Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теорія похилої гірки

Читайте также:
 1. Концепція меж зростання і теорія сталого розвитку
 2. ЛОККОВА ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
 3. ПЛАТОНОВА ТЕОРІЯ БЕЗСМЕРТЯ
 4. Теорія дискового відцентрового розкидача
 5. ТЕОРІЯ ІДЕЙ
 6. Теорія плющильних вальців
 7. Теорія постмодернізму

 

За рівномірної подачі зернової суміші на рухому похилу площину частина матеріалу рухається вгору разом із полотном, а інша вниз. Таким чином відбуватиметься розділення зернової суміші за фрикційними властивостями.

Нехай частинка масою надходить без початкової швидкості в точці на полотно, що рухається зі швидкістю (рис. 17.2). Вона буде перебувати під дією сили ваги , нормальної реакції поверхні та сили тертя .

Диференційне рівняння руху частинки вздовж полотна має вигляд

,

де - швидкість руху частинки відносно полотна, м/с;

- кут нахилу полотна до горизонту, град.

Оскільки

,

де - кут тертя зерна по матеріалу полотна транспортера.

Рис. 17.2. Рух частинки полотном похилої гірки

 

То

Звідки після інтегрування отримаємо

.

При , а тому і

.

Із (17.22) слідує, що при частинка переміщається вгору разом з полотном, а при швидкість відносного переміщення постійно зростає.

Частика разом із полотном за час переміститься на віддаль , а відносне її переміщення полотном становить

.

Тому, абсолютне переміщення частинки характеризується залежністю

або

.

Таким чином, на абсолютне переміщення частинок, що рухаються вниз, швидкість полотна не впливає.

Підставляючи у вираз (17.24) значення (де - довжина частинок, що ковзають) можна визначити час між вкладанням на стрічку окремих рядів частинок з метою їх розміщення шаром завтовшки в одну насінину

.

Для того, щоб виключити скочування зернин із вищими фрикційними властивостями вниз, необхідно забезпечити віддаль . У той же час і довжина також повинна бути більшою з метою унеможливлення попадання у верхню фракцію частинок із гладкою поверхнею.

Експериментально встановлено, що допустиме навантаження на 1 м ширини стрічки гірки в одиницю часу становить: для насіння цукрових буряків 0,03 кг/(м·с), для льону і конюшини 0,05...0,07 кг/(м·с).

Швидкість стрічки бурякових гірок приймають рівною 0,65...0,85 м/с, а кут нахилу 18...270.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко А.І., Свірень М.О., Шмат С.І., Ножнов М.М. Нові конструкції ґрунтообробних та посівних машин. – К., 2003. – 203 с.

2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1982. – 312 с.

3. Заїка П.М.Теорія сільськогосподарських машин. - Т.1. - Ч.1. - Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. – Харків: Око, 2001. – с.

4. Кленин Н.И. и др. Сельскохозяйственные машины. - М.: Колос, 1970. – 456с.

5. Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини. - К.: Вища школа, 1987. – 248с.

6. Красниченко А.В. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. – Т2. – М.: ГНТИТЛ, 1961. – 862 с.

7. Листопад Г.Е. и др. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688с.

8. Лурье А.Б. и др. Сельскохозяйственные машины. М.: Колос, 1976. – 496с.

9. Панченко А. Н. Теория измельчения почв почвообрабатывающими орудиями / Днепропетр. гос. агр. ун-т. – Днепропетровск, 1999. – 140 с.10. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины.- М.: Машиностроение, 1972. - 400с.

11. Практическое руководство по технологической наладке сельскохозяйственной техники / Р.З. Антонишин и др. – К.: Урожай, 1987. – 224 с.

12. Сисолін П.В., Рибак Т.І., Сало В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. – Книга 2. –К.: Урожай, 2002. – 364 с.

13. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. –К.: Урожай, 2001. – 384 с.

14. Хайліс Г.А. Коновалюк Д.М. Розрахунок робочих органів збиральних машин: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1991. – 199 с.

15. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин: Учебное пособие. - Киев: УСХА, 1992. – 240с.

16. Хайлис Г.А. Расчет рабочих органов почвообрабатывающих машин: Учебное пособие. - Киев: УМК ВО, 1990. – 83с.

17. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Госстройиздат. 1973. – 272 с.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………......
Лекція 1. Ґрунт як об’єкт обробітку.......................................................
 1. Фізико-механчні властивості ґрунтів............................................
 1. Процеси механізованого обробітку ґрунту..................................
 1. Дія силових факторів на масив ґрунту..........................................
 1. Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя......................................
Лекція 2. Розрахунок робочих органів борін........................................
 1. Класифікація та вимоги до роботи зубових борін.......................
 1. Побудова зубового поля борони....................................................
 1. Основи розрахунку дискових робочих органів............................
Лекція 3. Основи теорії кочення коліс та котків.................................
 1. Опорні органи с/г машин та ущільнюючі елементи....................
 1. Види кочення коліс.........................................................................
 1. Параметри котків і коліс................................................................
 1. Опір коченню коліс........................................................................
Лекція 4. Розрахунок робочих органів культиваторів.......................
 1. Розрахунок параметрів культиваторних лап................................
 1. Кінематика фрези............................................................................
 1. Розрахунок параметрів фрез..........................................................
Лекція 5. Розрахунок посівних машин...................................................
 1. Розрахунок висівних апаратів........................................................
 1. Основи теорії сошників..................................................................
 1. Розрахунок живильних ємкостей..................................................
Лекція 6. Розрахунок картоплесаджалок..............................................
 1. Технологічний розрахунок картоплесаджалки............................
 1. Основи теорії розвантаження ложечки.........................................
 1. Обґрунтування параметрів сошників та пристроїв для закривання борозни........................................................................
 
Лекція 7. Основи теорії машин для внесення добрив.........................
 1. Розрахунок параметрів транспортерів..........................................
 1. Основи теорії бітера розкидача органічних добрив....................
 1. Розрахунок параметрів тарілчастого туковисіваючого апарату.............................................................................................
 
 1. Теорія дискового відцентрового розкидача.................................
Лекція 8. Розрахунок машин для хімічного захисту рослин.............
 1. Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача.....................................................................................
 
 1. Параметри баків та змішуавчів оприскувачів..............................
 1. Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв........................

 

Загрузка...
Лекція 9. Обґрунтування параметрів механізмів жатки..................
1. Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів.......
2. Встановлення стебло підіймачів............................................
3. Рівняння траєкторії руху планки мотовила..........................
4. Встановлення мотовила за висотою стеблостою.................
Лекція 10. Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин.........................................................................................................  
1. Параметри полотняно-планчатих транспортерів....................
2. Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів...........................
3. Розрахунок скребкових елеваторів...........................................
Лекція 11. Розрахунок молотильних пристроїв.................................
1. Основне рівняння роботи молотильного апарата..................
2. Аналіз основного рівняння молотильного барабана.............
3. Розрахунок параметрів молотильного апарата.......................
Лекція 12. Розрахунок елементів очистки...........................................
1. Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці.............................................................................................  
2. Робочий процес соломотряса.....................................................
3. Кінематичний режим роботи коливного решета.....................
4. Умови проходження зерен крізь отвори решіт........................
5. Розрахунок завантаження соломотряса...........................
Лекція № 13. Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин..........................................................................................................  
1. Технологічні властивості матеріалів з якими взаємодіють робочі органи картоплезбиральних машин..................................  
2. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів...
3. Розрахунок пруткових елеваторів.............................................
4. Основи теорії коливного та вібраційного грохота...................
Лекція 14. Конструювання машин для збирання льону..................
1. Основні фізично-механічні властивості стебел льону............
2. Теоретичні основи роботи подільника......................................
3. Розрахунок бральних апаратів...................................................
4. Теорія плющильних вальців.......................................................
5. Аналіз роботи очісувального апарату.......................................
6. Розрахунок параметрів рулонного преса..................................
Лекція 15. Розрахунок буряко- та гичкозбиральних машин............
1. Розрахунок робочих органів гичкозбиральнгих машин..........
2. Теоретичні основи роботи дискових копаючих органів бурякозбиральних машин...............................................................  
3.Особливості роботи вилчатого копача.......................................
Лекція 16. Розрахунок зерносушарок....................................................
1. Тепло- та вологообмін в процесі сушіння................................
2. Загальна схема розрахунку сушарки.........................................
3. Визначення витрати теплоти......................................................
Лекція 17. Розрахунок елементів очисних машин...............................
1. Теоретичні основи роботи трієра..............................................
2. Основні розміри та продуктивність трієра...............................
3. Теорія похилої гірки...................................................................
Література....................................................................................................

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

 

 

Конспект лекцій для студентів спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

 

 

Комп’ютерний набір та верстка: І.Є. Цизь

Редактор: О.С. Гордіюк

 

 

Підписано до друку 23.12.2008 р.

Формат 60х80/16. Папір офіс. Гарн. Таймс. Ум. друк арк. 8,75.

Обл.-вид. арк. 8,0. Тираж 50 Зам.4471

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк-РВВ ЛНТУ

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок бральних апаратів | Теорія плющильних вальців | Аналіз роботи очісувального апарату | Розрахунок параметрів рулонного преса | Розрахунок робочих органів гичкозбиральних машин | Теоретичні основи роботи дискових копаючих органів бурякозбиральних машин | Тепло- та вологообмін в процесі сушіння | Загальна схема розрахунку сушарок | Визначення витрати теплоти | Теоретичні основи роботи трієра |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні розміри та продуктивність трієра| Місце наукового стилю серед інших функціональних стилів української мови.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.013 сек.)