Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль № 1. Всього годин 37, у т.ч., самостійна робота - 19.Читайте также:
  1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
  2. Глава 54. Модуль вечности
  3. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
  4. Для підсумкового модульного контролю
  5. Завдання до модульного контролю № 2
  6. Завдання до модульного контролю № 3
  7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

Всього годин 37, у т.ч., самостійна робота - 19.

 

Тема № 1. Поняття адміністративного права. Сутність та принципи

державного управління.

Всього годин 8, у т.ч., самостійна робота - 4.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: адміністративне право в системі права України, роль та місце адміністративного права в побудові правової держави. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи. Студенти повинні звернути особливу увагу на особливості адміністративного права, розглянути систему адміністративного права. Підгалузі та правові інститути адміністративного права. Розкрити кожне з цих понять. Проаналізувати метод локальної правотворчості із наведенням прикладів. Проаналізувати спеціальні принципи адміністративного права. Вміти визначати складові системи адміністративного права та їх елементи.

 

Тема № 2. Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права.

Всього годин 8, у т.ч., самостійна робота - 4.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права. Адміністративно-правові норми: особливості структури. Роль та місце адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти.

Тема № 3. Суб’єкти адміністративного права.

Всього годин 12, у т.ч., самостійна робота - 6.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: обставини, що впливають на коло суб’єктів адміністративного права, поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Підприємства та установи як суб’єкти адміністративного права.

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: характеристика органів місцевого самоврядування, організаційна структура і штати органів виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій.

 

Тема № 4. Державні службовці.

Всього годин 9, у т.ч., самостійна робота - 5.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: поняття і види державних службовців. Їхні права і обов’язки. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації. Правове регулювання державної служби. Стимулювання праці і відповідальність державних службовців.

Література ДО модулю № 1:

Основна: 1-4, 8, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38,39,40.

Додаткова: 2,5, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 43, 46, 47, 49.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 29, 34, 36, 38, 40, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 72.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)