Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття № 2 (семінарське).Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Тема: Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття та види норм адміністративного права.

2. Функції адміністративного права.

3. Особливості структури норм адміністративного права.

4. Дія адміністративно-правових норм у часі, просторі, за колом осіб.

5. Поняття та види джерел адміністративного права.

6. Систематизація адміністративного законодавства.

Теми для написання рефератів:

1. Реалізація норм адміністративного права.

2. Адміністративний кодекс УРСР 1927 р., як прототип сучасного Адміністративного кодексу України.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права. Адміністративно-правові норми: особливості структури. Роль та місце адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти.

Література:

Основна: 2. 5. 7. 9, 10, 12. 15. 33, 37. 42.

Додаткова: 6, 9, 13, 16, 19. 25, 29. 34, 38, 47.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 1, 9, 10, 14, 54, 59, 65, 74. 93. 101, 110.

Заняття № 3 (семінарське).

Тема: Суб’єкти адміністративного права.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.

2. Факти, що впливають на коло суб’єктів адміністративного права.

3.Поняття та зміст адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу.

4. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

5. Система та види органів виконавчої влади.

6. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.

Теми для написання рефератів:

1. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям.

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: обставини, що впливають на коло суб’єктів адміністративного права, поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Підприємства та установи як суб’єкти адміністративного права.

 

Література:

Основна: 3, 5. 7. 9, 12, 15, 23. 26, 29, 34. 36, 42, 45.

Додаткова: 3, 15, 16. 19, 23, 26. 34, 39, 45, 48.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 13. 156. 25, 28, 36, 39, 45. 49, 53. 58, 64, 100, 11, 115.

 

Заняття № 4 (семінарське).

Тема: Суб’єкти адміністративного права.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Порядок формування, склад та компетенція Кабінету Міністрів України;

2. Система та загальні функції міністерств України;

3. Поняття відомства та його відмінність від міністерства;

4. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій;

5. Структура та основні повноваження місцевих державних адміністрацій;

6. Види місцевих органів виконавчої влади, які не входять до складу місцевих державних адміністрацій;

7. Функції державного управління, що покладаються на органи місцевого самоврядування.

Теми для написання рефератів:

1.Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

2. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади.

3. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: характеристика органів місцевого самоврядування, організаційна структура і штати органів виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій.

 

Література:

Основна: 2, 4, 6. 9, 12. 15, 19, 23. 26. 29.

Додаткова: 9, 12, 14, 16, 19, 24, 28, 51.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 3, 5, 14. 19. 24. 25, 28, 37, 30, 54.

Заняття № 5 (семінарське).

Тема: Державні службовці.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Державна служба як правовий інститут адміністративного права.

2. Законодавство про державну службу.

3. Право на державну службу.

4. Обов’язки і права державних службовців.

5. Підстави та види відповідальності державних службовців за неналежне виконання службових обов’язків.

6. Сутність та види дисциплінарної відповідальності державних службовців.

7. Управління державною службою

Теми для написання рефератів:

1.Тенденції становлення та розвитку службового права.

2.Основні напрямки реформування державної служби.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: поняття і види державних службовців. Їхні права і обов’язки. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації. Правове регулювання державної служби. Стимулювання праці і відповідальність державних службовців.

Література:

Основна: 4, 5. 9, 25. 28. 33. 37. 44. 49, 50.

Додаткова: 3, 6, 10, 15. 17, 19, 23, 28, 29. 31. 35, 39, 43.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 13, 17, 19, 23, 26, 34, 37, 43, 45, 49, 56. 78. 89.

Заняття № 6 (семінарське)

Тема: Функції, форми і методи державного управління.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Соціальне управління: поняття, види, особливості.

2. Поняття та сутність державного управління.

3. Рівні державного управління.

4. Режими державного управління.

Теми для написання рефератів:

1. Адміністративні договори.

2. Порядок прийняття та чинність правових актів управління.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття адміністративного договору. Співвідношення правотворчої і правозастосовчої форми державного управління. Особливості адміністративно-юрисдикційних актів. Наслідки недотримання вимог, що ставляться до актів державного управління.

Література:

Основна: 1, 2, 3, 6. 9, 14. 16, 18, 23. 24, 29, 35. 37.

Додаткова: 4, 5, 9, 14, 14, 17. 23. 24. 29.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 23. 25. 27. 29. 45. 47. 56, 58.

Заняття №7 (семінарське).

Тема: Функції, форми і методи державного управління.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття і види адміністративно-правових методів..

2. Заохочення як метод державного управління.

3. Стимулювання, як метод державного управління.

4. Заходи адміністративного припинення.

Теми для написання рефератів:

1. Методи прямої і непрямої дії.

2. Адміністративно-запобіжні заходи.

3. Заходи адміністративного припинення.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: правова форма методів державного управління. Правова природа заходів адміністративного примусу.

Література:

Основна: 3, 5. 7. 9. 14, 17. 19, 25, 29. 34. 38.

Додаткова: 4, 7, 9, 14, 18. 35, 39, 45. 50.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 34, 37, 43. 47, 51, 55.

Заняття № 8 (семінарське).

Тема: Адміністративна відповідальність.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права.

2. Нормативна підстава адміністративної відповідальності.

3. Процесуальна підстава адміністративної відповідальності.

4. Система і види адміністративних стягнень.

5. Порядок та строки накладення і погашення адміністративних стягнень.

6. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

7. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.

Теми для написання рефератів:

1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх суб’єктів..

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку і злочину. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. Поняття вини юридичної особи.

Література:

Основна: 2, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 34, 37, 39.

Додаткова: 3. 4, 6. 7. 9, 12, 16, 19, 23, 25, 36, 38. 40, 43, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 4, 15, 19, 23, 25, 29, 34, 37, 43, 59.

Заняття № 9 (семінарське).

Тема: Адміністративний процес.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття і особливості адміністративного процесу.

2. Особливості адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин.

3. Принципи адміністративного процесу.

4. Структура адміністративного процесу.

Теми для написання рефератів:

1. Юрисдикційні адміністративні провадження.

2. Неюрисдикційні адміністративні провадження.

3. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: класифікація адміністративних проваджень. Правові презумпції адміністративного процесу.

Література:

Основна:

Додаткова:

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики:

Заняття № 10 (семінарське).

Тема: Окремі адміністративні провадження.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться.

2. Порядок розгляду звернень громадян.

3. Завдання, значення і законодавче регулювання провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб.

4. Суб’єкти державної реєстрації.

5. Строки та порядок розгляду справ про державну реєстрацію.

6. Завдання та порядок дисциплінарного провадження.

Теми для написання рефератів:

1. Правове регулювання провадження із звернень громадян.

2. Особливості державної реєстрації об’єднань громадян.

3. Розгляд справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Документи, що надаються юридичною особою для державної реєстрації. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

 

Література:

Основна: 2. 4, 5, 9, 13, 16, 19, 23, 27.

Додаткова: 5, 7. 14. 19, 25. 29, 35.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 4, 9, 16. 19. 23, 27. 29, 34, 37, 43, 46, 49, 50, 78, 98.

 

Заняття № 11 (семінарське).

Тема: Окремі адміністративні провадження.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Органи, уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ.

3. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх оцінка.

4. Правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.

5. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Теми для написання рефератів:

1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення. Оскарження (опротестування) постанови про адміністративне правопорушення. Порядок звернення до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Література:

Основна: 3, 6. 7. 9, 24. 45, 47, 50.

Додаткова: 5, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25. 27, 29, 34. 37, 44, 45.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 4. 6. 9, 13. 15, 17, 20, 24. 26. 27, 29. 56. 76, 89. 96, 124.

 

Заняття № 12 (семінарське).

Тема: Забезпечення законності в державному управлінні.

Час: 2 години

Навчальні питання:

1. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

2. Контроль у системі способів забезпечення законності у державному управлінні.

3. Функції, повноваження та система державних інспекцій.

4. Громадський контроль в державному управлінні та його значення.

5. Види адміністративного нагляду.

6. Правове регулювання права громадян на звернення.

Теми для написання рефератів:

1. Парламентський контроль.

2. Судовий контроль.

3. Адміністративний нагляд.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: контроль з боку органів місцевого самоврядування. Контроль з боку громадських організацій. Контроль з боку Президента України. Звернення громадян в системі способів забезпечення законності у державному управлінні. Поняття звернення громадян, його види. Процедура щодо розгляду звернень громадян. Правовий статус учасників процедури щодо розгляду звернень громадян.

Література:

Основна: 3. 5. 9. 13, 16. 24, 29. 34, 39, 45, 49.

Додаткова: 4, 5, 7, 14, 23, 35. 46, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 24, 29. 45, 48, 54, 58, 66, 76. 78, 89. 100.

Заняття № 13 (семінарське).

Тема: Адміністративно-правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах.

Час: 2 години

Навчальні питання:

Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.

2. Управління промисловим підприємством.

3. Організація державного управління у сферах транспорту та зв’язку.

4. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

5. Організація державного управління в агропромисловій сфері.

6. Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Теми для написання рефератів:

1. Система банківського нагляду.

2. Державне управління у паливно-енергетичній сфері.

3. Державний контроль і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. Державне управління у сфері захисту економічної конкуренції.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: державний контроль у сфері економіки. Правові засади фінансового контролю. Органи державної влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

Література:

Основна: 2, 5. 9. 13, 18, 24, 29. 34, 39, 45, 49, 50.

Додаткова: 1, 2, 3, 5, 7, 14, 23, 35. 46, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 24, 29. 45, 48, 54, 58, 66, 76. 78, 89. 100.

 

Заняття № 14 (семінарське).

Тема: Адміністративно-правові основи управління соціальною та гуманітарно- культурною діяльністю держави.

Час: 2 години

Навчальні питання:

Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері праці та соціальної політики.

2. Адміністративно-правове регулювання державного управління освітою.

3. Адміністративно-правове регулювання державного управління наукою.

4. Адміністративно-правові основи управління культурою.

5. Адміністративно-правове регулювання державного управління охороною здоров’я.

6. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Теми для написання рефератів:

1. Управління туризмом.

2. Правовий статус наукових установ.

3. Управління у сфері телебачення і радіомовлення.

4. Правовий статус установ охорони здоров'я.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: державна підтримка благодійницької діяльності. Правовий статус закладів освіти. Державний контроль у сфері культури.

Література:

Основна: 1, 4, 7, 9, 13, 18, 24, 29. 34, 39, 45, 49, 50.

Додаткова: 1, 2, 3, 5, 7, 14, 23, 35. 46, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 24, 29. 45, 48, 54, 58, 66, 76.

 

Заняття № 15 (семінарське).

Тема: Адміністративно-правові основи управління в сфері адміністративно-політичної діяльності держави.

Час: 2 години

Навчальні питання:

1. Адміністративно-правове регулювання державного управління юстицією.

2. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері державної безпеки і охорони державного кордону.

3. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері охорони громадського порядку.

4. Адміністративно-правові основи управління в сфері забезпечення обороноздатності країни.

5. Адміністративно-правові основи управління закордонними справами.

Теми для написання рефератів:

1. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

2. Правовий статус установ Міністерства закордонних справ України за кордоном.

3. Управління у сфері охорони державної таємниці.

4. Правовий статус установ виконання покарань.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: установи юстиції. Прикордонний режим. Паспортна система.

Література:

Основна: 5, 7, 9, 10, 13. 15. 17. 19.

Додаткова: 15, 17. 19, 23, 26. 29. 33, 36, 38, 44. 46, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 3, 6, 9, 13. 16, 35, 36, 45, 49, 54, 58, 66, 76. 78.

Рекомендована література

Основна література:

1. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1998. - 208 с.

2. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. - К.: Програма Л., 1995. - 136 с.

3. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

4. Кисиль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. -К., 1999. - 78 с.

5. Административное право Украины. - 2-е изд., перераб. и доп. [Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. - Харьков: Право, 2003. - 576 с.

6. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.

7. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 159 с.

8. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. В.Б. Авер'янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.

9. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997. - 48 с.

10. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. - К.: Наук. думка, 1990. - 148 с.

11. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособие. - Х.: ООО "Одиссей", 1999. - 224 с.

12. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. - Х.: Право, 2000. - 520 с.

13. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. - М.: Зерцало, 1998. - 672 с.

14. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. - К.: Стилос, 1997. - 223 с.

15. Адміністративна реформа для людини: Наук.-практ. нарис / [Коліушко І.Б., Авер’янов В.Б., Тимощук В.П. та ін.]; За заг. ред. І.Коліушка; Центр політико-прав. реформ. - К.: [Факт], 2001. - 71 с.

16. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність. Видавництво університета внутрішніх справ «Еспанда» - Х., 2000.

17. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер`Янов (голова). – К.: «Юридична думка», 2004. – 584 с.

18. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер`Янов (голова). – К.: «Юридична думка», 2004. – 564 с.

19. Адміністративне право України. Підручник для юрид. Вузів і фак. / За ред Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

20. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер`янова. - К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 20002. – 668 с.

21. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. В.Б. Аверянова. – К.: Факт, 2003.

22. Администраивное право: Учебник / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука.-М., 2003. -392с.

23. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. — Львів, 2002. — 352 с.

24. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. В.Б. Авер'янова, І.Б. Коліушка. — К., 1999. — 50 с.

25. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 2002. - 668 с.

26. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 512 с.

27. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). — К., 1996. — 60 с.

28. Оболенський О.Ю. Державне управління та державна служба: сучасні напрямки розвитку. — Одеса, 2003. — 320 с.

29. Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. — X., 1998. — 182 с.

30. Старилов Ю.Н. Административное право в 2 ч.: ч. 2. Книга первая: субъекты, органы управления, государственная служба. – М. – НОРМА. – 2001. – 600 с.

31. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. -558 с.

32. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації. — X., 2002. — 336 с.

33. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник. 2-е видання / За заг. ред. А. Т. Комзюка. — X., 2001. — 112с.

34. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. - М.: «Статут», 2000. -251с.

35. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2001. – 142 с.

36. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір: Навчальний посібник. – Луганськ: 2001.-69 с.

37. Колпаков В.К. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспектАдміністративне право України: Підручник. – К.: ЮрінкомІнтер, 1999. – 736 с.

38. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: 1996. – 60 с.

39. Подлінєв С.Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України: Навч.-метод. посіб. – Одеса: 1998.

40. Тихомиров Ю.А. курс административного права и процесса. – М.: 1998. – 798 с.

Додаткова література:

 

1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Офiцiйний вiсник України. - 1999. - № 21. - Ст. 943.

2. Курінний Є.В. Предмет та об'єкт адміністративного права України: Монографія. - Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ; Ліра лтд, 2004. - 340 с.

3. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. - 1992. - № 3. - С. 13-20.

4. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: оновлення поглядів на його роль і зміст в сучасній державі // Матеріали конференції "Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування". (Івано-Франківськ, 1998. - С. 11-18.

5. Горьова С.Л. Норми адміністративного права (проблеми теорії та практики нормотворення): Автореф. дис...канд. юр. наук / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001. - 18 с.

6. Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади // Право України. - 2003. - № 5. - С. 41-46.

7. Стахурський Н. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. - 2002. - № 3. - С. 27-30.

8. Бурмистров А.С. Местное сообщество как субъект самоуправления // Правоведение. - 2001. - № 5. - С. 36 - 42.

9. Величко В.О. Поняття адміністративного договору як форми діяльності місцевих державних адміністрацій // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - № 46. - С. 106 - 110.

10. Величко В.О. Управлінське рішення як форма діяльності місцевої державної адміністрації // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000.- Вип. 43. - С. 75 - 80.

11. Авер‘янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С.20 - 27.

12. Авер’янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення // Віче. - 2002. - № 3. - С.19 - 23.

13. Авер’янов В. Проблеми демократизації державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С.3 - 8.

14. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог: [Система органів виконавчої влади виступає провідним об’єктом трансформаційних перетворень у ході проведення в Україні адміністративної реформи] // Право України. - 2003. - № 9. - С.24 - 30. - (Державно-правове творення)

15. Адамець І. Адміністративна реформа як комплексна соціально-управлінська проблема // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.65-71. - (Політичні основи та правові засади регіонального управління)

16. Андрійко О. Розвиток адміністративного права в Україні: [Проблеми адміністративної реформи в Україні] // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 1. - С.54 - 58

17. Андрушко В., Панасюк Н. Актуальні проблеми теорії й практики регіонального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - № 2. Ч. 2. - С.44-50.

18. Артемов В. Виробничо-фінансові групи територіально-галузевого типу // Регіон. економіка. - 2002. - №1. - С.65-74.

19. Базір А. Сучасні тенденції реформування місцевого самоврядування в Україні: [Місцеве самоврядування в Україні] // Нова політика. - 2000. - № 6 (32). - С.44 - 50.

20. Барков В. Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики /В. Барков, Н.Прозорова. // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 1. - С.294 - 300.

21. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; За заг. ред. В.Ф.Погорілка. - К., 2001. - 258, [1] с.

22. Берест П. Волость, губернія чи край? // Україна і світ сьогодні. - 2003. - 18-24 січ. - С.1, 5.

23. Білоусов Ю. Судовий контроль за законністю при реалізаії регіональної політики в Україні // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.315-319.

24. Долішний М. Розвиток регіонів України /Академік НАН України, голова Західного наукового центру,директор Інституту регіональних досліджень НАН України // Вісн. НАН України. - 2001. - № 3. - С.33 - 40. - табл.

25. Долішний М., Мошенець О. Ринкові механізми регіонального управління // Регіон. економіка. - 2001. - № 1. - С.7 - 17. Долішний М. Розвиток регіонів України /Академік НАН України, голова Західного наукового центру,директор Інституту регіональних досліджень НАН України. // Вісн. НАН України. - 2001. - № 3. - С.33 - 40. - табл.

26. Егоров А.Н. Город как социально-экономический объект управления / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. - Донецк, 2001. - 133 с.

27. Кампо В. Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування документально-інформаційної бази // Вісн. Акад. правових наук України. - 2000. - № 2. - С.45-52.

28. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування // Фінанси України. - 2001. - № 1. - С.34 - 39.

29. Ківалов С. Про європейський вибір нашої країни: [Відгуки щодо "переходу до парламентсько-президентської моделі та посилення місцевого самоврядування ] // Уряд. кур'єр. - 2002. - 30 серп. - С.4.

30. Кондратюк А. Аналіз міжорганізаційних зв’язків як інструмент прогнозування соціально-політичних впливів на впровадження адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 1. - С.236 - 245. - (Політологія і право)

31. Стахурський М. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу /голова господарського суду Київської області, заслужений юрист України // Право України. - 2002. - № 3. - С.27 - 30.

32. Стефанюк В. Правовые преобразования в Украине. Административная Юстиция: [Необходимость в коренной реформе судебной системы, проведении административной реформы, социально-политических и экономических преобразований ] // Прокурорская и следственная практика. - 2001. - № 1 - 2. - С.52 - 60.

33. Стефанюк В.С. Адміністративна реформа: функції правового акта управління та його значення // Вісн. господар. судочинства. - 2003. - № 2. - С.115 - 123.

34. Суходоля О. Формування енергоефективної економіки у регіонах: інституційні основи та економічні механізми: [Регіональне управління процесами формування енергоефективної економіки] // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С.225 - 232

35. Токар А. Теоретичні аспекти визначення сутності форм управлінської діяльності // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.136 - 139. - (Політичні основи та правові засади регіонального управління)

36. Трифонов С. В. Використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів муніципального розвитку міст України // Фінанси України. - 2000. - № 12. - С.34 - 45. - (Фінансовий механізм)

37. Уткін Є. Регіональний аспект реформи державного управління в Польщі: досвід для України // Актуальні проблеми державного управління. - Одеса, 2001. - Вип.8. - С.206–211.

38. Хуснутдінов О. Соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями як можливість та здатність самоорганізації громадян // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 3. - С.210 - 215.

39. Шаров Ю. Сучасна парадигма суспільного управління і стратегічне мислення державних службовців // Вісн. держ. служби України. - 2001. - № 1. - С.60 - 68.

40. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. – 1998. – № 2. – С.14-18.

41. Источники (формы) права: вопросы теории и истории: Материалы Всероссийской научной конференции / Отв. ред. В.В. Момотов. – Краснодар: Кубанский государственный университет. – М., 2002. – 316 с.

42. Гусак М.Б., Боровик С.С. Види відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - №4. – с. 162 –166

43. Жильцов О.Л. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми законодавчого закріплення. // Запорізький юридичний інститут. Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. - №2. – с. 124 – 132.

44. Якуба О.М. Административная ответственность. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 с.12. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики // Право України. – 1999. - № 9. – с. 6 – 9.

45. Д. Лук’янець. Напрями реформування адміністративно-деліктного законодавства / Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 12, К.: 201. – с.318-333.

46. Д. Лук’янець Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції /Підприємництво, господарство і право. - № 8. – 2001. – 78-81.

47. Аверянов В.Б. Лук’янець Д.М., Хорощак Н.В. Актуальні питання правового регулювання адміністративної відповідальності на концептуальних засадах проекту нового КпАП / Адвокат - №1. – 2003. – с. 3-8.

48. Д. Лук’янець Нормативні конструкції як основа кодифікації і адміністративному праві / Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 14, К.: 2003.- с. 263-266.

49. Аверянов В.Б., Андрійко О.Ф., Лук’янець Д.М., Коваленко В.Л., Кізіма Н.В., Педько Ю.С.Актуальні проблеми систематизації адміністративного законодавства України / Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України.- Вип.. 14, К.: 2003. – с. 235-245.

50. Д.М. Лук’янець Управлінські аспекти в концепції адміністративної відповідальності / Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Вип.. 19. – Одеса: «Юридична література». 2003. – с. 116-120.

51. Д.М. Лук’янець Про структуру адміністративно-дкліктних відносин / Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. корецького НАН України. – Вип.. 15. К.: 2004. – с. 149-156.

52. Д.М. Лук’янець Типологія юридичної відповідальності / Юридична Україна. - №3. – 2004. – с. 4-10.

53. Д.М. Лук’янець Вина як суб’єктивна підстава адміністративної відповідальності та проблеми її визначення / Адвокат. - №7. – 2004. – с.3-6.

54. Тищенко Н.М. Статус суб’єктів адміністративного процесу // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ед...В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.. 38. – С. 65-71.

55. Тараненко С. Концептуальні засади забезпечення охорони прав і свобод особи в законодавстві про адміністративні правопорушення // Право України. – 1995. - № 7. – С. 36-38.

 

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики:

Законодавчі акти:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 р, № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)1984, додаток до № 51, ст.112. Редакція вiд 20.06.2007;

2. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р., № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131. Редакція від 01.10.2007;

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436 - IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. Редакція вiд 11.03.2007;

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., № 435 - IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356. Редакції від 14.06.2007;

5. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446. Редакція вiд 11.03.2007;

6. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 р., № 1798-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст.56. Редакція вiд 15.06.2007;

7. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 р., № 1618-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492. Редакція вiд 16.06.2007;

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 р., № 959-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 29, ст. 377. Редакція від 09.12.2006;

9. Закон України «Про пенсійне забезпечення» вiд 05.11.1991 р., № 1788-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 3, ст. 10. Редакція від 20.06.2007;

10. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» вiд 03.03.1998 р., № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 34, ст.228. Редакція від 03.11.2005;

11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р., № 755-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 31-32 ст. 263. Редакція від 01.01.2007;

12. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» вiд 03.03.1998 р., № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 34, ст.228. Редакція від 03.11.2005;

13. Закон України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 р., № 185-V- ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006.

14. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 року ратифіковано Законом N 163-V (163-16) від 20.09.2006.

15. Закон України «Про громадянство України»: Закон України // Відомості Верховної Ради – 2001. – N 13. – ст.65.

16. Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 р., № 1576-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 49, ст.682. Редакція вiд 20.06.2007;

17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» вiд 25.06.1991 р., № 1264-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 41, ст.546. Редакція від 20.06.2007;

18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 р., № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30. Редакція від 20.06.2007;

19. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 р., № 959-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 29, ст. 377. Редакція від 09.12.2006;

20. Закон України «Про фінансовий лізинг» вiд 16.12.1997 р., № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 16, ст.68. Редакція від 16.01.2004;

21. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вiд 09.07.2003 р., № 1058-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст.376. Редакція від 09.07.2007;

22. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» вiд 14.02.1992 р., № 2114-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 20, ст.272. Редакція від 31.03.2005;

23. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16.06.1992 р., № 2456-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 34, ст.502. Редакція від 08.01.2004;

24. Закон України «Про плату за землю» вiд 03.07.1992 р., № 2535-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 38, ст. 560. Редакція від 01.01.2007;РеРРРРРРРорардлвопмамл

25. Закон України «Про карантин рослин» вiд 30.06.1993 р., № 3348-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 34, ст.352. Редакція від 21.02.2006;

26. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р., № 2343-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440. Редакція від 20.06.2007;

27. Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» вiд 14.09.2000 р., № 1953-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 45, ст.375. Редакція від 20.06.2007;

28. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» вiд 19.06.2003 р., № 963-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 39, ст.350. Редакція від 19.06.2003;

29. Закон України «Про охорону земель» вiд 19.06.2003 р., № 962-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 39, ст.349. Редакція від 19.06.2003;

30. Закон України «Про оцінку земель» вiд 11.12.2003 р., № 1378-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 15, ст.229. Редакція від 15.07.2004;

31. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» вiд 05.02.2004 р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 35, ст.411. Редакція від 01.01.2007;

32. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» вiд 17.06.2004 р., № 1808-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 38, ст.471. Редакція від 17.06.2004.

33. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: // Відомості Верховної Ради – 1994. – N 23. – ст.161.

34. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»: // Відомості Верховної Ради – 1994. – N 18. – ст.101.

35. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: // Там же. - 1997. - № 24. - Ст.170.

36. Закон України «Про державну службу»: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1993. – N 52. – ст.490.

37. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 33. - Ст. 175.

38. Закон України «Про міліцію»: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

39. Закон України «Про звернення громадян»: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

40. Закон України «Про інформацію»: Закон України // Там же. - 1992. - № 48. - Ст.650.

41. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» Закон України // Там же. - 1994. - № 15. - Ст.84; Уряд. кур’єр. - 1998. - 14 лютого.

42. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»: - 1993. - № 13. - Ст.110.

43. Закон України «Про державну статистику»: // Там же. - 1992. - № 43. - Ст.608.

44. Закон України «Про Антимонопольний комітет України // Там же. - 1993. - № 50. - Ст.472.

45. Закон України «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину // Відом. Верх. Ради України. - 1997. - № 7. - Ст.58.

46. Закон України «Про транзит вантажів» //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 51. – Ст. 446.

47. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» // Відомості верховної Ради (ВВР). - 1992. - № 50. - Ст.678.

48. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948г.) // Юридический вестник. – 1998. - №4.

49. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - №31. – Ст. 429.

50. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №38. – Ст..502.

51. Закон України «Про правонаступництво» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №46. – Ст..617.

52. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями) // відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. – Ст. 20.

53. Укази Президента України:

54. Указ Президента України «Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню» вiд 29.12.1993 р., № 612/93.

55. Указ Президента України «Про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України» вiд 19.10.2007 р., № 982.

56. Указ Президента України «Про вдосконалення державного управління в інформаційній сфері» вiд 26.09.2005 р., № 1338.

57. Указ Президента України «Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів» вiд 15.12.2006 р., № 1087.

58. Указ Президента України «Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади» вiд 15.04.2005 р., № 658.

59. Указ Президента України «Про зміну кількісного складу керівництва у системі центральних органів виконавчої влади» вiд 10.03.2005 р., № 455.

60. Указ Президента України «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців» вiд 20.09.2007 № 900.

61. Указ Президента «Про Консульський статут України» від 2 квіт­ня 1994 р. // Укази Президента України. Т.1. — К., 1997.

62. Указ Президента «Про Положення про торговельно-економічні місії в складі дипломатичних представництв України за кордоном» від 30 квітня 1994 р. // Укази Президента Украї­ни. Т.1. — К., 1997.

63. Про Раду національної безпеки і оборони України: Указ Пре­зидента від ЗО серпня 1996 р. // Уряд, кур'єр. — 1996. — 5 верес.

64. Про державну митну службу України: Указ Президента від 29 листопада 1996 р. // Таможенное законодательство Украины: Сборник нормативних актов. — X., 2000.

65. Постанови Кабінету Міністрів України:

66. «Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України» вiд 26.09.2007 № 1180.

67. «Про віднесення Державної іпотечної установи до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій» вiд 19.09.2007 № 1140.

68. «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» вiд 01.08.2007 № 996.

69. «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» вiд 19.06.2007 № 832.

70. «Про доповнення переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях» вiд 06.06.2007 № 805.

71. «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю» вiд 01.08.2006 № 1066.

72. «Про затвердження Типового договору оренди землі» вiд 03.03.2004 р., № 220. Редакція від 13.12.2006;

73. Про затвердження Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції» вiд 26.06.1996 р., № 679.

74. «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення» вiд 19.07.1996 р., № 755. Редакція від 16.11.1998;

75. «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» вiд 25.07.2007 р., № 963.

76. «Про вилучення, надання у постійне користування і в оренду земельних ділянок для суспільних та інших потреб, погодження місць розташування об’єктів і зміну цільового призначення земель» вiд 26.04.2007 р., № 681.

77. «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» вiд 28.10.2004 № 1453.

78. «Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" вiд 27.09.1999 № 1785 редакція від 28.10.2004

79. «Про утворення підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики «вiд 30.10.1998 № 1715 редакція від 25.12.2002.

80. «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» вiд 06.06.2007 № 803.

 

81. Акти Верховного Суду України

82. Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. // Постанови Пленуму Верхо­вного Суду України. Т.2. — К., 2000.

83. Про практику застосування судами України законодавства про порушення правил адміністративного нагляду: Постано­ва Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р.
// Постанови Пленуму Верховного Суду України. Т.1. — К.,2000.

84. О практике рассмотрения судами жалоб на постановления по делам об административньїх правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда Украйни от 24 июня 1988 г. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. Т.1. — К., 2000.

85. Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. // Юридический вестник. — 1997. — № 3.

86. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. Т.2. — К., 2000.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.104 сек.)