Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Захист курсової роботиЧитайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. Апарат захисту та управління АЗУВУ200Б
  5. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  6. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  7. Блок регулювання захисту та управління 2438-140.

Курсова робота подається у визначені строки для ре­єстрації і на рецен­зування викладачу.

Курсова робота з рецензією викладача (в тому ж порядку) пере­дається студентові для ознайомлення із рецензією і для підготовки до захисту. День і час захисту назначає викладач, який рецензував роботу.

У рецензії відзначається актуальність вибраної теми, позитивні риси самої роботи, а також недоліки і вказуються питання, на які необхідно звернути увагу при підготовці до захисту. Курсова робо­та може бути не допущена до захисту у разі, якщо:

- у роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних частин;

- зміст роботи не відповідає обраній темі або викладений матеріал не відповідає темі чи змісту роботи;

- у роботі використані не чинні нормативні акти;

- при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел без посилань (тобто плагіату);

- робота написана на тему, яка не передбачена у списку рекомен­дованих тем і не погоджена з науковим керівником роботи. Курсова робота оцінюється: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Студент, який, згідно з навчальним планом, повинен був захис­тити курсову роботу і не захистив її (незалежно від причин), не допускається до іспиту з адміністративного права.

 

 

Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Сумська філія


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)