Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні показники фінансового стану підприємства за 2010 – 2012 роки

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Буття та його основні форми
  3. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  4. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  5. Види та показники преміювання
  6. Види фінансового контролю
  7. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.

Вимоги щодо оформлення

Формат А4 (210х297мм) через 1,5 комп’ютерних інтервали

Висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту, абзацний відступ складає 1,1 см.

На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч не менше 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору (слід використовувати шрифт Times New Roman).

Щільність тексту має бути однаковою.

Відстань між останнім текстовим рядком і нижнім краєм сторінки повинна становити не більше, ніж 2,5 см, тобто не допускають пусті рядки (окрім випадків, коли це закінчення розділу). Щоб уникнути пустих рядків слід (при використанні програми MS Word) виділити все що є в документі (в файлі), в головному меню вибрати меню "Формат", відкрити діалогове вікно "Абзац…", вибрати вкладку "Положение на странице" та відключити там усі опції (забрати всі галочки).

Кожну структурну частину індивідуальної роботи (окрім підрозділів) необхідно починати з нової сторінки.

Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівнювати 1,5 комп’ютерних інтервали, а відстань між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – трьом комп’ютерним інтервалам (двічі натиснута клавіша Enter).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами.

Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу.

У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою (після порядкового номера таблиці крапка не ставиться), наприклад “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Таблиця 1.2

Основні показники фінансового стану підприємства за 2010 – 2012 роки

Назва показника Розрахункова формула Нормативне значення Роки
2010 р. 2011 р. 2012 р.
Коефіцієнт покриття (загальна ліквідність) Ф.1 - М (ряд.260)/ Ф.1 - М(ряд.620) >1 0,950 0,658 -
Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності Ф.1 - М (ряд.150+ряд.160+ +ряд.170+ряд.230)//Ф.1 - М(ряд.620) >1 0,048 0,048 0,058

 

Текст роботи…

Формули у роботі (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу.

При написанні формул слід використовувати редактор формул (наприклад, Microsoft Equation 3.0).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 222 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Hochschulbildung in der BRD| Частина 1.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)