТЗ-80+ПБН-10, визначити витрати праці й коштів на виконання робіт, порівняти технологічні схеми.

В індивідуальному завданні для виконання роботи (таблиця 2) вказані вихідні дані для розрахунку ефективного використання агрегатів для внесення мінеральних добрив агрегатом МТЗ-80+МВУ-5.

На підставі викладених теоретичних даних (загальні відомості) виконуються розрахунки для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою.

1. Розрахунок потреби у транспортно-технологічних засобах визначається у наступної послідовності:

1) коефіцієнт використання часу зміни за формулою (6);

2) продуктивність розкидача за годину змінного часу – (2), робоча швидкість розкидача береться з попередньої роботи;

3) кількість агрегатів для розкидання добрив –(1);

4) кількість перевантажувачів – (28 і 31);

5) кількість навантажувачів добрив - (11);

2. Визначення техніко-економічних показників (витрати праці й коштів на виконання робіт):

1) розрахунок витрат пального – (18, 34-36);

2) затрати робочого часу на 1 тонну внесених добрив – (20);

3) прямі експлуатаційні витрати на 1 тонну добрив – (37);

Підсумкові дані за попередньої і цієї роботи вносяться у таблицю 7 і робляться висновки о порівнянні ефективності технологічних схем внесення добрив.

 

Таблиця 7. Техніко-економічні показники агрегату МВУ-5 + МТЗ-80 та перевантажувача ПБН-10 + МТЗ-80

 

Варіант технологічної схеми внесення добрив Продуктивність розкидача, т/год. Витрата пального, кг/т Затрати праці, люд.-год./т Прямі експлуатаційні затрати, грн./т
1. Прямоточна        
2.Перевантажувальна        

 

1.4 Розрахунок потреби у транспортних засобах для обслуговування бункерних збиральних агрегатів (зернозбиральних комбайнів)

 

Для дотримання потоковості збирального процесу необхідно визначити таку кількість транспортних засобів, яка забезпечила б безперервну роботу збиральних агрегатів. Цю кількість визначають в залежності від типу збиральних агрегатів. Розглянемо розрахунок кількості ТЗ для обслуговування збиральних комбайнів на прикладі зернозбиральних комбайнів (ЗК) за умов безперервності збирально-транспортного процесу, яка відображається рівнянням:

, (1)

де , WА — продуктивність за годину технологічного часу відповідно ЗК та автомобільних транспортних засобів (АТЗ), т/год;

m К та пА — відповідно кількість ЗК та АТЗ, одиниць.

Для умов роботи ЗК під час прямих перевезень продуктивність ЗК за годину змінного часу визначається як

т/год., (2)

де - продуктивність ЗК за годину робочого (основного) часу, яка знаходиться за даними технічної характеристики ЗК;

- коефіцієнт використання часу зміни, який визначається як:

(3)

де - - коефіцієнт циклового часу зміни коефіцієнт, який визначає частку часу від тривалості часу зміни на циклові операції. В залежності від надійності ЗК та організації роботи його величина змінюється в межах = 0,73 – 0,90. Для комбайнів вітчизняного виробництва і країн СНД приймається менше значення, для ЗК виробництва США, Німеччини – більше;

- коефіцієнт використання циклового часу зміни. Він характеризує частку часу на окремі складові циклового часу зміни ЗК, яка застосовується для аналізу збирально-транспортного процесу (ЗТП), залежить від продуктивного часу і дорівнює: (4)

де tОЧ – тривалість очікування комбайном АТЗ для розвантаження бункера ЗК за робочий цикл:

tX – тривалість холостих ходів на поворотах, яка припадає на 1 цикл роботи комбайна год., (tX = 0,06 год.).

tБ —час заповнення бункера комбайна:

год.; (5)

ωК — об'єм бункера комбайна, м3;

dв — об'ємна маса зерна (0,75), т/м3;

tРОЗ —тривалість зупинки ЗК для розвантаження його бункера;

,

де WШК – продуктивність вивантажувального шнека ЗК, т/год.;

Продуктивність ЗК за годину технологічного часу:

. (6)

Кількість комбайнів, що необхідні для збирання урожаю з площі S, га при урожайності зерна U, т/га, знаходиться за формулою:

од. (7)

де СEILING – функція, яка повертає найближче більшає ціле значення;

ТЗМ - тривалість зміни (ТЗМ=8 год.);

КЗМ – коефіцієнт змінності (1,5), який показує кількість змін, що працює комбайн за добу;

ДР – кількість робочих днів для збирання зерна за агровимогами (12 днів).

Вибір номінальної вантажності АТЗ проводиться з урахуванням того, що в його кузов доцільно завантажувати ціле максимальне число бункерів зерна ЗК, і величина статичного коефіцієнту використання вантажності АТЗ наближається до максимуму (до одиниці). Тобто доцільна умова кратності вантажопідйомності АТЗ і бункера ЗК, яка визначається виразом:

, (8)

де - номінальна вантажопідйомність бункера обраного ЗК;

q – вантажність автомобіля, т;

- число бункерів, що перевозяться за їздку автомобілем;

= - вантажопідйомність бункера комбайна.

Для відомої марки АТЗ (відомого ) маємо

, а величина

. (9)

- статичний коефіцієнт використання вантажності автомобіля;

Кількість одиниць АТЗ для перевезення зерна від ЗК залежить від продуктивності АТЗ WA і знаходиться як

(10)

де - частка часу простою автомобіля в очікуванні завантаження зерном з бункера комбайна від тривалості його робочого циклу. За даними статистики і літературних джерел .

— тривалість перебування автомобіля в пункті розвантаження, яка залежить від рівня механізації і організації робіт, приймається 0,1 год.;

lij – відстань перевезення зерна з поля (пункту і) в пункт розвантаження (пункт j);

тривалість завантаження АТЗ зерном від комбайнів: ;

, км/год. — середня технічна швидкість автомобіля на шляху від поля на тік, яку визначають за формулою:

де – технічна швидкість руху транспортного засобу відповідно з вантажем і без вантажу, км/год.

Приблизні середні технічні швидкості руху АТЗ залежно від стану доріг і при відстані транспортування вантажів до 40 км наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1 - Приблизні середні технічні швидкості руху АТЗ, км/год.

 

Дороги АТЗ
Без вантажу З вантажем
3 поліпшеним покриттям    
Грейдерні    
Степові    
Польові    

vП - середня швидкість автомобіля в поле, км/год.

Значення ρ визначається з рівності

, шт. (11)

Продуктивність АТЗ на перевезенні зерна від комбайна визначається за формулою:

. (12)

Кількість їздок одного автомобіля за час роботи його на маршруті ТМЗМ КЗМ (робочий день) визначається як:

(13)

Кількість перевезеного зерна за 1 робочий день одним АТЗ:

т/день.

Загальна кількість зерна, що перевезена групою АТЗ за робочий день:

. (14)

Час зміщення початку роботи АТЗ, хв. з групою комбайнів визначається як

хв. (15)

Графік узгодження роботи ЗТК, який містить групу комбайнів ДОН-1500Б і автомобілі (в прикладі ГАЗ-53-12) показано на рис. 1. У верхній його частині у прийнятому масштабі відкладають час роботи комбайнів, який для окремого комбайна становить послідовність відрізків тривалості: заповнення бункера зерном та тривалості вивантажування зерна . при Початок роботи комбайнів зміщений один щодо іншого на розраховану величину інтервалу руху в хвилинах.

 

Рис.1. Графік узгодження роботи збирально-транспортних засобів

Загальний сезонний обсяг перевезення зерна розраховується за формулою

При цьому повинен відбуватися баланс

, т

Зміст і послідовність виконання роботи. В одержаному індивідуальному завданні для виконання роботи (таблиці 2) вказані технічна характеристика комбайна та агротехнічні умови роботи збирально-транспортного комплексу. На підставі викладеного раніше та використовуючи відповідні формули, розрахувати:

· продуктивність комбайна за годину змінного і технологічного часу;

· необхідну кількість комбайнів;

· вибрати раціональну марку автомобіля, застосував дані таблиці 3 з урахуванням необхідності одержання значення коефіцієнта близького до 1;

· визначити необхідну кількість АТЗ для забезпечення безперебійної роботи збиральних комбайнів;

· визначити кількість їздок одного АТЗ за зміну, його годинну продуктивність та виробіток за зміну;

· час зміщення початку роботи АТЗ, хв. з групою комбайнів;

· побудувати графік узгодження роботи ЗТК, який містить групу комбайнів ДОН-1500Б і запропоновані автомобілі.

 

Таблиця 2.- Варіанти завдання: технічна характеристика комбайна, агротехнічні умови роботи збирально-транспортного комплексу

 

№ варіанту Марка зернозбирального комбайна Балансова вартість, тис. грн Технічна характеристика комбайна Агротехнічні умови
Продуктив ність за годину основного часу WKP, т/год. Міст кість бункера , м3 Продуктив ність шнека, т/год. Площа поля, га Урожай ність культури U, т/га Віддаль перевезень зерна, км
  Дон- 1200           5,0  
  Дон- 1500   11,5       6,0  
  СК-5А Нива     3,0     4,0  
  Єнісей- 1200     4,5     4,5  
  Джон-Дір 9500   13,6 11,0     6,0  
  Кейс 2166     10,0     7,0  
  Клас Мега 204   15,5       6,0  
  Джон-Дір СTS           6,0  
  Дон- 1200           6,0  
  Дон- 1500   11,5       5,0  
  СК-5А Нива     3,0     6,0  
  Єнісей- 1200     4,5     6,0  
  Джон-Дір 9500   13,6 11,0     6,0  
  Кейс 2166     10,0     6,0  
  Клас Мега 204   15,5       6,0  
  Джон-Дір STS           6,0  
  Дон- 1200           7,0  
  Дон- 1500   11,5       6,0  
  СК-5А Нива     3,0     6,0  
  Єнісей- 1200     4,5     6,0  
  Джон-Дір 9500   13,6 11,0     5,0  
  Кейс 2166     10,0     6,0  
  Клас Мега 204   15,5       6,0  
  Джон-Дір СTS           6,0  
  Дон- 1200           6,0  
  Дон- 1200           7,0  
  Дон- 1500   11,5       6,0  
  СК-5А Нива     3,0     6,0  
  Єнісей- 1200     4,5     6,0  
  Джон-Дір 9500   13,6 11,0     5,0  
  Кейс 2166     10,0     6,0  
  Клас Мега 204   15,5       6,0  

Примітка: Тип дороги – грейдерна.

 

Таблиця 3.- Варіанти вибору АТЗ для перевезення зерна від комбайнів

№ п/п Марка автомобіля Номінальна вантаж- ність автомо біля, т Лінейні витрати пального, л/100 км Балансова вартість автом., тис. грн
  САЗ-3504 2,25    
  САЗ-3503 2,4    
  САЗ-3502 3,2    
  ГАЗ-САЗ-53Б 3,55 29,5  
  ЗІЛ-ММЗ-555 5,25    
  ЗІЛ-ММЗ-555А 5,5    
  ЗІЛ-ММЗ-4502 5,8    
  КамАЗ-55102 7,0    
  КамАЗ-5511 10,0    
  КамАЗ-5320 14,3    
  КамАЗ-5335 5,8    
  КамАЗ-6114-8500      
  КамАЗ-6520      
  КамАЗ-43118 зерновоз 68900 9,05    
  КамАЗ-65115 зерновоз 68901R 4,47    
  КамАЗ-65115 зерновоз 68901U 8,55    
  КамАЗ-6520 зерновоз 68901R 19,2    
  КамАЗ-65115 зерновоз 0001036 14,5    


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції. | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою | Техніко-економічні показники | Зміст і послідовність виконання роботи | Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою| Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)