Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення курсової роботиЧитайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. Будова та принцип роботи машини.
  5. Варіанти виконання роботи
  6. Вибір теми курсової роботи
  7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Титульний аркуш оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного аркуша оформляється зміст роботи, який включає в себе вступ, основну частину (розділи і підрозділи), закінчення, до­датки (якщо вони є), список літератури.

Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обся­гом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. У ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла харак­теристика літературного стану проблеми, вказується завдання кур­сової роботи.

Основна частина курсової роботи складається із розділів та під­розділів (останні можуть складатися із пунктів). Кожний розділ починається з нової сторінки.

Закінчення є обов'язковою частиною курсової роботи, в якій ви­кладаються найбільш важливі висновки та пропозиції, отримані автором при підготовці і написанні роботи.

Студентам слід мати на увазі, що до вступу і закінчення слід приступати після того, як повністю готова основна частина курсо­вої роботи.

Список літератури є обов'язковою частиною курсової роботи. Якщо в ході написання курсової роботи студент робить схеми, графіки, таблиці або додає до роботи зразки документів, вони пови­нні оформлятися в частині "додатки" після "закінчення". Додатки нумеруються у правому верхньому куті (Додаток 1, Додаток 2, До­даток 3 і т.д.). В тексті курсової роботи вказується: (див. Дода­ток 1). Одночасно робиться нумерація сторінок додатків (за зага­льним правилом у нижньому правому куті) і вони включаються в обсяг курсової роботи.

Курсову роботу друкують на аркуші білого паперу формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкових інтервали (для друкарської машинки), півтора — для комп'ютера (шрифт — Тіmеs New Roman, розмір шрифту — 14). На сторінці має бути не більше 28-30 рядків і витримані такі поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і ниж­нє — по 20 мм.

Обсяг курсової роботи має бути 25-30 друкованих сторінок, вклю­чаючи титульний аркуш, додатки, схеми, зміст роботи. Список літе­ратури не включається у обсяг курсової роботи. Враховуючи особ­ливості теми курсової роботи, за погодженням з науковим керів­ником, можуть мати місце відступи від вказаних вимог.

Назви структурних частин курсової роботи ("зміст", "вступ", "роз­діл", "закінчення", "список літератури") друкуються великими лі­терами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, глав, підрозді­лів, пунктів проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Слід мати на увазі, що першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки. Нумерація сторінок доставляється у нижньому правому куті без крапки в кінці.

Розділи діляться на підрозділи, а останні можуть ділитися на пункти.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)